Mô t? C?p Nh?t Rollup 1 cho h? th?ng Trung tâm năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2686249 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này th?o lu?n v? các hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t Rollup 1 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 và các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t rollup.

Th?c hi?n theo các hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t đ? t?i xu?ng và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các gói C?p Nh?t cho h? th?ng Trung tâm 2012 máy ?o qu?n l?, H? th?ng 2012 Trung tâm ?ng d?ng b? đi?u khi?n và qu?n l? ho?t đ?ng 2012 Trung tâm h? th?ng.

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t Rollup 1

Qu?n l? máy ?o máy ch? C?p Nh?t (KB2663959)

Sự cố 1
N?u m?t b?n ch?p sáp nh?p vào ph? huynh c?ng đĩa ảo (VHD), và n?u máy ?o s? b? xóa, các t?p tin VHD s? không b? xóa.

Sự cố 2
C?a hàng-VM và l?nh ghép ng?n Windows PowerShell Di chuy?n-VM b? qua vi?c chuy?n đ?i - RunAsynchronously .

Sự cố 3
Khi m?t đ?a ch? IP đư?c s? d?ng t? H? bơi IP, t?o ra c?m là không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i (25342)

c?u h?nh m?ng c?a máy ch? đ? đư?c nhóm đ?i h?i ít nh?t m?t đ?a ch? IP t?nh đ? t?o ra m?t c?m.

Sự cố 4
N?u m?t máy ?o cao có đang ch?y vào m?t c?m nút ch?n m?t không thành công, t?nh tr?ng máy ?o thay đ?i đ? "C?p Nh?t không." Ngoài ra, t?nh tr?ng không đư?c C?p Nh?t cho đ?n khi các nút ch?n m?t c?m là tr? l?i tr?c tuy?n.

Sự cố 5
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t th? công các đ?i l? máy ?o qu?n l? (VMM) trên m?t máy ch? bên ngoài, tên người dùng và m?t kh?u b?t ng? đ? kí nh?p các t?p tin AgentSetup.log trên máy ch?.

Sự cố 6
Sáng t?o máy ?o ti?p lâu hơn n?u nhi?u máy ?o đư?c t?o ra và xóa trong m?t th?i gian ng?n.

Sự cố 7
Đ?c v? nâng c?p không thành công trong th?i gian VMM nâng c?p n?u Microsoft Virtual C++ 2008 Redistributable package đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i (2916)

VMM là không th? hoàn t?t yêu c?u. K?t n?i v?i đ?i l? servername.domainname.com đ? b? m?t.

L?i không xác đ?nh (0x80338126)

C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n qu?n l? máy ?o (KB2663960)

Sự cố 1
S? d?ng B? nh? PowerShell.exe có th? làm tăng khi các l?nh ghép ng?n Set-SCGuestInfoĐ?c-SCGuestInfo Windows PowerShell đư?c s? d?ng đ? có đư?c ho?c đ? thi?t l?p các giá tr? Key giá tr? c?p (KVP) máy ?o.

Lưu ?: Đây là m?t v?n đ? VMM khách hàng và máy ch?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí C?p Nh?t (KB2663960) và các gói ph?n m?m máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959).

Sự cố 2
Máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí d?ng đáp ?ng khi nhi?u máy ?o đư?c s?p x?p.

Sự cố 3
N?u h? th?ng Trung tâm ?ng d?ng đi?u khi?n và máy ch? VMM đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? riêng bi?t, đăng nhập đơn không ho?t đ?ng khi ?ng d?ng đi?u khi?n đư?c s? d?ng.

Sự cố 4
N?u m?t máy ch? cài đ?t chuyên bi?t tài s?n b? thích ?ng m?ng đư?c thay đ?i, các thi?t l?p m?ng con VLAN đư?c thay đ?i ngay c? khi các cài đ?t chuyên bi?t đ? không thay đ?i b?i ngư?i qu?n tr?.

Sự cố 5
M?t m?ng n?i b? ?o đư?c t?o ra như là m?t m?ng riêng n?u tên m?ng ?o có ch?a các kí t? đ?i di?n đ?c bi?t sau đây:
/ ? ! @ # % ^ & * ( ) _ + } { " : ] [ \
Lưu ?: Đây là m?t v?n đ? VMM khách hàng và máy ch?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí C?p Nh?t (KB2663960) và các gói ph?n m?m máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959). N?u VMM v?i c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các gói ph?n m?m máy ?o Manager v?i c?ng thông tin C?p Nh?t (KB2663961) c?ng ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Sự cố 6
V?n đ? hi?u su?t có th? x?y ra n?u giao di?n đi?u khi?n đư?c m? cho m?t vài ngày và n?u nhi?u vi?c làm đư?c t?o ra.

