Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): Tháng mư?i m?t 15, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687545 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft SharePoint Server 2010, là ngày ngày 15 tháng 12 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i các thi?t l?p mi?n đ?a phương m?c đ?nh cho m?t web site SharePoint Server 2010. Khi b?n nh?p vào S? thay đ?i nh?n trên trang cài đ?t chuyên bi?t web site, m?t l?i x?y ra.
 • M?t ngư?i dùng đ? đóng góp cho phép cho m?t web site SharePoint b?t ng? có th? xem các T? ch?i tùy ch?n cho m?t trang trên web site n?i dung và c?u trúc trang.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n đ?t c?u h?nh các email g?i đi trên m?t máy ch? SharePoint Server 2010.
  • B?n ch?n các Thông báo cho tôi khi ai đó cho bi?t thêm tôi như là m?t đ?ng nghi?p. ki?m tra h?p trong thông tin người dùng.
  • B?n ph?i thêm ngư?i dùng như là m?t đ?ng nghi?p và thư thông báo email đư?c g?i đ?n ngư?i dùng.
  • Ngư?i dùng ki?m tra thông báo email thông báo.
  Trong trư?ng h?p này, thông báo email không ph?i là ? đ?nh d?ng tương h?p v? sau email c?a RFC 5322. V? v?y, các văn b?n trong ph?n n?i dung thư là không đ?y đ?.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? nhi?u trên SharePoint Server 2010.
  • B?n s? d?ng ngôn ng? A đ? xác đ?nh m?t thu?t ng? trong m?t c?a hàng k?.
  • B?n t?o tham kh?o cho các thu?t ng? trong trang tính ch?t, trang thuộc tính c?a thu?t ng?.
  • B?n xác đ?nh m?t nh?n m?c đ?nh và b? sung các t? đ?ng ngh?a cho các thu?t ng? tương t? b?ng cách s? d?ng ngôn ng? sinh
  • B?n đ?t m?t siêu dữ liệu được quản lý c?t trong m?t danh sách đ? s? d?ng các thi?t l?p h?n có ch?a thu?t ng?.
  • B?n đi?u hư?ng đ?n b?ng b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh duy?t s? d?ng ngôn ng? sinh
  • B?n thêm m?t m?c danh sách vào thư vi?n c?a danh sách.
  • B?n g? ch? cái đ?u tiên c?a m?t thu?t ng? đ? b?t k? nh?n B ngôn ng? trong trư?ng c?t.
  • B?n ch? đ?i cho các đ? xu?t popup và ph?n c?n l?i con tr? chu?t vào các đi?u kho?n đ? xem chú thích.
  Trong trư?ng h?p này, chú thích cho các danh m?c đư?c hi?n th? như mong đ?i. Tuy nhiên, chú thích Hi?n th? t? đ?ng ngh?a c?a thu?t ng? trong ngôn ng? A và ngôn ng? sinh Thay vào đó, ch? có các tham kh?o trong ngôn ng? B s? đư?c hi?n th?.
 • Gi? s? r?ng b?n ch?nh s?a m?t ph?n Web trên m?t trang wiki. Sau khi b?n ch?nh s?a m?t ph?n Web, đánh d?u ki?m g?ch chéo (/) đư?c thêm vào các liên k?t c?a trang wiki. V? v?y, liên k?t c?a trang wiki không ho?t đ?ng.
 • Gi? s? b?n nh?n đư?c m?t thông báo email thông báo công vi?c t? m?t tuyển tập site s? d?ng m?t con đư?ng đư?c qu?n l?. B?n s? d?ng Microsoft Outlook đ? m? thư email. Sau đó, b?n nh?p vào các M? tác v? này liên k?t. Trong t?nh hu?ng này, Internet Explorer không th? m? các liên k?t và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  web site không th? đư?c t?m th?y.
 • Gi? s? r?ng b?n b? gi?i h?n trên m?t thu?t ng? đó có sub-terms v?i m?t c?t siêu d? li?u đư?c qu?n l? trong m?t Thư viện Tài liệu. Khi b?n b?m vào m?i tên trên các c?t, t?t c? các đi?u kho?n trong các thi?t l?p h?n s? đư?c hi?n th?. Thay vào đó, ch? các sub-terms đư?c bao b?c v?i các c?t s? đư?c hi?n th?.
 • B?n không th? di chuy?n quan đi?m t? ch?c thu?n l?i v? t? ch?c m?t trình duyệt Web m?t ph?n trong SharePoint Server 2010.
