Cách s? d?ng SQL Server trong môi trư?ng Windows và Windows Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2681562 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này bao g?m hư?ng d?n v? cách s? d?ng các phiên b?n khác nhau c?a Microsoft SQL Server trên máy tính đang ch?y m?t trong nh?ng hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows 8
Bài vi?t này th?o lu?n v? các ch? đ? sau.

Lưu ? Đ? bi?t thêm thông tin v? m?t ch? đ?, h?y b?m vào liên k?t trong ph?n "Thông tin khác".

 • Thông tin v? SQL Server 2005

  Ch? đ? này cung c?p thông tin h? tr? v? các phiên b?n c?a SQL Server 2005 trong môi trư?ng Windows 8 ho?c Windows 8.1 và mô t? các tùy ch?n có s?n cho các khách hàng đang s? d?ng SQL Server 2005.
 • Yêu c?u phiên b?n SQL Server t?i thi?u đ?i v?i Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8.1

  Ch? đ? này mô t? requirementsfor t?i thi?u Phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên máy tính đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8.1.
 • Yêu c?u phiên b?n SQL Server t?i thi?u đ?i v?i Windows Server 2012 ho?c Windows 8

  Ch? đ? này mô t? requirementsfor t?i thi?u Phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên máy tính đang ch?y Windows Server 2012 ho?c Windows 8.
 • H? tr? chuy?n đ?i ch? đ? trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012

  Ch? đ? này bao g?m chính sách h? tr? khi b?n chuy?n đ?i ch? đ? ho?t đ?ng c?a Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012 trong khi cài đ?t chuyên bi?t SQL Server.
 • Các s? c? di chuy?n và cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012 đ? bi?t

  Ch? đ? này th?o lu?n s? c? cài đ?t chuyên bi?t và di chuy?n dành riêng cho SQL Server 2012.
 • S? c? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2008 R2 và Microsoft SQL Server 2008 đ? bi?t

  Ch? đ? này th?o lu?n s? c? cài đ?t chuyên bi?t và di chuy?n dành riêng cho SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 trên máy tính đang ch?y Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 ho?c Windows 8.
 • H? tr? SQL Server dành cho các tính năng m?i trong Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 và Windows 8

  Ch? đ? này tóm t?t cách các phiên b?n SQL Server làm vi?c v?i m?t s? tính năng m?i trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012.
 • Cách b?t Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012

  Ch? đ? này th?o lu?n các n?i dung sau:
  • Cách b?t Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows 8 và Windows 8.1
  • Cách thêm vai tr? và tính năng trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012
 • Ch? đ? tích h?p SharePoint dành cho b?n ghi d?ch v? Báo cáo c?a SQL Server

  Ch? đ? này th?o lu?n v? nh?ng g? c?n xem xét khi b?n đ?nh c?u h?nh SQL Server trong ch? đ? tích h?p SharePoint.

Thông tin thêm

Thông tin v? SQL Server 2005

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
SQL Server 2005 (b?n phát hành phiên b?n và gói d?ch v?) và các phiên b?n c?a SQL Server không đư?c h? tr? trên Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 ho?c Windows 8. B?n s? nh?n đư?c c?nh báo trong Trung tâm hành động n?u Windows 8.1 ho?c Windows 8 phát hi?n phiên b?n c?a SQL Server 2005.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nâng c?p ho?c g? b? phiên b?n hi?n t?i c?a SQL Server 2005. Đ? bi?t thông tin v? cách nâng c?p SQL Server, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):

http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb677622.aspx

Lưu ? Liên k?t này ch? cho SQL Server 2012. B?n có th? s? d?ng công c? ch?n phiên b?n đ?u k?t MSDN (Phiên b?n khác) đ? bi?t thông tin v? các phiên b?n khác.

Đ? bi?t thông tin v? Express Phiên b?n SQL Server, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:

SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) Express Edition

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2) Express Edition

SQL Server 2008 Express Edition

Lưu ? B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t th? công Gói b?n ghi d?ch v? 3 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Express Edition.