Sự cố 7
Đ?ng th?i đính kèm và tách ho?t đ?ng có th? m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn thành trên m?t chuỗi máy chủ nhi?u máy ?o.

Lưu ?: Đây là m?t v?n đ? VMM khách hàng và máy ch?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí C?p Nh?t (KB2663960) và các gói ph?n m?m máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959). N?u VMM v?i c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các gói ph?n m?m máy ?o Manager v?i c?ng thông tin C?p Nh?t (KB2663961) c?ng ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

C?ng thông tin t? ph?c v? qu?n l? máy ?o Update (KB2663961)

V?n đ? 5 và 7 trong ph?n "C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n qu?n l? máy ?o (KB2663960)" đư?c c? đ?nh trong gói c?p nh?t này.

Qu?n l? gói C?p Nh?t cho máy ?o Manager

Sự cố 1

"VGS không đư?c cài đ?t" c?nh báo đư?c kích ho?t cho m?i máy ?o b?t k? cho dù các b?n ghi d?ch v? ?o đánh đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Sự cố 2

Ho?t đ?ng qu?n l? khám phá th?t b?i v?i l?i sau n?u m?t máy ch? có tên máy ?o k?t h?p vư?t quá 255 k? t?:

Ho?t đ?ng qu?n l? khám phá th?t b?i v?i l?i: "Ngo?i l? c?a lo?i 'Microsoft.VirtualManager.EnterpriseManagement.Common.DiscoveryDataInvalidRelationshipSourceExceptionOM10' đ? đư?c ném.".

Sự cố 3

Máy ?o trong trạm đậu không đư?c h? tr? c?m c?u h?nh không ph?n ánh đúng cách trong qu?n l? ho?t đ?ng.

Sự cố 4

Màn h?nh đám mây StorageUsageGB không đi vào m?t c?nh báo ho?c nhà nư?c quan tr?ng khi S? d?ng B? nh? cách ti?p c?n kh? năng đư?c xác đ?nh riêng cloud.

Sự cố 5

"Máy ch? đ? vư?t quá s? t?i đa đư?c h? tr? ch?y VMs" c?nh báo đư?c kích ho?t ngay c? khi các máy ch? đ? không vư?t quá s? t?i đa c?a ch?y máy ?o.

Sự cố 6

Qu?n l? gói không ph?i b?n đ?a hoá b?ng t?t c? ngôn ng? đư?c h? tr? b?i máy ?o qu?n l?.

Sự cố 7

B? nh? RAM t?t c? cho các máy ch? trong báo cáo vi?c s? d?ng máy ch? lưu tr? đư?c báo cáo không chính xác.

Phát hành 8

T?ng chi phí cung c?p trong báo cáo ti?n chi?t kh?u là không chính xác.

Đi?u khi?n ?ng d?ng C?p Nh?t (KB2677596)

Sự cố 1
Ngư?i dùng s? đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p ngay c? khi đơn kí nh?p ch?c năng đư?c kích ho?t cho ?ng d?ng đi?u khi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t đăng nhập đơn cho ?ng d?ng đi?u khi?n, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng đi?u khi?n

Sự cố 2
Khi tùy ch?n s?a ch?a ch?y b?ng cách s? d?ng chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển, c?u h?nh b? máy cơ s? d? li?u SQL cho ?ng d?ng đi?u khi?n đư?c l?y ra.

Lưu ?: cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng s? khôi ph?c l?i c?u h?nh b? máy cơ s? d? li?u SQL. Ngư?i qu?n tr? c?ng có th? khôi ph?c l?i c?u h?nh b? máy cơ s? d? li?u SQL b?ng cách làm theo các bư?c trong các "Hư?ng d?n lo?i b? đ? đi?u khi?n ?ng d?ng".


