ID c?a bài: 2687455 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (SP2) cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Office 2010. Gói b?n ghi d?ch v? này bao g?m hai lo?i b?n s?a l?i:
 • Trư?c đó chưa đư?c phát hành s?a đư?c bao g?m trong service pack này. Ngoài vi?c s?a ch?a chung s?n ph?m, các b?n s?a l?i bao g?m c?i ti?n trong s? ?n đ?nh, hi?u su?t và b?o m?t.
 • T?t c? các b?n C?p Nh?t công c?ng đư?c phát hành thông qua tháng năm 2013, và t?t c? các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành thông qua tháng năm 2013.

Gi?i pháp

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. B?n không c?n ph?i có văn ph?ng 2010 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 SP2.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v?

Phương pháp 1: Microsoft Update (khuy?n cáo)

Lưu ? Ngoài các s?n ph?m trong b? Office 2010, gói b?n ghi d?ch v? 2687455 c?ng c?p nh?t Microsoft d? án 2010, Microsoft Visio 2010 và Microsoft SharePoint Designer 2010.

Đ? t?i v? các gói b?n ghi d?ch v? t? Microsoft Update, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Microsoft Update
B?n có th? ch?n tham gia trong m?t máy tính đ? b?n ghi d?ch v? Microsoft Update, và sau đó ki?m nh?p b?n ghi d?ch v? đó v?i các b?n c?p nh?t t? đ?ng đ? nh?n đư?c C?p Nh?t SP2. Microsoft Update s? phát hi?n các s?n ph?m mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho các s?n ph?m.

Phương pháp 2: T?i v? gói SP2 t? Microsoft Download Center

Đ? xác đ?nh xem phiên b?n c?a văn ph?ng là m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t ?ng d?ng Office 2010 như Microsoft Word 2010.
 2. Trên các t?p tin tab, b?m Tr? giúp. B?n s? th?y phiên b?n thông tin V? MicrosoftApplicationName> ph?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n Office

 • S? phiên b?n c?a Office 2010 SP2 là l?n hơn ho?c b?ng 14.0.7015.1000.
 • S? phiên b?n c?a Office 2010 SP1 là l?n hơn ho?c b?ng v?i 14.0.6029.1000 nhưng nh? hơn 14.0.7015.1000.
 • S? phiên b?n c?a phiên b?n RTM c?a Office 2010 (có ngh?a là, v?i không có gói d?ch v?) là l?n hơn ho?c b?ng v?i 14.0.4763.1000 nhưng nh? hơn 14.0.6029.1000.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Lưu ?N?u b?n có m?t phiên b?n 32-bit c?a Office 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên phiên b?n 64-bit c?a Windows, b?n nên cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m văn ph?ng 2010 SP2 32-bit.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Microsoft Office 2010 SP2 32-bit bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Microsoft Office 2010 SP2 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t danh sách đ?y đ? c?a t?t c? phát hành SP2 gói máy tính đ? bàn, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2687521 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP2

T?ng quan v? văn ph?ng 2010 SP2 c?i ti?n

Sau đây là các khu v?c tr?ng đi?m c?a c?i ti?n đư?c cung c?p b?i SP2:
  Excel 2010 SP2
  • C?i thi?n s? ?n đ?nh, hi?u su?t và kh? năng tương h?p v? sau v?i các phiên b?n khác c?a Excel t?ng th?. Cho m?t danh sách chi ti?t hơn v? các v?n đ? c? th? r?ng b?n ghi d?ch v? đóng gói các b?n s?a l?i, xin vui l?ng t?i m?t phiên b?n c?a b?ng tính có s?n dư?i đây.
  • S?a ch?a v?n đ? tr? trong đó hi?u su?t c?a Excel gi?m, và kích thư?c t?p tin Excel thành l?n hơn khi b? sung kiểu dáng có sẵn s? đư?c sao chép trong quá tr?nh sao chép d? li?u gi?a các trư?ng h?p khác nhau c?a Excel.
  • Kh?c ph?c s? c? trong đó d? li?u xác nh?n danh sách có ch?a d?u ki?m hi?u d?u ki?m ph?y (,) b? h?ng trong m?t t?p tin .xlsx ho?c .xlsb. V?n đ? này x?y ra khi b?n thi?t l?p mi?n đ?a phương c?a ngư?i dùng vào m?t v? trí không s? d?ng d?u ki?m hi?u d?u ki?m ph?y (,) đ? tách các danh sách. Ví d?, Đ?c s? d?ng d?u ki?m ch?m ph?y (;) đ? phân cách các danh sách. Khi b?n đ?t Đ?c làm v? trí, d? li?u xác nh?n danh sách có ch?a d?u ki?m ph?y là t?t c? b? h?ng.
  • S?a ch?a m?t v?n đ? mà m?t t?p tin .xlsx t?o ra vào năm 2013 văn ph?ng Microsoft có m?t ?ng d?ng b? gi?i h?n trên vào m?t b?ng b? h?ng vào ti?t ki?m. Ngoài ra, nó đ?a ch? v?n đ? trong đó Agave t?t c? các công th?c trong b?ng tính b?ng đư?c lo?i b? t? các t?p tin.

  Outlook 2010 SP2
  • S?a ch?a v?n đ? liên quan đ?n kích thư?c tin thư thoại c?a m?t s? b?c e-mail dài. Ngoài ra, nó kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n th?c hi?n m?t ki?m tra chính t? trư?c khi b?n g?i m?t thư email.

  PowerPoint 2010 SP2
  • C?i thi?n ch?t lư?ng c?a video trong m?t bài tr?nh bày sau khi video đ?n đư?c t?i ưu hóa ho?c nén b?i PowerPoint.
  • S?a ch?a v?n đ? x?y ra khi b?n đ?ng tác gi? m?t bài tr?nh bày v?i ngư?i dùng khác cùng m?t lúc.
  • Kh?c ph?c s? c? trong đó Mozilla FireFox đ? v? khi b?n c? g?ng đ? xem m?t b?n tr?nh bày PowerPoint Web App trên máy Mac có Microsoft Silverlight 3 ho?c Silverlight 4 cài đ?t chuyên bi?t.

  T? 2010 SP2
  • B?n s?a l?i các v?n đ? liên quan đ?n d?u ki?m trang, l?nh v?c, theo d?i các thay đ?i, m?u, b?ng bi?u, đ?i tư?ng gói, tùy ch?n autocorrect, và địa chỉ email. Ngoài ra, nó s?a ch?a v?n đ? đ? tin c?y t?ng quát x?y ra khi b?n đăng m?t blog entry trên blog Microsoft SharePoint Server 2013 và Microsoft Office 365.


T?i v? danh sách các v?n đ? mà các gói b?n ghi d?ch v? s?a ch?a

B?ng tính sau đây s?n đ? t?i v?. B?ng tính này li?t kê các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i gói b?n ghi d?ch v? này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Microsoft Office và SharePoint 2010 Service Pack 2 Changes.xlsx bây gi?.

Lưu ?B?ng tính này là ch? b?ng ti?ng Anh.

V?n đ? đ? bi?t và thay đ?i hành vi

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây mô t? các v?n đ? đ? bi?t ho?c thay đ?i hành vi x?y ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? này:
2687520 V?n đ? đ? bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 SP2 và SharePoint 2010 SP2

Thông tin k? thu?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói b?n ghi d?ch v? này bao g?m m?t danh sách các t?p tin b? ?nh hư?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2687523 Các chi ti?t k? thu?t v? các b?n phát hành văn ph?ng 2010 SP2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687455 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
T? khóa: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2687455 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687455

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com