Đ? bi?t thông tin v? cách g? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n hi?n t?i c?a SQL Server 2005, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
909967 Làm th? nào đ? g? cài đ?t chuyên bi?t th? công phiên b?n c?a SQL Server 2005
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách g? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n hi?n t?i c?a SQL Server 2005, h?y truy c?p web site MSDN sau đây:

http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms143412 (v=SQL.90).aspx
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Yêu c?u phiên b?n SQL Server t?i thi?u đ?i v?i Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8.1

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên máy tính đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows 8.1 b?n ph?i đ?m b?o r?ng b?n đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u sau, tu? theo trư?ng h?p c?a b?n:

SQL Server 2014

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2014 ho?c phiên b?n m?i hơn.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y ki?m tra các trang chủ SQL Server 2014.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng SQL Server 2012 Gói b?n ghi d?ch v? 1 ho?c b?n c?p nh?t m?i hơn. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2755533 Cách l?y gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012
Lưu ?Vui l?ng ki?m tra thi?t l?p các v?n đ? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 trên Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Mô t? các v?n đ? xu?t hi?n sau trong bài vi?t này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng SQL Server 2008 R2 Gói b?n ghi d?ch v? 2 ho?c b?n c?p nh?t m?i hơn. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2527041 Cách l?y gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng SQL Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 3 ho?c c?p nh?t m?i hơn.

Lưu ?cài đ?t chuyên bi?t RTM c?a s?n ph?m đư?c h? tr?. Tuy nhiên, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? tương ?ng sau khi cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u đư?c hoàn t?t. cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 không đư?c h? tr? tr? khi b?n áp d?ng Gói b?n ghi d?ch v? 3 sau khi cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n RTM.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
968382 Cách l?y gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Yêu c?u phiên b?n SQL Server t?i thi?u đ?i v?i Windows Server 2012 ho?c Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên máy tính đang ch?y Windows Server 2012 ho?c Windows 8, b?n ph?i đ?m b?o r?ng b?n đáp ?ng các yêu c?u t?i thi?u sau, tu? theo trư?ng h?p c?a b?n:

SQL Server 2014

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2014 ho?c phiên b?n m?i hơn.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y ki?m tra cáctrang chủ SQL Server 2014.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành c?a SQL Server 2012 ho?c phiên b?n m?i hơn.

Lưu ? Vui l?ng ki?m tra thi?t l?p các v?n đ? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 trên Windows 8 ho?c Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2008 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng Microsoft SQL Server 2008 R2 Gói b?n ghi d?ch v? 1 ho?c b?n c?p nh?t m?i hơn.

Lưu ?cài đ?t chuyên bi?t RTM c?a s?n ph?m đư?c h? tr?. Tuy nhiên, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? tương ?ng sau khi cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u đư?c hoàn t?t. B?n s? th?y thông báo sau trên trang Trung tâm Gi?i pháp:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? trang Trung tâm gi?i pháp


Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2527041 Cách l?y gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n ph?i áp d?ng SQL Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 3 ho?c c?p nh?t m?i hơn.

Lưu ?cài đ?t chuyên bi?t RTM c?a s?n ph?m đư?c h? tr?. Tuy nhiên, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? tương ?ng sau khi cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u đư?c hoàn t?t. SQL server 2008 cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n không đư?c h? tr? tr? khi b?n áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? 3 sau khi cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n RTM. B?n s? th?y thông báo sau trên trang Trung tâm Gi?i pháp:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? trang Trung tâm gi?i pháp


Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
968382 Cách l?y gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Lưu ? hộp thoại s? xu?t hi?n trong SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? hộp thoại xu?t hi?n trong SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 khi ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?tSau khi k?t thúc chương Tr?nh thi?t l?p SQL Server, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? trư?c khi b?n ch?y SQL Server trên phiên b?n Windows này. SQL Server 2008, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3) ho?c phiên b?n m?i hơn. SQL Server 2008 R2, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i hơn.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phiên b?n SQL Server Compact

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n đư?c h? tr? trong môi trư?ng Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 và Windows 2012:
 • SQL Server Compact 3.5 Gói b?n ghi d?ch v? 2 và các phiên b?n m?i hơn
 • SQL Server Compact 4.0 và phiên b?n m?i hơn

  Lưu ? H? tr? không có k? ho?ch cho thi?t b? Windows RT..
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

