Mô t? c?a OneNote 2010 update: Tháng mư?i m?t 13, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687277 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a Microsoft OneNote 2010. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a OneNote 2010. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n đang ch?y phiên b?n 32-bit c?a OneNote 2010 trong Windows 8. Khi b?n ch?n văn b?n và sau đó c? g?ng đ? xóa nó trong m?t máy tính xách tay OneNote, OneNote 2010 tai n?n.
 • Gi? s? r?ng OneNote 2010 gi? thùng rác n?i dung cho m?t s? th?i gian trư?c khi xóa v?nh vi?n. Khi b?n xoá m?t trang trong m?t máy tính xách tay, OneNote đ?t trang đ? xóa trong c?a máy tính xách tay thùng rác. Trong t?nh hu?ng này, thùng rác không gi? trang b? xóa. Thay vào đó, các trang b? xoá v?nh vi?n kh?i thùng rác.
 • Gi? s? r?ng b?n đ?t m?t ?ng d?ng bên th? ba là máy tính khách MAPI m?c đ?nh trên máy tính đang ch?y Windows 8. Khi b?n b?m vào các b?c e-mail trang trên tab trang chủ c?a năm 2010 OneNote, ?ng d?ng c?a bên th? ba không đư?c s? d?ng. Thay vào đó, Microsoft Outlook đư?c s? d?ng đ? t?o ra m?t email có ch?a trang OneNote.
 • B?n c?p nh?t này ki?m nh?p OneNote 2010 m?t cách chính xác trong Windows 8. V? v?y, b?n có th? thành công s? d?ng OneNote 2010 đ? m? m?t máy tính xách tay trong Windows 8.
 • Gi? s? r?ng m?t máy tính đang ch?y Windows 8 và có Microsoft Khuôn kh? .NET 4 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Khuôn kh? .NET cài đ?t chuyên bi?t. Khi b?n c? g?ng s? d?ng OneNote 2010 đ? in m?t máy tính xách tay trên máy tính, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i cho bi?t r?ng Khuôn kh? .NET 3,0 ho?c các.NET Framework 3.5 là không có s?n.
 • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2010 và Office 2013 side by side, b?n kinh nghi?m sau đây:
  • B?n không th? m? m?t t?p tin Lưu ẩn tài liệu Office (ODC) (ch?ng h?n như m?t t?, Excel, PowerPoint ho?c t?p tin văn ph?ng khác) trên m?t web site SharePoint Workspace 2010.
  • Khi b?n m? t?p ODC t? SharePoint Workspace 2010, và b?n ch?nh s?a và lưu các t?p tin, các thay đ?i đư?c lưu trong b? nh? cache c?a văn ph?ng 2013. Tuy nhiên, nh?ng thay đ?i không đư?c đ?ng b? v?i các web site SharePoint Workspace 2010.
  • Các l?nh v?c nh?t đ?nh trên m?t máy ch? SharePoint 2013 không đư?c đ?ng b? v?i các web site SharePoint Workspace 2010.

Gi?i pháp

Chi ti?t cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
32-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các phiên b?n 32-bit c?a gói c?p nh?t Microsoft OneNote 2010 bây gi?.

           
64-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các phiên b?n 64-bit c?a gói c?p nh?t Microsoft OneNote 2010 bây gi?.
            Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Iecontentservice.exe14.0.6116.5000579,43217-Jan-1222: 23
Onbttnie.dll.x6414.0.6116.5000805,71217-Jan-1223: 55
Onbttnie.dll.x8614.0.6116.5000645,45617-Jan-1222: 23
Onbttnol.dll14.0.6116.5000699,19220-Jan-1213: 04
Onbttnppt.dll14.0.6116.5000534,84817-Jan-1222: 23
Onbttnwd.dll14.0.6116.5000534,84017-Jan-1222: 23
OneNote.exe14.0.6126.50031,692,78420-Tháng chín-125: 18
OneNote.exe.configkhông áp d?ng23112 Tháng chín 129: 53
Onmain.dll14.0.6126.50039,067,64020-Tháng chín-125: 18
Onpptaddin.dll14.0.6116.5000561,98417-Jan-1222: 23
Onwordaddin.dll14.0.6116.5000617,78417-Jan-1222: 23


64-bit

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Iecontentservice.exe14.0.6116.5000727,40017-Jan-1223: 55
Onbttnie.dll.x6414.0.6116.5000805,71217-Jan-1223: 55
Onbttnie.dll.x8614.0.6116.5000645,45617-Jan-1222: 23
Onbttnol.dll14.0.6116.5000871,73620-Jan-1213: 10
Onbttnppt.dll14.0.6116.5000645,95217-Jan-1223: 55
Onbttnwd.dll14.0.6116.5000645,94417-Jan-1223: 55
OneNote.exe14.0.6126.50032,151,53620-Tháng chín-125: 20
OneNote.exe.configkhông áp d?ng23112 Tháng chín 129: 53
Onmain.dll14.0.6126.500313,607,03220-Tháng chín-125: 20
Onpptaddin.dll14.0.6116.5000691,00817-Jan-1223: 55
Onwordaddin.dll14.0.6116.5000761,65617-Jan-1223: 55
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào hệ điều hành b?n đang ch?y.
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. B?m chu?t Xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2687277, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2687277, và sau đó nh?p vào Lo?i b?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687277 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft OneNote 2010
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2687277 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687277

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com