NETLOGON Semaphore hi?u su?t qu?y hi?n th? các giá tr? không chính xác trong b? theo d?i hi?u su?t trong m?t môi trư?ng Windows Server 2008 R2 d?a trên tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2685888 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? đ?nh r?ng ngư?i s? d?ng trong m?t tên mi?n đang s? d?ng tài nguyên ? vùng khác trong m?t môi trư?ng Windows Server 2008 R2 d?a trên tên mi?n. B?n theo d?i các qu?y hi?u su?t Netlogon trên b? b? ki?m soát mi?n tài nguyên cho tên mi?n đáng tin c?y có ch?a các ngu?n tài nguyên. Ho?c, b?n theo d?i các đ?i tư?ng Netlogon trên máy ch? tài nguyên, và b?n theo d?i trư?ng h?p hi?u su?t cho b? đi?u khi?n tên mi?n c?a tên mi?n chính. Trong t?nh hu?ng này, các qu?y hi?u su?t cho ch? s? h?u Semaphore Netlogon và cho b?i bàn Semaphore Netlogon c? g?ng báo cáo các giá tr? tiêu c?c trong b? theo d?i hi?u su?t. V? v?y, m?t giá tr? tràn c?a 4,294,967,295 đư?c hi?n th? không chính xác trong b? theo d?i hi?u su?t.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra v? cách b?o m?t kênh và tương ?ng v?i hi?u su?t truy c?p th?m đư?c t?o ra sau khi kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? Netlogon c?a. Khi v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này x?y ra, các giá tr? s? lư?t truy c?p cho các qu?y hi?u su?t đư?c kh?i t?o v?i giá tr? -1 thay v? 0.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". B?n kê t?p và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Expand.exe.mui6.1.7601.219486,14421-Mar-201208: 04không áp d?ng
Netmsg.dll.mui6.1.7601.21948197,63221-Mar-201208: 13không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21948699,39221-Mar-201208: 05x 64
Nlsvc.MOFkhông áp d?ng2,873Jun tháng 10 năm 200920: 47không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21948567,80821-Mar-201206: 59x 86
Nlsvc.MOFkhông áp d?ng2,873Jun tháng 10 năm 200921: 29không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Expand.exe.mui6.1.7601.219486,14421-Mar-201206: 42không áp d?ng
Netmsg.dll.mui6.1.7601.21948197,63221-Mar-201206: 40không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.219481,157,12021-Mar-201206: 46IA-64
Nlsvc.MOFkhông áp d?ng2,873Jun tháng 10 năm 200920: 52không áp d?ng
NETLOGON.dll6.1.7601.21948567,80821-Mar-201206: 59x 86
Nlsvc.MOFkhông áp d?ng2,873Jun tháng 10 năm 200921: 29không áp d?ng

THÔNG TIN THÊM

B?n ph?i áp d?ng hotfix này trên t?t c? các máy ch? và b? b? ki?m soát mi?n nơi các qu?y hi?u su?t c?n đư?c theo d?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-b..ISC-tools.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21948_en-us_41da10bf5109a401.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.943
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)08: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21948_none_5c4af09367cbc306.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin35,995
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)09: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21948_none_669f9ae59c2c8501.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,596
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-b..ISC-tools.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21948_en-us_e5bd193198aa3bc7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinm?c 2,942
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-netlogon_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21948_none_669f9ae59c2c8501.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,596
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2685888 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2685888 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2685888

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com