Odstránenie tieňa v komentári Excel 2010

ID článku: 2685041 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN


Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Comm solutions 16
Vyhlásenie týkajúce sa obsahu služby Community Solutions

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
MVP Peter Belko


Autor: Peter Belko Blogy: http://www.belko.info | http://belko.blog.sme.sk

RIESENIE

Pri používaní komentárov v Exceli 2010 nie je možné štandardne v dialógovom okne Formátovať komentár odstrániť tieň komentára. Preto je potrebné pridať príkaz Efekty tieňovania na Panel nástrojov Rýchly prístup.


1. Spustite Excel a kliknite na Súbor a potom na Možnosti a časť Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

2. V hornej časti Vybrať príkazy z zvoľte Všetky príkazy a vyhľadajte príkaz Efekty tieňovania. Tlačidlom Pridať ho doplňte do pravej časti okna. Kliknite na OK aby sa zmeny aplikovali.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
26850393. Vložte do bunky komentár a kliknite na jeho okraj aby bol označený. Potom použite práve pridaný príkaz, kde zvoľte Efekty tieňovania > Bez tieňovania.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2685040


4. Týmto ste odstránili z bubliny komentára tieň. Ďalšími príkazmi v tejto ponuke môžete meniť nastavenie a smer tieňovania ako aj jeho farbu.

DALSIE INFORMACIEZbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Comm solutions 16
Podmienky používania

Cummunity Solutions - vyhlásenie o obsahu
SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA, POKIAĽ IDE O VHODNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ A SÚVISIACEJ GRAFIKY V TEJTO SLUŽBE. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE A SÚVISIACA GRAFIKA SA POSKYTUJÚ “TAK, AKO SÚ”, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLO?NOSŤ MICROSOFT A JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO VYHLASUJÚ, ŽE NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY ANI PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA UVEDENÉ INFORMÁCIE A SÚVISIACU GRAFIKU VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, KVALITY SPRACOVANIA, PRÁVNEHO TITULU A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. POUŽÍVATEĽ NAJMÄ BERIE NA VEDOMIE, ŽE SPOLO?NOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, SÚVISIACE ALEBO NEPREDVÍDATEĽNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, VYVOLANOU ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACOU S POUŽÍVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ INFORMÁCIE A SÚVISIACU GRAFIKU OBSIAHNUTÚ V TEJTO SLUŽBE, ČI UŽ V DÔSLEDKU KONANIA PODĽA ZMLUVY, NELEGÁLNEHO POUŽÍVANIA, Z NEDBANLIVOSTI, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NÁSLEDKOM INÉHO KONANIA, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLO?NOSŤ MICROSOFT ALEBO KTORÝKOĽVEK Z JEJ DODÁVATEĽOV UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. 


Vlastnosti

ID článku: 2685041 - Posledná kontrola: 13. marca 2012 - Revízia: 3.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Excel 2010
Kľúčové slová: 
kbmvp kbcommunity KB2685041

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com