Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687613 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft SharePoint Workspace 2010 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày ngày 30 tháng 12 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Gi? s? r?ng b?n t?i lên m?t t?p tin cho vi?c trong SharePoint Workspace 2010, và các t?p tin đư?c phát sóng cho vi?c các thành viên. N?u ngư?i dùng b? l? phát sóng, ngư?i dùng không bi?t r?ng m?t t?p tin m?i đ? đư?c t?i lên cho đ?n khi ngư?i dùng khác trong vi?c c?p nh?t các t?p tin đ? t?i lên trư?c đây.
  • Gi? s? r?ng b?n cho phép m?t chính sách ngăn ch?n t?p tin công c? trên Microsoft Groove Server 2010 qu?n l?. Sau đó, b?n áp d?ng các chính sách trên vi?c SharePoint Workspace 2010. Tuy nhiên, khi b?n c? g?ng đ? m?i ngư?i dùng đ? workspace, m?t l?i x?y ra, và l?i m?i chưa đư?c g?i.
  • D? li?u đư?c lưu tr? trong các t?p tin Groovebinaryfilestore.xss trên m?t máy tính khách hàng đang ch?y SharePoint 2010 s? không b? xóa như mong đ?i khi vi?c này s? b? xóa.
  • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n đư?ng r?nh workspaces trong SharePoint Workspace 2010. Khi b?n B?t đ?u SharePoint Workspace 2010, nó b?t ng? b? k?t n?i xà ph?ng "provision.groove.microsoft.com."
  • Gi? s? r?ng m?t m?c danh sách có ch?a m?t t?p tin đính kèm vào m?t web site SharePoint. B?n xóa t?p tin đính kèm t? danh m?c, và sau đó b?n đ?ng b? hoá vi?c v?i các web site SharePoint. Trong t?nh hu?ng này, m?t l?i x?y ra s? vi?c.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.


x 86


T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Workspaces2010-kb2687613-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6129.500019,371,38421-Oct-128: 57

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
R?nh-x-none.mspkhông áp d?ng18,179,07220-Tháng mư?i-1220: 05

Thông tin r?nh-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Groove.exe14.0.6129.500030,791,77620-Tháng mư?i-1213: 00
Grooveex.dll14.0.6129.50004,171,37620-Tháng mư?i-1213: 00
Grooveex.dll14.0.6129.50006,670,47220-Tháng mư?i-1212: 59

x 64

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Workspaces2010-kb2687613-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.500023,606,40821-Oct-125: 36

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
R?nh-x-none.mspkhông áp d?ng22,542,84820-Tháng mư?i-1220: 09

R?nh-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Groove.exe14.0.6129.500050,905,20020-Tháng mư?i-1212: 59
Grooveex.dll14.0.6129.50004,171,37620-Tháng mư?i-1213: 00
Grooveex.dll14.0.6129.50006,670,47220-Tháng mư?i-1212: 59

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687613 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2687613 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687613

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com