H? tr? chuy?n đ?i ch? đ? trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 có ba trạm đậu ho?c ch? đ? tính năng:
 • Toàn b? Máy ch?
 • Giao di?n Máy ch? T?i thi?u
 • L?i Máy ch?
B?n có th? chuy?n đ?i gi?a các trạm đậu tính năng b?t k? lúc nào. B?n có th? chuy?n t? máy ch? chính ho?c t?i thi?u máy ch? giao di?n toàn b? máy ch? khi cài đ?t chuyên bi?t m?t ho?c nhi?u phiên b?n c?a SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012. Tuy nhiên, xin lưu ? r?ng b?n không th? chuy?n đ?i t? toàn b? máy ch? t?i thi?u giao di?n máy ch? ho?c máy ch? chính khi m?t ho?c nhi?u phiên b?n c?a SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? chuy?n đ?i t? Toàn b? Máy ch? sang Giao di?n Máy ch? T?i thi?u ho?c L?i Máy ch? khi m?t ho?c nhi?u phiên b?n c?a SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012, chuy?n đ?i ch? đ? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012. Tuy nhiên, b?n có th? b?t SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 cài đ?t chuyên bi?t đi?u ki?n tiên quy?t trong ch? đ? toàn b? máy ch?, chuy?n sang ch? đ? l?i máy ch?, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012.

Lưu ?Máy ch? t?i thi?u là m?t cài đ?t chuyên bi?t L?i Máy ch? có Tr?nh qu?n l? Máy ch? và các công c? máy ch? khác đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Do đó, chương tr?nh Thi?t l?p SQL Server th?c hi?n các bư?c cài đ?t chuyên bi?t tương tư trong ch? đ? Giao di?n Máy ch? T?i thi?u Windows Server 2012 R2 và ch? đ? Giao di?n Máy ch? T?i thi?u indows Server 2012 và ch? đ? L?i Máy ch?. Ngoài ra, b?n có th? chuy?n đ?i gi?a L?i Máy ch? và Máy ch? T?i thi?u khi m?t ho?c nhi?u phiên b?n c?a SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đây là m?t trư?ng h?p đư?c h? tr?.

Lưu ? D?ch v? Báo cáo SQL Server 2012 không đư?c h? tr? trên L?i Máy ch? Windows Server 2012 Server R2, L?i Máy ch? Windows Server 2012, ch? đ? Giao di?n Máy ch? T?i thi?u Windows Server 2012 R2 ho?c ch? đ? Giao di?n Máy ch? T?i thi?u Windows 2012. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? Báo cáo SQL Server 2012 trên máy ch? đang ch?y Windows Server 2012 ? ch? đ? Toàn b? Máy ch? và sau đó chuy?n sang ch? đ? L?i Máy ch? Windows Server 2012. Tuy nhiên, c?u h?nh này không đư?c h? tr?.

Lưu ?Chúng tôi khuyên b?n g? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng SQL Server 2012 không đư?c h? tr? trên máy ch? đang ch?y Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012 ? ch? đ? L?i Máy ch?. Đ? bi?t thông tin v? cách th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p web site MSDN sau đây:

http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/hh231669.aspx

Lưu ?S? c? này không áp d?ng cho SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2. SQL Server 2008 và SQL Server 2008 R2 không đư?c h? tr? trong ch? đ? Giao di?n Máy ch? T?i thi?u ho?c ch? đ? L?i Máy ch?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tu? ch?n cài đ?t chuyên bi?t s?n có khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2012, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft TechNet:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/hh831786
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các s? c? di chuy?n và cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 đ? bi?t


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Chú ? chung

Chú ? đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014Các m?c trong "Ghi chú chung" áp d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014. Tuy nhiên, cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014 s? cho phép b?n ti?p t?c n?u b?t k? thành ph?n yêu c?u Microsoft .NET 3.5 Framework đư?c ch?n và .NET 3.5 Framework không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • theo m?c đ?nh, Windows 8 bao g?m Khuôn kh? .NET 4.0. Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 bao g?m Khuôn kh? .NET 4.5. Tuy nhiên, các c?u ph?n sau c?a SQL Server 2012 ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5:
  • Công c? b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 2012
  • b?n ghi d?ch v? nhân b?n
  • Công c? d? li?u SQL Server
  • b?n ghi d?ch v? Ch?t lư?ng D? li?u
  • b?n ghi d?ch v? D? li?u Chính
  • Báo cáo Ch? đ? G?c c?a b?n ghi d?ch v?
  • tra c?u Văn b?n Đ?y đ?


  Do đó, chúng tôi khuyên b?n b?t .NET 3.5 Framework trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2014 ho?c SQL Server 2012 trong môi trư?ng đ?c l?p ho?c nhóm đ? giúp ngăn ch?n b?t k? l?i cài đ?t chuyên bi?t SQL Server có th? x?y ra.