 • B?n không th? chèn siêu liên k?t h?p l? t? m?t hộp thoại ch?n tài s?n cho m?t web site n?u b?n nh?p vào H?y b? trên tài s?n ch?n hộp thoại trư?c đó.
 • Gi? s? r?ng b?n thêm m?t đ?ng nghi?p Web ph?n vào web site Microsoft Office SharePoint Server 2007. Sau khi b?n nâng c?p SharePoint Server 2007 SharePoint Server 2010, đ?ng nghi?p Web ph?n không làm vi?c.
 • Gi? s? b?n đ?t A ngư?i dùng thành ngư?i qu?n l? c?a ngư?i dùng B trong SharePoint Server 2010. B?n xóa ngư?i dùng sinh Trong t?nh hu?ng này, ngư?i dùng A không nh?n đư?c thông báo email thông báo mà ngư?i dùng B s? b? xóa. Ngoài ra, ngư?i dùng A không đư?c thi?t l?p như là qu?n tr? viên c?a web site c?a tôi web site b? sưu t?p c?a ngư?i s? d?ng sinh
 • Gi? s? r?ng b?n xóa nh?ng h?nh ?nh c?a m?t thông tin người dùng trong b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t. Sau khi b?n th?c hi?n đ?ng b? hoá c?u h?nh ngư?i dùng, h?nh ?nh s? không b? xóa kh?i SharePoint Server 2010.
 • Gi? s? b?n đ?t c?u h?nh các lưu tr? thông tin người dùng s? d?ng xác th?c d?a trên yêu c?u b?i thư?ng trong SharePoint Server 2010. Khi b?n s? d?ng các C?p Nh?t-SPProfilePhotoStore PowerShell l?nh, b?n không th? t?o h?nh thu nhỏ t? các h? sơ nh?p kh?u h?nh ?nh.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t tên nhóm SharePoint có m?t chu?i ph? bi?n v?i các nhóm SharePoint. Khi b?n gán cho nhóm như đ?i tư?ng m?c tiêu vào m?t liên k?t đi?u hư?ng, tên c?a nhóm không th? đư?c gi?i quy?t. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không đ?i sánh chính xác đ? đư?c t?m th?y. B?m vào các kho?n m?c không gi?i quy?t cho các tùy ch?n thêm.
  Cu?i cùng, khi b?n b?m vào tên chưa đư?c x? l?, danh sách phù h?p có th? đư?c hi?n th? trong h?p văn b?n b?t ng?.
 • Khi b?n s? d?ng các mô h?nh đ?i tư?ng đ? đ?t đư?c các thành viên ngư?i dùng trong SharePoint Server 2010, ch? các nhóm phân ph?i đư?c tr? l?i và không có nhóm bảo mật Thư mục Họat động đư?c tr? l?i.
 • B?n xóa m?t tài li?u t? m?t t?p tài li?u. Sau đó, b?n t?i lên cùng m?t tài li?u cho các tài li?u thi?t l?p l?i. Trong t?nh hu?ng này, trang l?ch s? phiên b?n Hi?n th? thông báo l?i sau:
  ?ng d?ng l?i khi truy c?p vào /_layouts/DocSetVersions.aspx, l?i = m?t m?c có cùng khoá đ? đư?c thêm.

 • Gi? s? r?ng ngu?n truy v?n m?t ph?n truy vấn web N?i dung là m?t danh sách và kết quả truy vấn đư?c nhóm theo m?t c?t web site trong SharePoint Server 2007. Trong trư?ng h?p này, m?t ph?n n?i dung truy vấn web không hi?n th? đúng trên các web site sau khi b?n nâng c?p SharePoint Server 2007 SharePoint Server 2010.
 • Gi? s? r?ng b?n đ? t?i lên m?t tài li?u đ?n m?t Thư viện Tài liệu. B?n đ?nh d?ng m?t s? kí t? đ?i di?n trong m?t t? đó là trong tài li?u. Sau đó, b?n c? g?ng tra c?u cùng m?t tài li?u b?ng cách tra c?u cho các t?. Trong trư?ng h?p này, các tài li?u không đư?c tr? l?i.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n c?u h?nh hai ?ng d?ng b?n ghi d?ch v? qu?n l? siêu d? li?u có m?t l?a ch?n v? trí lưu tr? m?c đ?nh cho các t? khóa.
