Mô t? c?a gói hotfix d? án Server 2007 (Pjsrvapp-x-none.msp; Pjsrvwfe-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687536 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Phiên b?n hotfix này s? không c?n do m?t v?n đ? v?i cài đ?t chuyên bi?t gói.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft văn ph?ng d? án Server 2007, là ngày ngày 30 tháng 12 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? b?n m? m?t d? án trong Microsoft văn ph?ng d? án chuyên nghi?p 2007, và sau đó b?n c? g?ng ti?t ki?m và xu?t b?n d? án. Tuy nhiên, vi?c xu?t b?n không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Vi ph?m h?n ch? khoá chính 'PK_MSP_PROJECT_CALENDARS'. Không th? phím INSERT trùng l?p trong đ?i tư?ng ' dbo.MSP_PROJECT_CALENDARS'. Các báo cáo đ? đư?c k?t thúc
 • Gi? s? r?ng b?n c?p nh?t thông tin v? các thành viên trong nhóm trong d? án Server 2007. Trong t?nh hu?ng này, B?t đ?u ngày c?a ma nhi?m v? trong các d? án khác có liên k?t đ?n các công vi?c trong d? án d? ki?n s? chuy?n v? d?ng ngày bắt đầu c?a d? án.
 • Gi? s? b?n nh?p vào công vi?c th?c vư?t quá theo l?ch tr?nh làm vi?c trong d? án chuyên nghi?p năm 2007. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n xu?t b?n d? án b?ng cách s? d?ng truy c?p web site Microsoft văn ph?ng d? án, chi phí không tính m?t cách chính xác.
 • Gi? s? r?ng b?n c? g?ng truy c?p vào m?t cái nh?n trung tâm d? án có m?t b? l?c. B? l?c s? d?ng m?t l?nh v?c giá tr? trong m?t b?ng tra c?u tùy ch?nh. Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i không xác đ?nh
  Ngoài ra, khi b?n truy c?p vào m?t trang chi ti?t d? án trong d? án Web truy c?p (PWA), b?n th?y các giá tr? l?p l?i trong trư?ng có đa giá tr? có liên quan đ?n m?t b?ng tra c?u.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có năm 2007 Microsoft Office suite Service Pack 2 ho?c Office 2007 Microsoft Office suite Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói b?n vá nóng này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácmúi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

32-chút
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Văn ph?ng-kb2687536-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6668.50008,852,14421-Oct-1220: 17
Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrvapp-x-none.mspkhông áp d?ng4,172,28821-Oct-120: 15
Pjsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng5,831,68021-Oct-120: 15
Pjsrvapp-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dataedit.dll12.0.6668.5000380,92817-Tháng mư?i-121: 01
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6668.50004,176,48018-Oct-1222: 01
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68831-Ngày-119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6668.50001,251,92015-Tháng mư?i-1215: 20
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6668.5000342,62418-Oct-1222: 01
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92831-Ngày-119: 30
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6662.5000121,44810-Tháng sáu-1215: 06
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6667.5000846,48025 Tháng chín 1213: 23
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Tháng chín-1111: 34
Pjsrvwfe-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34431-Ngày-119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03231-Ngày-119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6668.50004,176,48018-Oct-1222: 01
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6668.50001,251,92015-Tháng mư?i-1215: 20
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58421-Tháng chín-1111: 34
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6650.50002,238,37611 Tháng tám 3022: 04
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6662.5000121,44810-Tháng sáu-1215: 06
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6667.5000846,48025 Tháng chín 1213: 23

64-bit

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Văn ph?ng-kb2687536-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6668.50009,162,22421-Oct-1220: 17
Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrvapp-x-none.mspkhông áp d?ng4,549,12020-Tháng mư?i-1218: 22
Pjsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng6,210,56020-Tháng mư?i-1218: 22
Pjsrvapp-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dataedit.dll12.0.6668.5000380,92817-Tháng mư?i-121: 00
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6668.50004,176,48018-Oct-1222: 15
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68826 Tháng 1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6668.50001,251,92015-Tháng mư?i-1215: 19
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6668.5000342,62418-Oct-1222: 15
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92826 Tháng 1113: 46
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6662.5000121,44812 Tháng sáu 623: 05
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6667.5000846,46419 Tháng chín 125: 38
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Tháng chín-1111: 34
Pjsrvwfe-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34426 Tháng 1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03226 Tháng 1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6668.50004,176,48018-Oct-1222: 15
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6668.50001,251,92015-Tháng mư?i-1215: 19
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58419-Sep-1117: 15
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6606.10002,238,37611 Tháng b?y 225: 44
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6662.5000121,44812 Tháng sáu 623: 05
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6667.5000846,46419 Tháng chín 125: 38

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687536 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Server 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2687536 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687536

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com