  Lưu ?Thông tin v? cách kích ho?t .NET 3.5 Framework, xem "làm th? nào đ? kích ho?t .NET 3.5 khung trong Windows 8" ph?n trong bài vi?t này.
M?t s? v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t và thi?t l?p SQL Server 2012 đư?c kh?c ph?c trong b?n c?p nh?t tích lu? m?i nh?t cho SQL Server 2012. Do đó, chúng tôi khuyên b?n t?o m?t gói cài đ?t chuyên bi?t tích h?p bao g?m SQL Server 2012 và CU3 ho?c b?n c?p nh?t m?i hơn. Đ? bi?t thông tin v? cách th?c hi?n vi?c này, h?y s? xem theo web site MSDN sau đây:
http://blogs.MSDN.com/b/jason_howell/Archive/2012/08/28/How-to-patch-SQL-Server-2012-Setup-with-an-Updated-Setup-Package-using-updatesource-to-Get-a-Smart-Setup.aspx

S? c? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 có th? x?y ra khi Khuôn kh? .NET 3.5 không kích ho?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
V?n đ? 1 - C?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL chưa hoàn t?t ho?c cài đ?t chuyên bi?t đ?c l?p

Trên các máy ch? nơi Khuôn kh? .NET 3.5 chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c các máy ch? nơi truy c?p Internet b? h?n ch?, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 không cài đ?t chuyên bi?t các c?u ph?n ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5. Do đó, quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 có th? chưa hoàn t?t.

Lưu ?Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2 s? cho phép b?n ti?p t?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Đ? bi?t danh sách các c?u ph?n c?a SQL Server 2012 ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5, xem ch? đ? "G?i SQL Server 2012 thi?t l?p và di chuy?n các s? c?".

Thông báo l?i tương t? như sau đây có th? hi?n th? trong khi cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 khi Khuôn kh? .NET không đư?c h? tr?:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? thông báo l?i


Ph?ng tránh

Đ? ngăn ch?n s? c? này, b?t Khuôn kh? .NET 3.5 trên t?t c? các nút ch?n m?t c?a c?m ho?c trên máy ch? đ?c l?p trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trên máy ch? đ?c l?p, b?t Khuôn kh? .NET 3.5 và sau đó ch?y l?i Thi?t l?p đ? thêm các tính năng b? sung.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong môi trư?ng c?m, g? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n SQL Server 2012 chưa hoàn thành, b?t Khuôn kh? .NET 3.5 và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i SQL Server 2012.

Lưu ? Trong m?t môi trư?ng c?m, b?n không th? thêm các tính năng đư?c b? qua c?a SQL Server 2012 thi?t l?p l?i.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trên máy ch? đ?c l?p, b?t Khuôn kh? .NET 3.5 và sau đó ch?y l?i Thi?t l?p SQL Server.


V?n đ? 2 - Ngư?i dùng không chính xác đư?c nh?c t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 3.5

Ngư?i dùng không đúng có th? đư?c nh?c t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 3.5 khi h? c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t CU1 ho?c CU2. S? c? này có th? x?y ra ngay c? khi các c?u ph?n đ? cài đ?t chuyên bi?t không ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5.

Ngư?i dùng có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? thông báo l?i


Nguyên nhân

Đây là m?t s? c? đ? bi?t trong trong SQL Server 2012 CU1 và CU2.

Lưu ? V?n đ? này đư?c kh?c ph?c tích l?y Update 3 cho SQL Server 2012 và phiên b?n m?i hơn.

Ph?ng tránh

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, chúng tôi khuyên b?n nên làm như sau:
 • B?t Khuôn kh? .NET 3.5, áp d?ng gói c?p nh?t CU1 ho?c gói c?p nh?t CU2 và sau đó t?t Khuôn kh? .NET 3.5.

  Lưu ? B?n ch? nên vô hi?u hoá Khuôn kh? .NET 3.5 n?u cài đ?t chuyên bi?t không bao g?m các thành ph?n ph? thu?c vào Khuôn kh? .NET 3.5.
 • cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 slipstreamed cài đ?t chuyên bi?t gói bao g?m SQL Server 2012 và CU3 ho?c phiên b?n m?i hơn.
 • Áp d?ng C?p nh?t Tích l?y 3 ho?c phiên b?n m?i hơn. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2692828 B?n d?ng SQL Server 2012 đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

V?n đ? 3 - C?nh báo phương th?c tương h?p v? sau ?ng d?ng Windows đư?c hi?n th? trong khi cài đ?t chuyên bi?t im l?ng

Trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012, Khuôn kh? .NET là m?t c?u ph?n Tính năng theo Yêu c?u (FOD). Ngoài ra, các chính sách h? th?ng Windows 8.1 và Windows 8 và chính sách h? th?ng Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 yêu c?u ngư?i dùng đư?c c?nh báo khi các c?u ph?n FOD đư?c b?t.

