Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ifswfe-x-none.msp): Tháng Tám 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687391 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft SharePoint Server 2010 hotfix gói mà là ngày 28 tháng tám, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng m?t m?u h?nh th?c có m?t k?t n?i d? li?u vào m?t danh sách SharePoint có ch?a nhi?u m?t hàng. Ngoài ra, gi? đ?nh r?ng quy đ?nh d?a trên k?t n?i d? li?u đư?c áp d?ng cho các m?u h?nh th?c. Trong t?nh hu?ng này, ph?i m?t lâu hơn so v?i d? ki?n đ? truy v?n d? li?u k?t n?i vào danh sách SharePoint trong SharePoint Server 2010.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n đ?t c?u h?nh g?i b?c e-mail cho m?t máy ch? SharePoint Server 2010.
  • B?n t?o ra m?t quy tr?nh làm vi?c cho m?t danh sách.
  • B?n ch? đ?nh các công vi?c cho m?t approver b?ng cách s? d?ng địa chỉ email mà ki?m soát Picker ngư?i không th? gi?i quy?t.
  • B?n thêm m?t m?c vào danh sách, B?t đ?u công vi?c, và sau đó approver s? nh?n đư?c m?t email thông báo v? m?t nhi?m v? trong công vi?c.
  Trong trư?ng h?p này, các nhi?m v? không đư?c gán cho approver.

  Lưu ? Các công vi?c trong công vi?c nên đư?c gán t? đ?ng cho m?t approver.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t danh sách SharePoint, và sau đó b?n chuy?n đ?i danh sách v?i m?t h?nh th?c InfoPath. Ngoài ra, gi? đ?nh r?ng ngư?i dùng vô danh có quy?n g?i và lưu b?n ghi vào danh sách, nhưng chưa xác đ?nh ngư?i dùng không có quy?n xem kho?n m?c trong danh sách. Khi m?t ngư?i dùng d?u ki?m tên c? g?ng g?i ho?c lưu m?t m?c m?i vào danh sách, ngư?i dùng nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây:
  L?i khi x? l? h?nh th?c

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? ? đây bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? đó không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các web site Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là b?i v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

Thông tin v? t?p

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem thông tin v? t?p, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.


x 64


T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Officeserver2010-kb2687391-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6126.50004,264,71217-Tháng tám-120: 27

Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t .msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Ifswfe-x-none.mspkhông áp d?ng3,531,26416-Tháng tám-1213: 24

Ifswfe- x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Htmlchkr.dll14.0.6126.50001,197,6727-Tháng tám-1214: 25
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Administration.commandline.dll14.0.6123.500012,9046-Jun-125: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll14.0.6126.50002,976,3367-Tháng tám-1217: 17
Microsoft.Office.InfoPath.Server.host.dll14.0.6123.500015,4646-Jun-125: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.INTL.dll14.0.6123.5000199,2726-Jun-125: 07
Microsoft.Office.InfoPath.Server.pages.dll14.0.6123.500047,7206-Jun-125: 07


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687391 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687391 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687391

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com