  • B?n c? g?ng ch?nh s?a thông tin người dùng và thêm m?t t? khóa đư?c lưu tr? trong siêu d? li?u nondefault, qu?n l? b?n ghi d?ch v? ?ng d?ng.
  • B?n lưu thông tin người dùng và các t? khóa s? đư?c hi?n th? trong thông tin người dùng.
  • B?n ch?nh s?a thông tin người dùng m?t l?n n?a.
  Trong trư?ng h?p này, các t? khóa là m?t tích t? các thông tin người dùng.
 • 2687599 Không th? thay đ?i m?t kh?u xác th?c máy ch? SQL sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t trang tr?i SharePoint Foundation 2010

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đi?u này hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho k? ti?p C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?n phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i sang đ?a phương th?i gian. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Officeserver2010-kb2687545-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.5003106,912,68810 Tháng mư?i m?t 126: 06x 86

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Coreserver-x-none.mspkhông áp d?ng109,425,66410 Tháng mư?i m?t 129: 54
Coreserver-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27212 Tháng tám 1420: 28
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85612 Tháng tám 1420: 28
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80812 Tháng tám 1420: 03
Atl90.dll9.0.21022.8179,7045 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220.032 ngư?i29-Tháng tám-1113: 39
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75212 Tháng tám 1420: 05
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63212 Tháng tám 1420: 28
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,50429-Tháng tám-1113: 39
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82412 Tháng tám 1420: 28
Csexport.exe4.0.2450.4943.61612 Tháng tám 1420: 28
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63212 Tháng tám 1420: 28
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33612 Tháng tám 1420: 28
Docxpageconverter.exe14.0.6129.50001,221,72018-Oct-1223: 54
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29612 Tháng tám 1420: 28
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915.47212 Tháng tám 1420: 28
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16012 Tháng tám 1420: 28
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90412 Tháng tám 1420: 28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72812 Tháng tám 1420: 28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72812 Tháng tám 1421: 19
GALSync.dll4.0.2450.4964,09612 Tháng tám 1420: 28
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19212 Tháng tám 1420: 28
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64012 Tháng tám 1420: 28
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79212 Tháng tám 1420: 28
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56812 Tháng tám 1420: 28
Logging.dll4.0.2450.4918,52812 Tháng tám 1420: 28
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23212 Tháng tám 1420: 28
Maexport.exe4.0.2450.4923,64812 Tháng tám 1420: 28
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75212 Tháng tám 1420: 28
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37612 Tháng tám 1420: 28
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85612 Tháng tám 1420: 05
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62412 Tháng tám 1420: 28
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83212 Tháng tám 1420: 28
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59212 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04012 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86412 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4914,48012 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4984,63212 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04812 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07229-Tháng tám-119: 43
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6129.5000375,39219-Tháng mư?i-120: 14
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6129.5000375,39219-Tháng mư?i-120: 14
Microsoft.Office.documentmanagement.Pages.dll14.0.6124.5000125,57612 Tháng tám 2818: 04
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78429-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6128.5000879,24020-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6128.5000879,24020-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.Office.Policy.Pages.dll14.0.6125.5000211,56812 Tháng tám 2818: 04
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80011 Tháng mư?i m?t 288: 32
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6108.5000608,12829-Tháng tám-119: 46
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6128.50001,870,47220-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6128.50001,870,47220-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829-Tháng tám-1110: 04
Microsoft.Office.Server.Intl.dll14.0.6128.5000236,20820-Tháng chín-1210: 41
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52029-Tháng tám-1110: 04
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6129.50001,251,43218-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49625 Tháng 121: 44
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49625 Tháng 121: 44
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6129.500113,285,48024-Tháng mư?i-121: 44
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6129.500113,285,48024-Tháng mư?i-121: 44
Microsoft.Office.Server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6129.50002,759,28818-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6129.50002,759,28818-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ManagementAgent.dll14.0.6129.500172,32024-Tháng mư?i-121: 31
Microsoft.Office.Server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Sep-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll14.0.6129.5000260,76018-Oct-1223: 40
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287 Tháng 1222: 14
Microsoft.Office.Workflow.Actions.dll14.0.6120.5000154,24025 Tháng 121: 47
Microsoft.Office.Workflow.Feature.dll14.0.6105.500038,77629-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.Workflow.Pages.dll14.0.6113.500088,91211 Tháng mư?i m?t 288: 31
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6108.5000132,98429-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Tháng tám-117: 00
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6128.500064,15220-Tháng chín-1214: 20
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4980,54412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1420: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45612 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84812 Tháng tám 1420: 28
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.49989,84812 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58412 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4951,91212 Tháng tám 1421: 19
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.Intl.dll14.0.6128.50001,198,75220-Tháng chín-1214: 30
Microsoft.SharePoint.Portal.Upgrade.dll14.0.6108.5000165,76829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6129.50003,177,07218-Oct-1223: 54
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6129.50003,177,07218-Oct-1223: 54
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49611 Tháng mư?i m?t 288: 29
