MS12-060: Mô t? security update for Office 2003 và Office 2003 c?u ph?n Web: August 14, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687323

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office 2003 c?u ph?n Web Service Pack 3
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS12-060. B?n có th? xem các b?n tin b?o m?t đ?y đ? b?ng cách đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet an ninh x? l? s? c? và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này

 • Windows ph? bi?n đi?u khi?n d?a trên đi?u khi?n ActiveX nhúng có th? th?t b?i đ? t?i trong pre-existing tài li?u văn ph?ng, trong v?ng bên th? ba add-in, và khi b?n chèn đi?u khi?n m?i ? ch? đ? phát tri?n.

  Đ? có chúng tôi s?a ch?a v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n.

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? s? d?ng Registry Editor đ? xóa các m?c nh?p có liên quan registry. Sau đó, s? d?ng cácRegsvr32 l?nh đ? ki?m nh?p các t?p tin Mscomctl.ocx. B?n c?ng có th? t?o m?t t?p tin th?c thi đ? t? đ?ng hoá này.

  B?ng tay xóa các m?c nh?p registry liên quan

  Quan tr?ngPh?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


  Đ? xoá m?c ki?m nh?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m subkey sau trong registry:
   HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?, và sau đó nh?p vào .
  4. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.


  T? tệp thuê bao Mscomctl.ocx


  Lưu ? B?n ph?i ch?y các l?nh t? l?nh t?i m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao v?i quy?n qu?n tr?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, lo?i CMD.
  2. B?m chu?t ph?i vào các CMD bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.
  3. Tùy thu?c vào hệ điều hành, lo?i m?t trong các l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
   • Đ?i v?i hệ điều hành 64-bit, g? như sau:
    Regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\MSCOMCTL.OCX"
   • Đ?i v?i hệ điều hành 32-bit, g? như sau:
    Regsvr32 "C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX"
  T?o m?t t?p tin th?c thi đ? xóa các m?c nh?p có liên quan registry và ki?m nh?p các t?p tin Mscomctl.ocx

  B?n có th? t?o m?t t?p tin th?c thi đ? xóa các m?c nh?p registry và ki?m nh?p các t?p tin Mscomctl.ocx. Đ? t?o t?p tin th?c thi, sao chép các văn b?n sau vào m?t t?p tin văn b?n, và sau đó lưu các t?p tin văn b?n b?ng cách s? d?ng m?t ".bat" ph?n m? r?ng tên t?p. (Ví d? sau phát hi?n cho dù là hệ điều hành 32-bit ho?c 64-bit, và sau đó nó ch?y l?nh thích h?p.)
  reg delete hkcr\typelib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0 /f
  if exist %systemroot%\SysWOW64\cscript.exe goto 64
  %systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx
  %systemroot%\system32\regsvr32 mscomctl.ocx
  exit

  :64
  %systemroot%\sysWOW64\regsvr32 /u mscomctl.ocx
  %systemroot%\sysWOW64\regsvr32 mscomctl.ocx
  exit
  Đ? ch?y các regsvr32 l?nh âm th?m, thêm m?t / s chuy?n cho m?i c?a các regsvr32 l?nh trong ví d? trư?c. Ví d?:
  %systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx /s
  

  Lưu ? B?n ph?i ch?y t?p tin th?c thi như m?t qu?n tr? viên:
  • Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m chu?t ph?i vào t?p tin th?c thi, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.
  • Đ? làm đi?u này trong Windows XP ho?c Windows Server 2003, nhấn và giữ phím SHIFT, b?m chu?t ph?i vào t?p tin th?c thi, và sau đó nh?p vàoCh?y như qu?n tr? viên.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh như ngư?i qu?n tr?, h?y vào web site Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Resources/Documentation/Windows/XP/all/proddocs/en-US/windows_security_runas.mspx?MFR=True

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m nh?p đi?u khi?n ActiveX, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2746232 Làm th? nào đ? ki?m nh?p đi?u khi?n ActiveX theo cách th? công (.ocx)

  S?a ch?a nó cho tôi

  Gi?i pháp fixit đư?c di?n t? trong ph?n này không ph?i là d? đ?nh là m?t thay th? cho b?t k? C?p Nh?t b?o m?t. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n luôn luôn cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t b?o m?t m?i nh?t. Tuy nhiên, chúng tôi cung c?p gi?i pháp fixit này như là m?t l?a ch?n workaround cho m?t s? k?ch b?n.

  Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa gi?i pháp fixit này, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c liên k?t theo các Cho phép nhóm. Nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Cho phép
  S?a v?n đ? này
  Microsoft Fix it 50930
  Ghi chú
  • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
  • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? ti?t ki?m t? đ?ng s?a ch?a m?t ổ đĩa flash ho?c đ?a compact, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.
 • Microsoft Update ho?c Windows Update có th? cung c?p b?n c?p nh?t này ngay c? khi b?n không có Microsoft Office 2003 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  830335 Microsoft Update Windows và thông tin cung c?p thông tin C?p Nh?t cho các chương tr?nh Office không cài đ?t chuyên bi?t

Thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

Đi?u ki?n tiên quy?t áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có m?t trong nh?ng đi?u sau đây đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính:
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office 2003 c?u ph?n Web Service Pack 3

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? cho Office 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này

Thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262841 Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho c?a s? ph?n m?m C?p Nh?t gói

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, C?p nh?t này không đ?i h?i kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t thông báo đư?c hi?n th? mà khuyên b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ng?ng Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng m?i ?ng d?ng mà có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t b?o m?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
887012 T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t b?o m?t trên máy tính d?a trên Windows

Lo?i b? thông tin

B?n c?p nh?t này không th? đư?c g? b?.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2597112 MS12-027: Mô t? security update for Microsoft Office 2003 Service Pack 3: tháng 10, 2012

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?nKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mscomctl.ocx6.01.98341,070,1522-May-201204: 17

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687323 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2687323 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687323

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com