Lưu ? theo m?c đ?nh, Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c b?t trong Windows 8 và Windows Server 2012. Ngoài ra, Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c b?t trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Tuy nhiên, Khuôn kh? .NET 3.5 b? vô hi?u hoá.

Do đó, c?nh báo phương th?c tương h?p v? sau chương tr?nh nh?c ngư?i dùng t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 3.5 có th? hi?n th? trong khi cài đ?t chuyên bi?t im l?ng:

Lưu ?C?nh báo tương h?p v? sau chương tr?nh này không th? b? ch?n. ?nh ch?p màn h?nh c?nh báo đư?c hi?n th? dư?i đây:

Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 - Toàn b? Máy ch?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh ?nh ch?p Hi?n th? thông báo cho Windows Server 2012 - toàn b? máy ch?


Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012 - L?i Máy ch?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh ?nh ch?p Hi?n th? thông báo cho Windows Server 2012 - l?i máy ch?


Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, ngư?i dùng có th? b?t Khuôn kh? .NET 3.5 trư?c khi th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t im l?ng.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các s? c? thi?t l?p SQL Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
V?n đ? 1 - Ngo?i l? chưa đư?c x? l? c?a Khuôn kh? .NET có th? đư?c t?o ra khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n th? hai c?a SQL Server 2012

Xem xét t?nh hu?ng sau:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c?a SQL Server 2012.
 • T?p c?u h?nh ngư?i dùng Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c t?o khi b?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n SQL Server 2012. Ngoài ra, Khuôn kh? .NET 3.5 đư?c b?t trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n th? hai c?a SQL Server 2012.
Trong trư?ng h?p này, các ngo?i l? chưa đư?c x? l? có th? đư?c t?o ra. B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:

Đ? x?y ra l?i khi t?o bộ x? l? văn b?n ph?n c?u h?nh cho userSettings/Microsoft.SqlServer.Configuration.LandingPage.Properties.Settings: Không th? t?i t?p b? ph?n ‘System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=xxxxx’ ho?c m?t trong các ph? thu?c c?a nó. H? th?ng không th? t?m th?y t?p đ? ch? đ?nh. (C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0\user.config)

Thông báo l?i này gi?ng như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? thông báo l?iWindows 8 và Windows Server 2012, v?n đ? này x?y ra v? Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c b?t theo m?c đ?nh trong Windows 8 và Windows Server 2012. Do đó, t?p c?u h?nh ngư?i dùng Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012. Ngoài ra, Khuôn kh? .NET 3.5 đư?c b?t trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n th? hai c?a SQL Server 2012, cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng Khuôn kh? .NET 2.0 v? Khuôn kh? .NET 3.5 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này xung đ?t v?i cài đ?t chuyên bi?t trong t?p c?u h?nh ngư?i dùng và gây ra các ngo?i l? chưa đư?c x? l?.

Trong c?a s? 8.1 và Windows Server 2012 R2, v?n đ? này x?y ra v? Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c b?t theo m?c đ?nh trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Do đó, t?p c?u h?nh ngư?i dùng Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012. Ngoài ra, Khuôn kh? .NET 3.5 đư?c b?t trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n th? hai c?a SQL Server 2012, cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng Khuôn kh? .NET 2.0 v? Khuôn kh? .NET 3.5 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Xung đ?t v?i thi?t đ?t c?u h?nh ngư?i dùng gây ra các ngo?i l?.

