Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687540 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office Outlook 2007, ngày ngày 30 tháng 12 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Khi b?n c? g?ng đ? đ?i tên m?t m?c tin thư thoại con trong h?p thư dùng chung trong Outlook 2007 ? ch? đ? lưu ?n, tên m?c tin thư thoại reverts đ? tên ban đ?u khi b?n kh?i đ?ng l?i Outlook.
 • Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i h?nh th?c m?c đ?nh cho bài vào m?t m?c tin thư thoại chia s? lưu tr? trong Outlook 2007, các thi?t l?p m?c đ?nh m?u reverts đ? ban đ?u c?a nó, thi?t l?p th?i gian ti?p theo mà m?c đ?ng b? v?i máy ch?.
 • Ngư?i dùng có th? th?y riêng cu?c h?p ho?c cu?c h?n b?t ng? kh?i l?ch c?a b?n chia s? dư?i thanh công vi?c c?a b?n b?ng cách s? d?ng ch? đ? l?p ph? trong Outlook 2007.
 • Gi? s? r?ng m?c tin thư thoại h?p thư đ?n c?a b?n có ch?a nhi?u b?c e-mail có nhi?u lo?i khác nhau đư?c ch? đ?nh trong Outlook 2007. Khi b?n s? d?ng m?t mô h?nh đ?i tư?ng Outlook đ? t?o ra m?t đ?i tư?ng b?ng ch?a lo?i c?t, m?t r? b? nh? riêng byte trong Outlook x?y ra.
 • Gi? s? r?ng b?n b?t tính năng Autosave trong Outlook 2007. B?n ch?nh s?a m?t m?c Outlook có m?t thông báo email đính kèm. Ví d ?, b?n ch?nh s?a m?t nhi?m v? mà có m?t thông báo email đính kèm. Ngoài ra, b?n m? thư đính kèm email, h?y nh?p vào Chuy?n ti?p t?o và so?n thư email m?i. Trong t?nh hu?ng này, Outlook 2007 tai n?n khi tính năng Autosave c? g?ng ti?t ki?m c? nhi?m v? và thông báo email.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t h?p thư kích thư?c l?n ho?c m?t m?c tin thư thoại trong Outlook 2007. B?n đ?ng b? hoá h?p thư ho?c m?c tin thư thoại, và sau đó kh?i đ?ng l?i Outlook trư?c khi đ?ng b? hoàn thành. Khi b?n kh?i đ?ng l?i đ?ng b? sau đó, quá tr?nh này B?t đ?u t? 0.
 • N?u ngày đ?u tiên c?a tu?n đư?c đ?t th? hai trong l?ch Outlook 2007, trong tu?n đ?u tiên c?a năm b? qua trong tu?n đánh s? cho năm 2013.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng m?t Thư viện Tài liệu như là trang chủ cho m?t m?c tin thư thoại trong Outlook 2007. Thư viện Tài liệu đ? qu?n l? siêu d? li?u c?t đ?nh ngh?a. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n t?i lên m?t tài li?u ho?c m?t m?c vào Thư viện Tài liệu b?ng cách s? d?ng Outlook, b?n nh?n đư?c thông báo l?i k?ch b?n sau:
  L?i đ? x?y ra trong script trên Trang này.
  Dây: s? d?ng
  Char: s? kí t? đ?i di?n
  L?i: Các đ?i s? không h?p l?
  M? s?: M? s?
  URL: URL
  B?n có mu?n ti?p t?c ch?y script trên Trang này?
 • Gi? s? r?ng Outlook 2007 đư?c hi?n th? trong m?t ngôn ng? ph?i sang trái, ch?ng h?n như ti?ng ? R?p hay ti?ng Do Thái. B?n nh?n các Ctrl Key, và sau đó B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Outlook trong khu v?c thông báo, và sau đó nh?p vào trạm đậu k?t n?i. Trong t?nh hu?ng này, n?i dung không hi?n th? như mong đ?i trong các trạm đậu k?t n?i c?a Microsoft Exchange hộp thoại.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có năm 2007 Microsoft Office suite Service Pack 2 ho?c Office 2007 Microsoft Office suite Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho b? ?ng d?ng Office 2007, h?y b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho b? ?ng d?ng Office 2007.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Văn ph?ng-kb2687540-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6668.500012,019,35222-Tháng mư?i-124: 34

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng11,871,23220-Tháng mư?i-1223: 34

Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe12.0.6650.5000140,12011 Tháng tám 3017: 46
Contab32.dll12.0.6650.5000128,37611 Tháng tám 3017: 46
Dlgsetp.dll12.0.6658.500088,3687-Tháng hai-1222: 47
Dumpster.dll12.0.6650.500034,20811 Tháng tám 3017: 46
Emablt32.dll12.0.6600.1000115,58426 Tháng 1112: 18
Emsmdb32.dll12.0.6668.50001,548,96020-Tháng mư?i-1213: 29
Envelope.dll12.0.6652.5000154,00021-Tháng chín-1113: 43
Exsec32.dll12.0.6652.5000392,52821-Tháng chín-1113: 43
Impmail.dll12.0.6658.5000138,5367-Tháng hai-1222: 47
Mimedir.dll12.0.6658.5000340,7607-Tháng hai-1222: 47
Mlcfg32.cpl12.0.6650.500082,31211 Tháng tám 3017: 46
Mspst32.dll12.0.6668.50001,093,77620-Tháng mư?i-1213: 29
Olkfstub.dll12.0.6650.5000253,82411 Tháng tám 3017: 46
Olmapi32.dll12.0.6665.50003,018,87214-Tháng tám-128: 08
Omsmain.dll12.0.6650.5000661,88811 Tháng tám 3022: 08
Omsxp32.dll12.0.6650.5000194,44811 Tháng tám 3022: 08
Outlctl.dll12.0.6600.1000136,53626 Tháng 1112: 18
Outlmime.dll12.0.6661.5000600,20812 Tháng tư 415: 53
Outlook.exe12.0.6668.500013,007,44020-Tháng mư?i-1213: 29
Outlph.dll12.0.6652.5000177,04021-Tháng chín-1113: 43
Outlvba.dll12.0.6600.100052,08826 Tháng 1112: 18
Outlvbs.dll12.0.6600.100057,20026 Tháng 1112: 18
Pstprx32.dll12.0.6658.5000422,1847-Tháng hai-1222: 47
Recall.dll12.0.6658.500038,6967-Tháng hai-1222: 47
RM.dll12.0.6650.500075,62411 Tháng tám 3017: 46
Rtfhtml.dll12.0.6658.5000411,4409 Tháng hai, 124: 30
Scanost.exe12.0.6650.500054,10411 Tháng tám 3017: 46
Scanpst.exe12.0.6650.500037,27211 Tháng tám 3017: 46
Scnpst32.dll12.0.6650.5000273,83211 Tháng tám 3017: 46
Scnpst64.dll12.0.6650.5000282,03211 Tháng tám 3017: 46

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687540 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687540 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687540

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com