Ho?t đ?ng qu?n l? C?p Nh?t (KB2674695)-Windows giám sát

Sự cố 1
Môi trư?ng tai n?n trong ho?t đ?ng qu?n l? v? mô-đun RoleInstanceStatusProbe trong AzureMP.
Sự cố 2
Khi nhi?u bàn đi?u khi?n (hai ho?c ba) đang ch?y trên cùng m?t máy tính dư?i cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng, nh?ng bàn giao ti?p có th? s?p đ?.
Sự cố 3
B?n không th? B?t đ?u ho?c ng?ng truy t?m cho báo cáo và giao di?n điều khiển Web n?u h? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t vào m?t máy ch? đ?c l?p mà ch?y IIS.
Sự cố 4
Xem c?nh báo k?t n?i nhóm không ho?t đ?ng, nhưng không có l?i đư?c đưa ra trong giao di?n đi?u khi?n.
Sự cố 5
Tác v? k?t qu? - CompletedWithInfo không đư?c h? tr? v?i h?i đ?ng SDK2007.
Sự cố 6
SeriesFactory và Microsoft.SystemCenter.Visualization.DatatoSeriesController ph?i đư?c công khai đ? cung c?p cho kh? năng m? r?ng đi?u khi?n và tái s? d?ng.
Sự cố 7
WebConsole không ph?i là FIPS tuân th? ra kh?i h?p.
Phát hành 8
Panel điều khiển m?ng nên l?p ph? s?n có khi hi?n th? y t? nhà nư?c.
V?n đ? 9
Bi?u đ?: Ch?n nhóm không hi?n th? t?t c? các nhóm trong môi trư?ng l?n.
S? 10
IIS Discovery: Ngăn ch?n GetAdminSection t? th?t b?i khi framework Phiên b?n đ? đư?c phát hi?n không chính xác b?i IIS API.
V?n đ? 11
Hi?u su?t qu?y không hi?n th? trong giao di?n danh sách ?ng d?ng c?a AppDiagnostics.
V?n đ? 12
Giao di?n đi?u khi?n đ? v? khi nhà nư?c xem v?i đ?i tư?ng khép l?p đư?c m? ra.
V?n đ? 13
PerformanceWidget Hi?n th? cu "cu?i cùng giá tr?" trong truy?n thuy?t v? l?i d? li?u truy c?p DataModel.
V?n đ? 14
Báo cáo t?nh tr?ng s?n có và "Máy tính không th? truy c?p" màn h?nh hi?n th? d? li?u không chính xác.
V?n đ? 15
Đ?i l? cài đ?t không thành công trên Win8 l?i v? s? ph? thu?c vào NET Framework 2.0.
V?n đ? 16
Web d?ch v? s?n có giám sát Wizard - tai n?n giao di?n đi?u khi?n n?u thu?t s? k?t thúc trư?c khi m?t th? nghi?m đ? k?t thúc.
V?n đ? 17
M?t s? thay đ?i Windows PowerShell là c?n thi?t:
 • Thay đ?i các tham s? gi?y phép trong Get-SCOMAccessLicense đ? ShowLicense
 • Thay đ?i các l?nh ghép ng?n SCOMConnectorForTier đ? SCOMTierConnector
 • M?t s? thay đ?i đ?nh d?ng

Qu?n l? ho?t đ?ng C?p Nh?t (KB2674695)-Unix và Linux giám sát

Sự cố 1
SCHANNEL l?i s? ki?n đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng ho?t đ?ng qu?n l? qu?n l? máy ch? và c?ng qu?n l? đ?i l? UNIX/Linux.
Sự cố 2
Trên HP-UX, qu?n l? ho?t đ?ng không th? khám phá và theo d?i m?t kh?i tin h?p l? bao g?m hơn 127 kh?i tin v?t l?.
Sự cố 3
Nâng c?p c?a UNIX và Linux các đ?i l? không thành công khi s? d?ng ch?y như thông tin đăng nh?p trong l?nh ghép ng?n đ?i l? nâng c?p thu?t s? ho?c C?p Nh?t-SCXAgent Windows PowerShell.

Ho?t đ?ng qu?n l? C?p Nh?t (KB2674695)-tính năng m?i

C?p Nh?t Rollup1 cho qu?n l? ho?t đ?ng thêm h? tr? cho Oracle Solaris 11 (x 86 và SPARC).

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho h? th?ng Trung tâm năm 2012


Các gói C?p Nh?t cho máy ?o qu?n l? và đi?u khi?n ?ng d?ng có s?n t? Microsoft Update. Đ? t?i v? qu?n l? gói C?p Nh?t cho VMM, đi đ?n website sau c?a Microsoft Download Center:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=29679

Đ? t?i v? các gói c?p nh?t qu?n l? ho?t đ?ng, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c593536c-94f3-4c71-b963-5ab3b7fc05e1
 • Đ? có đư?c và cài đ?t các gói C?p Nh?t t? Microsoft Update, h?y làm theo các bư?c sau trên m?t h? th?ng có m?t thành ph?n qu?n l? máy ?o ho?c ?ng d?ng đi?u khi?n đư?c cài đ?t:
  1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
  2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Windows Update.
  3. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n cho b?n C?p Nh?t t? Microsoft Update.
  4. Nh?p vào các siêu liên k?t quan tr?ng C?p Nh?t có s?n .
  5. Ch?n Update Rollup 1, và sau đó nh?p vào OK.
  6. Nh?p vào cài đ?t b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t gói C?p Nh?t.