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49611 Tháng mư?i m?t 288: 29
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6129.50001,051,24018-Oct-1223: 40
Microsoft.SharePoint.Taxonomy.dll14.0.6129.50001,051,24018-Oct-1223: 40
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65612 Tháng tám 1420: 28
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05612 Tháng tám 1420: 28
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11212 Tháng tám 1420: 28
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39212 Tháng tám 1420: 28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52012 Tháng tám 1420: 28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52012 Tháng tám 1421: 19
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12812 Tháng tám 1420: 28
Mmsevent.dll4.0.2450.498,80012 Tháng tám 1420: 28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49100,9285 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49102,9765 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49105,5365 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4943,5845 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4946,6565 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4953,8245 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4959,9685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4972,7685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4978,9125 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4979,4245 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4984,5445 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4985,5685 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,0965 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,5925 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,6165 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,6405 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4990,1765 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,2005 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,7125 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4992,7365 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4994,7845 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4995,8085 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,3205 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,3445 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,8565 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,3925 Tháng mư?i m?t 1214: 05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,9045 Tháng mư?i m?t 1214: 06
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36012 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71212 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57612 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50412 Tháng tám 1420: 28
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61612 Tháng tám 1420: 28
Mmsperf.dll4.0.2450.4923,64812 Tháng tám 1420: 28
Mmsps.dll4.0.2450.49178,26412 Tháng tám 1420: 28
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12812 Tháng tám 1420: 28
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96012 Tháng tám 1420: 28
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52812 Tháng tám 1420: 28
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95212 Tháng tám 1420: 28
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27212 Tháng tám 1420: 28
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00812 Tháng tám 1420: 28
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62412 Tháng tám 1420: 28
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53625 Tháng 121: 45
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34425 Tháng 121: 45
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-Jan-1219: 26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,52815 Tháng 1214: 25
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,2485 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,4565 Tháng mư?i m?t 1213: 49
MSVCR909.0.21022.8627,2005 Tháng mư?i m?t 1213: 49
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50412 Tháng tám 1420: 28
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96012 Tháng tám 1420: 28
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416 Tháng 1222: 22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616 Tháng 1222: 22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816 Tháng 1222: 22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816 Tháng 1222: 22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016 Tháng 1222: 22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016 Tháng 1222: 22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416 Tháng 1222: 22
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46412 Tháng tám 1420: 28
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10411 Tháng mư?i m?t 288: 29
Ntma.dll4.0.2450.4955,89612 Tháng tám 1420: 28
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91212 Tháng tám 1420: 28
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46412 Tháng tám 1420: 28
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5681-Sep-1117: 11
Operations.dll4.0.2450.4976,39212 Tháng tám 1420: 28
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-Oct-1222: 58
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-Jan-1219: 26
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6107.500011,17629-Tháng tám-1113: 39
Preview.dll4.0.2450.49318,04812 Tháng tám 1420: 28
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415 Tháng 1214: 55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015 Tháng 1214: 55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015 Tháng 1214: 55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815 Tháng 1214: 55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015 Tháng 1214: 55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615 Tháng 1214: 55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415 Tháng 1214: 55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215 Tháng 1214: 55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415 Tháng 1214: 55
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015 Tháng 1214: 55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815 Tháng 1214: 55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36812 Tháng tám 1420: 28
Query.dll14.0.6108.5000371,56829-Tháng tám-1113: 41
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71212 Tháng tám 1420: 28
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425 Tháng 121: 56
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69612 Tháng tám 617: 20
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42412 Tháng tám 1420: 28
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625 Tháng 121: 56
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06412 Tháng tám 1420: 28
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,96012 Tháng tám 2818: 15
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48812 Tháng tám 1420: 28
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60812 Tháng tám 1420: 28


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687545 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbmt KB2687545 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687545

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com