  Lưu ? Các đ?i l? VMM trên các máy tính đư?c qu?n l? đ? đư?c c?p nh?t sau khi C?p Nh?t máy ch? qu?n l? máy ?o (KB2663959) đư?c cài đ?t.

  Đ? c?p nh?t các đ?i l? VMM trên các máy tính đư?c qu?n l?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? giao di?n đi?u khi?n VMM.
  2. Nh?p vào v?i, và sau đó ch?n máy ch?.
  3. Dư?i Qu?n l? máy tính, ch?n các máy ch?, và sau đó nh?p vào Tác nhân Update.

  Lưu ? Trư?c khi b?n cài đ?t gói C?p Nh?t cho ?ng d?ng đi?u khi?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n xem xét các "Hư?ng d?n cài đ?t cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng".

  Quan tr?ng Gói C?p Nh?t cho b? đi?u khi?n App cho th?y trong Microsoft Update ch? sau khi gói C?p Nh?t cho máy ?o qu?n l? giao di?n đi?u khi?n C?p Nh?t (KB2663960) đư?c cài đ?t. Đ? cài đ?t gói c?p nh?t này và gói C?p Nh?t cho ?ng d?ng đi?u khi?n, h?y làm theo các bư?c sau trên máy ch? ?ng d?ng đi?u khi?n:
  1. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n cho b?n C?p Nh?t t? Microsoft Update.
  2. Ch?n Máy ?o qu?n l? giao di?n đi?u khi?n C?p Nh?t (KB2663960), và sau đó cài đ?t gói C?p Nh?t.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy ch? ?ng d?ng đi?u khi?n.
  4. M? Windows C?p Nh?t m?t l?n n?a.
  5. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vàoKi?m tra tr?c tuy?n C?p Nh?t t? Microsoft Update.
  6. Ch?n ?ng d?ng đi?u khi?n C?p Nh?t (KB2677596) , và sau đó cài đ?t gói C?p Nh?t.

 • Đ? t? t?i v? các gói C?p Nh?t t? Microsoft C?p nh?t danh m?c, h?y vào trang web Microsoft sau đây:

  Qu?n l? máy ?o máy ch? C?p Nh?t (KB2663959)
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2663959
  C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n qu?n l? máy ?o (KB2663960)
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2663960
  C?ng thông tin t? ph?c v? qu?n l? máy ?o Update (KB2663961)
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2663961
  Đi?u khi?n ?ng d?ng C?p Nh?t (KB2677596)
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2677596

  Đ? t? cài đ?t các gói C?p Nh?t, h?y ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u nh?c l?nh cao:
  Msiexec.exe /update PackageName
  Ví d?, đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t máy ch? qu?n l? máy ?o (KB2663959), h?y ch?y l?nh sau:
  Msiexec.exe /update KB2663959_vmmServer_amd64.msp

Hư?ng d?n cài đ?t và g? b?


Hư?ng d?n cài đ?t cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 ?ng d?ng đi?u khi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy ch? ?ng d?ng đi?u khi?n, cài đ?t gói C?p Nh?t cho máy ?o qu?n l? giao di?n đi?u khi?n (KB2663960).

  Lưu ?: Gói C?p Nh?t cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng s? không đư?c cài đ?t n?u KB2663960 không đư?c cài đ?t.

 2. Nh?p l?i các ch?ng nh?n thư vi?n cho m?i máy ch? VMM. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đăng nh?p vào ?ng d?ng đi?u khi?n như ngư?i qu?n tr?.
  2. M? r?ng cài đ?t, và sau đó b?m k?t n?i.
  3. Cho m?i máy ch? VMM, ch?n máy ch? VMM, và sau đó nh?p vào Nh?p kh?u gi?y ch?ng nh?n.

  Lưu ý
  • B?n l?i có th? chuy?n nh?p ch?ng ch? thư vi?n VMM trư?c khi ho?c sau khi b?n cài đ?t gói C?p Nh?t cho ?ng d?ng đi?u khi?n.
  • Cho đ?n khi ch?ng ch? thư vi?n đư?c tái nh?p kh?u, ?ng d?ng đi?u khi?n không th? sao t?p vào thư vi?n VMM.
 3. Cài đ?t gói C?p Nh?t cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 ?ng d?ng đi?u khi?n (KB2677596).

Hư?ng d?n cài đ?t qu?n l? ho?t đ?ng

Các sự cố đ? bi?t cho b?n c?p nh?t này
 • Không có kho?n m?c C?p Nh?t xu?t hi?n trong đi?u khi?n b?ng ARP sau khi cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 (UR1). Sau khi cài đ?t UR1 trên máy ch? và t?t c? vai tr? (ngo?i tr? các đ?i l? và Gateway), không có m?c C?p Nh?t xu?t hi?n trong danh sách đi?u khi?n b?ng ARP.
 • S? phiên b?n c?a giao di?n đi?u khi?n không thay đ?i sau khi cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 trong giao di?n. Sau khi cài đ?t Update Rollup 1, s? phiên b?n c?a giao di?n đi?u khi?n v?n là 7.0.8560.0 trong giao di?n ngư?i dùng.
 • Sau khi cài đ?t UR1 trên web giao di?n đi?u khi?n, m?t l?i máy ch? trong "/ OperationsManager" ?ng d?ng xu?t hi?n trong Internet Explorer. Đóng và kh?i đ?ng l?i Internet Explorer gi?i quy?t v?n đ? này.
Lưu ý v? cài đ?t
 • Ho?t đ?ng qu?n l? Update Rollup 1 s? ban đ?u đư?c ch? b?ng ti?ng Anh và không th? đư?c áp d?ng cho s?n ph?m không ph?i là anh. Các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong này UR s? đư?c b?n đ?a hoá trong m?t b?n phát hành trong tương lai.
 • Ngư?i dùng ph?i ch?y C?p Nh?t như qu?n tr? viên.
 • N?u UAC đư?c kích ho?t, MSPs ph?i đư?c ch?y t? m?t c?a s? d?u nh?c l?nh cao.
 • Qu?n tr? h? th?ng quy?n trên trư?ng h?p cơ s? d? li?u cho các ho?t đ?ng cơ s? d? li?u và kho d? li?u đư?c yêu c?u đ? ch?y C?p Nh?t trên các cơ s? d? li?u.
 • Ngư?i dùng có th? đóng giao di?n đi?u khi?n trư?c khi áp d?ng b?n C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n đ? tránh vi?c ph?i kh?i đ?ng l?i.
 • Kh?i đ?ng l?i và xoá b? nh? cache c?a tr?nh duy?t đ? có đư?c trư?ng h?p Silverlight m?i.
 • UR này không nên đư?c cài đ?t ngay l?p t?c sau khi cài đ?t máy ch?. N?u không, ngư?i dùng có th? g?p ph?i s? c? trong đó d?ch v? y t? nhà nư?c v?n c?n uninitialized.
 • Web giao di?n đi?u khi?n s?a ch?a s? làm vi?c sau khi thêm d?ng sau vào t?p tin %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps"></machineKey>
  decryptionKey = xác nh?n "AutoGenerate, IsolateApps" = "3DES" gi?i m? = "3DES" / >

  D?ng nên đư?c thêm trong m?c <system.web>, như mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:</system.web>
  911722 B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n truy c?p vào các trang Web ASP.NET có ViewState đư?c kích ho?t sau khi b?n nâng c?p t? ASP.NET 1.1 lên ASP.NET 2.0
Thứ tự cài đ?t được hỗ trợ
Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t update rollup này theo th? t? sau.

Lưu ?: Update rollup này có th? đư?c cài đ?t trên đ?i l? trư?c ho?c sau khi cơ s? h? t?ng máy ch?.
 1. Máy ch? cơ s? h? t?ng:
  1. Máy chủ qu?n l? ho?c máy ch?
  2. Máy ch? c?ng
  3. Máy chủ báo cáo
  4. Máy tính vai tr? máy ch? web giao di?n đi?u khi?n
  5. Máy tính với vai trò bàn đi?u khi?n hoạt động
  6. Nh?p kh?u t? qu?n l? gói
 2. Áp d?ng C?p Nh?t đ?i l? cho các đ?i l? đư?c cài đ?t theo cách th? công, ho?c đ?y cài đ?t t? Pending ch? đ? xem trong giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng.
Lưu ?: N?u k?t n?i MG/Tiering đư?c kích ho?t, đ?u tier nên đư?c vá l?n đ?u tiên.
Thông tin cài đặt
Đ? trích xu?t các t?p tin đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép các t?p tin sau vào m?t c?p c?c b? ho?c m?t ph?n có m?ng, và sau đó th?c hi?n các t?p tin đ? gi?i nén nó:
  SystemCenter2012OperationsManager-CU1-KB2674695-X86-X64-IA64-ENU.exe
 2. Áp d?ng các MSPs thích h?p cho m?i máy tính. T?t c? MSPs áp d?ng cho m?t máy tính nh?t đ?nh ph?i đư?c áp d?ng. Ví d?, n?u m?t máy ch? qu?n l? c?ng có vai tr? Web giao di?n đi?u khi?n và giao di?n đi?u khi?n đư?c cài đ?t, ba MSP gói này nên đư?c áp d?ng cho máy ch? qu?n l?. Các MSPs sau đây đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t:
  • KB2674695-ki?n trúc AMD64-Agent.msp
  • KB2674695-ki?n trúc AMD64-Console.msp
  • KB2674695-ki?n trúc AMD64-Gateway.msp
  • KB2674695-ki?n trúc AMD64-Reporting.msp
  • KB2674695-ki?n trúc AMD64-Server.msp
  • KB2674695-ki?n trúc AMD64-WebConsole.msp
  • KB2674695-i386-Agent.msp
  • KB2674695-i386-Console.msp
  • KB2674695-ki?n trúc ia64-Agent.msp
 3. Nh?p các gói qu?n l? sau đây:
  1. Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  2. Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  3. Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb

   Thông tin v? làm th? nào đ? nh?p kh?u m?t qu?n l? gói t? đ?a, h?y vào trang web Microsoft TechNet sau đây:
   Cách nh?p Gói Qu?n l? Trình quản lý Hoạt động
Cài đ?t Linux/UNIX qu?n l? gói và c?p nh?t các đ?i l? Linux/UNIX
C?p Nh?t Rollup 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 Operations Manager ch?a m?i đ?i l? và qu?n l? gói dành cho t?t c? đư?c h? tr? Linux và UNIX h? đi?u hành. V? v?y, đ? hoàn toàn cài đ?t Update Rollup 1, h?y làm theo các bư?c sau đ? đ?m b?o r?ng b?n giám sát c?a UNIX và Linux máy tính là đ?n nay.
 1. T?i v? và sau đó cài đ?t các gói c?p nh?t qu?n l? t? website sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9f947878-6bf6-48a1-adb1-3cc4c2e5d4af
 2. Nh?p kh?u các gói c?p nh?t qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a Linux hay UNIX mà b?n giám sát trong môi trư?ng c?a b?n.
 3. S? d?ng l?nh ghép ng?n Windows PowerShell C?p Nh?t-SCXAgent ho?c đ?i l? c?a thu?t s? nâng c?p UNIX/Linux trong c?a s? qu?n l? giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng đ? nâng c?p m?i đ?i l? lên phiên b?n m?i nh?t.

  Lưu ?: Các t?p tin qu?n l? gói bó cho m?i phiên b?n h? đi?u hành UNIX và Linux ch?a các t?p tin gói và tác nhân qu?n l?. Nó có th? m?t vài phút sau khi nh?p các gói Pack qu?n l? cho các t?p tin đ?i l? đ? tr? nên có s?n đ? nâng c?p đ?i l?.
Đ?i v?i m?i UNIX ho?c Linux qu?n l? gói bó đó nh?p kh?u, C?p Nh?t cài đ?t các đ?i l? m?i c?a UNIX và Linux vào thư m?c sau đây:
Chương tr?nh Files\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\UnixAgents\DownloadedKits
Các đ?i l? C?p Nh?t có tên t?p s? d?ng đ?nh d?ng sau và m?t s? phiên b?n c?a 214:
SCX-1.3.0-214 -lo?i h? ph?c v?.Phiên b?n máy ch?.ki?n trúc.gói lo?i

Lưu ý
 • Gi? ch? lo?i h? ph?c v? đ?i di?n cho tên s?n ph?m máy ch? UNIX ho?c Linux.
 • Gi? ch? Phiên b?n máy ch? đ?i di?n cho s? phiên b?n c?a lo?i h? ph?c v?.
 • Gi? ch? ki?n trúc đ?i di?n cho ki?n trúc b? x? l? c?a máy tính đích.
 • Gi? ch? gói lo?i đ?i di?n cho các lo?i t?p tin cài đ?t.
Ví d?, sau đây là các đ?nh d?ng t?p tin tên cho các đ?i l? cho SUSE Linux Enterprise Server 10 (x 86):
SCX-1.3.0-214-sles.10.x86.rpm
Các đ?i l? đư?c bao g?m trong b?n phát hành c?a h? th?ng Trung tâm 2012 Operations Manager có m?t s? phiên b?n c?a 204. Nh?ng t?p tin này không đư?c g? b? trong quá tr?nh cài đ?t. Nh?ng t?p tin này là như sau:
 • SCX-1.3.0-206.aix.5.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.3.0-206.aix.6.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.3.0-206.aix.7.ppc.lpp.gz
 • SCX-1.3.0-206.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • SCX-1.3.0-206.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • SCX-1.3.0-206.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • SCX-1.3.0-206.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • SCX-1.3.0-206.rhel.4.x64.rpm
 • SCX-1.3.0-206.rhel.4.x86.rpm
 • SCX-1.3.0-206.rhel.5.x64.rpm
 • SCX-1.3.0-206.rhel.5.x86.rpm
 • SCX-1.3.0-206.sles.10.x64.rpm
 • SCX-1.3.0-206.sles.10.x86.rpm
 • SCX-1.3.0-206.sles.9.x86.rpm
 • SCX-1.3.0-206.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • SCX-1.3.0-206.solaris.10.x86.pkg.Z
 • SCX-1.3.0-206.solaris.9.sparc.pkg.Z

Hư?ng d?n lo?i b? đ? đi?u khi?n ?ng d?ng

C?u h?nh cơ s? d? li?u SQL cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng s? b? m?t n?u C?p Nh?t cho ?ng d?ng đi?u khi?n (KB2677596) đư?c g? cài đ?t. Đ? khôi ph?c l?i c?u h?nh cơ s? d? li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Notepad, m? t?p tin sau đây:
  Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.exe.config
 2. Thay đ?i ph?n <connectionStrings>như sau:

  Ban đ?u ph?n:</connectionStrings>
  <connectionStrings>
  </connectionStrings>
  <add name="CloudSystemsContainer" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  <add name="AuthorizationEntities" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  <add name="JobsDataContext" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  Thay đ?i ph?n:
  <connectionStrings>
  </connectionStrings>
  <add name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="CloudSystemsContainer" connectionstring=""></add name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[DATASOURCE]Ban đ?u vào c?a hàng ==[DATABASENAME]Tích h?p an ninh = True;MultipleActiveResultSets = True;K?t n?i th?i gian ch? = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  <add name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="AuthorizationEntities" connectionstring=""></add name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[DATASOURCE]Ban đ?u vào c?a hàng ==[DATABASENAME]Tích h?p an ninh = True;MultipleActiveResultSets = True;K?t n?i th?i gian ch? = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  <add name="JobsDataContext" connectionstring="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=[DATASOURCE];Initial Catalog==[DATABASENAME];Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True;Connect Timeout=30"" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  Trong ph?n này, gi? ch? [DATASOURCE] đ?i di?n cho các ngu?n d? li?u SQL đư?c s? d?ng cho cơ s? d? li?u đi?u khi?n ?ng d?ng, ch?ng h?n như localhost\instance1, và gi? ch? [DATABASENAME] đ?i di?n cho tên cơ s? d? li?u ?ng d?ng đi?u khi?n.

 3. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? sau đây:
  • Nhà cung c?p h? th?ng đi?u khi?n ?ng d?ng
  • Nhà cung c?p ?ng d?ng đi?u khi?n máy ?o qu?n l?
  • Đi?u khi?n ?ng d?ng Microsoft Azure nhà cung c?p

Hư?ng d?n lo?i b? đ? qu?n l? máy ?o

N?u ngư?i qu?n l? máy ?o máy ch? C?p Nh?t (2663959) đư?c g? cài đ?t, cài đ?t BITSTcpPort và thi?t l?p c?ng WSMan đư?c đ?t l?i thi?t đ?t m?c đ?nh c?a h?. N?u các giá tr? m?c đ?nh đ? đư?c thay đ?i, lưu ? các giá tr? trong các khóa registry sau đây trư?c khi b?n g? cài đ?t gói:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\Settings
Sau khi g? cài đ?t các gói ph?n m?m C?p Nh?t, thay đ?i các giá tr? c?ng trong khoá đăng k? đư?c li?t kê ? đây, và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? h? th?ng Trung tâm máy ?o qu?n l?. Ngoài ra, máy ch? đang đư?c qu?n l? b?i VMM s? có m?t tr?ng thái Khôngđáp ?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i g? b? cài đ?t r?i cài đ?t l?i các đ?i l? b?ng tay trên m?i máy ch? ho?c cài đ?t l?i các gói C?p Nh?t Rollup 1.

T?p tin đư?c C?p Nh?t trong gói C?p Nh?t Rollup 1

C?p Nh?t giao di?n đi?u khi?n qu?n l? máy ?o (KB2663960)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll2,672,5603.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll128,9443.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll636,8483.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,525,6803.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Remoting.dll640,9443.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\VmmAdminUI.exe137,1363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Engine.Deployment.dll427,9523.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\ImgLibEngine.dll1,263,5363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Remoting.dll640,9443.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WSManAutomation.dll34,7363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WsManWrappers.dll2,078,6403.0.6019.0

Qu?n l? máy ?o máy ch? C?p Nh?t (KB2663959)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.Adhc.Operations.dll694,1923.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.BitBos.dll186,2883.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.Deployment.dll427,9523.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.IndigoAccessLayer.dll317,3603.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.VmOperations.dll1,189,8083.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\ImgLibEngine.dll1,263,5363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Remoting.dll640,9443.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\vmmAgent.exe3,143,6003.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\WSManAutomation.dll34,7363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\WsManWrappers.dll2,078,6403.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Engine.Deployment.dll427,9523.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\ImgLibEngine.dll1,263,5363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Remoting.dll640,9443.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WSManAutomation.dll34,7363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WsManWrappers.dll2,078,6403.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\msiInstaller.dat12Không áp d?ng
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\msiInstaller.exe210,3523.0.6005.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\vmmAgent.msi3,831,808Không áp d?ng
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\i386\3.0.6019.0\msiInstaller.dat12Không áp d?ng
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\i386\3.0.6019.0\msiInstaller.exe174,0003.0.6005.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\i386\3.0.6019.0\vmmAgent.msi3,381,248Không áp d?ng

C?ng thông tin t? ph?c v? qu?n l? máy ?o Update (KB2663961)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Engine.Deployment.dll427,9523.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\ImgLibEngine.dll1,263,5363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Remoting.dll640,9443.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WSManAutomation.dll34,7363.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WsManWrappers.dll2,078,6403.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\wwwroot\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,525,6803.0.6019.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\wwwroot\bin\Remoting.dll640,9443.0.6019.0

Đi?u khi?n ?ng d?ng C?p Nh?t (KB2677596)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe424,8161.0.1201.0

Ho?t đ?ng
qu?n l? đ?i l? C?p Nh?t (KB2674695) - x 64

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Agent\MomIISModules.dll559,7447.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll686,7207.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Agent\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll1,188,9927.0.8560.1021

Ho?t đ?ng qu?n l? giao di?n đi?u khi?n C?p Nh?t (KB2674695) - x 64

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll1,772,160 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll495,256 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll107,6487.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.MOM.UI.Components.dll6,150,7847.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll318,0807.0.8560.1021

Ho?t đ?ng qu?n l? c?ng C?p Nh?t (KB2674695) - x 64


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstaller.exe307,3287.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstaller.exe576,640 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstallerPS.dll52,8647.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstallerPS.dll101,5047.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\x86\MOMAgentInstallerPS.dll46,2087.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\x86\MOMAgentInstaller.exe278,656 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\MomIISModules.dll559,7447.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\MOMScriptAPI.dll686,7207.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll1,188,9927.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Gateway\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Gateway\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Gateway\AgentManagement\x86\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021

Qu?n l? ho?t đ?ng báo cáo C?p Nh?t (KB2674695) - x 64


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,832 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TraceFmtSM.exe576,1287.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TraceLogSM.exe326,2727.0.8560.1021

Ho?t đ?ng qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2674695) - x 64


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.OperationsManager.dll318,080 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\Microsoft.EnterpriseManagement.RuntimeService.dll307,328 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll576,640 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstaller.exe52,8647.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstaller.exe101,5047.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstallerPS.dll46,2087.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstallerPS.dll278,6567.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\MOMAgentInstallerPS.dll559,744 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\MOMAgentInstaller.exe686,720 7.0.8560.1021
%%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\MomIISModules.dll1,188,992 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\MOMScriptAPI.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021

Ho?t đ?ng qu?n l? Web giao di?n đi?u khi?n C?p Nh?t (KB2674695) - x 64


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TraceFmtSM.exe447,104 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TraceLogSM.exe107,136 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll496,256 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll107,648 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Security.Cryptography.dll82,560 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\ClientBin\silverlightclientconfiguration.exe2,115,712 7.0.8560.1021

Ho?t đ?ng qu?n l? đ?i l? C?p Nh?t (KB2674695) - x 86


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Agent\MomIISModules.dll401,0247.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll646,7847.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Agent\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll769,1527.0.8560.1021

Ho?t đ?ng qu?n l? giao di?n đi?u khi?n C?p Nh?t (KB2674695) - x 86


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll1,772,160 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll495,256 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll107,6487.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.MOM.UI.Components.dll6,150,7847.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Console\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll318,0807.0.8560.1021

Ho?t đ?ng qu?n l? đ?i l? C?p Nh?t (KB2674695) - ia64

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p tin đư?c thêm vàoKích thư?c t?pPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Agent\MomIISModules.dll1,089,1527.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm ho?t đ?ng Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll938,6247.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System Trung tâm 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021

Thu?c tính

ID c?a bài: 2686249 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012
 • Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager
 • Microsoft System Center 2012 App Controller
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2686249 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2686249

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com