Đ? tránh s? c? này, xoá t?p User.config trong m?c tin thư thoại sau trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n th? hai c?a SQL Server 2012:
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft_Corporation\LandingPage.exe_StrongName_ryspccglaxmt4nhllj5z3thycltsvyyx\11.0.0.0

Gi?i pháp

Lưu ?V?n đ? này đư?c kh?c ph?c trong Microsoft SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).

f phiên b?n đ?u tiên đ? có Gói b?n ghi d?ch v? 1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?n s? không g?p ph?i s? c? này. N?u b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? 1 trên phiên b?n đ?u tiên, th?c hi?n m?t trong các bư?c sau và sau đó cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012:
 • cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n SQL Server 2012 th? hai t? m?tslipstreamed cài đ?t chuyên bi?t gói bao g?m SQL Server 2012 và Microsoft SQL Server 2012 Gói b?n ghi d?ch v? 1 ho?c phiên b?n m?i hơn.
 • Vá trước bằng cách sử dụng tệp SQL Server 2012 SP1:
  • Trên máy tính nơi SQL Server 2012 RTM chưa đư?c cài đ?t:
   1. T?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1.
   2. Trên màn h?nh đi?u kho?n mức cấp phép, b?m vào tôi ch?p nh?n đi?u kho?n mức cấp phép hộp kiểm và sau đó nh?p vào ti?p theo.
    Lưu ? T?p thi?t l?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t và thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng đóng.
   3. Xác minh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, B?t đ?u Thêm ho?c Xóa chương tr?nh và xác minh r?ng các m?c sau đư?c li?t kê:
    • Microsoft SQL Server 2012 Setup, phiên b?n 11.1.3000.0
    • Hai m?c nh?p dành cho Microsoft Visual C++.
  • Trên máy tính có m?t phiên b?n hi?n t?i c?a SQL Server 2012 RTM:
   1. T?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?tSQL Server 2012 SP1.
   2. Gi?i nén t?p SP1 vào m?c tin thư thoại c?c b?. Ví d?: trích xu?t t?p SP1 vào c:\sp1.
    Lưu ? B?n không th? ch?y thi?t l?p SQL Server 2012 SP1 trong t?nh hu?ng này.
   3. Trong m?c tin thư thoại mà b?n trích xu?t các SP1 t?p, b?m đúp vào SqlSupport.msi và sau đó b?m có.
   4. Xác minh cài đ?t chuyên bi?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, kh?i đ?ng thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh và ki?m ch?ng r?ngthi?t l?p Microsoft SQL Server 2012, phiên b?n 11.1.3000.0 đư?c li?t kê.
  Lưu ? Xem ph?n "Hư?ng d?n cài đ?t" trên trang t?i xu?ng SQL Server 2012 SP1 đ? xác đ?nh b?n t?i xu?ng chính xác cho máy ch? c?a b?n.

V?n đ? 2 - B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2012 v?i tính năng Chia s? D?ng T?p đư?c b?t trên Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2012 m?i v?i tính năng chia s? FileStream đư?c b?t trên Windows Server 2012:
Đ? x?y ra l?i khi cài đ?t chuyên bi?t thu?c tính riêng tư 'Security0x20Descriptor' cho giá tr? 'System.Byte]' cho tài nguyên 'chia s? SQL Server Filestream (FILESTREAM)'. L?i: Đ? x?y ra l?i khi g?i m? nhóm t? nhà cung c?p. Thông báo ngo?i l?: Không t?m th?y.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra v? h? tr? cho thu?c tính Tr?nh ký hiệu mô tả an toàn thông tin b? lo?i b? trong Windows Server 2012.

Ph?ng tránh

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng mà không b?t tính năng chia s? FileStream. Sau khi hoàn t?t quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, b?t tính năng Chia s? FileStream.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, g? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c?m không thành công b?ng cách s? d?ng Thêm ho?c Xóa Chương tr?nh và sau đó cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng mà không b?t tính năng Chia s? FileStream. Sau khi hoàn t?t quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, b?t tính năng Chia s? FileStream.

Lưu ? V?n đ? này đư?c kh?c ph?c trong Microsoft SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).

V?n đ? 3 - L?i trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012: "Đ? c? t?i chương tr?nh có đ?nh d?ng không chính xác"

Xem xét t?nh hu?ng sau:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n 64-bit c?a Windows 8.1 ho?c Windows 8.
 • B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 ? ch? đ? Windows trên Windows (WoW).
 • cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 bao g?m b?n ghi d?ch v? Báo cáo.
Trong trư?ng h?p này, cài đ?t chuyên bi?t không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:

Thao tác th?t b?i v?i 0x8007000B

Đ? c? t?i chương tr?nh có đ?nh d?ng không chính xác

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? thông báo l?i


Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t c?u ph?n IIS ASP.NET 3.5 b?ng cách s? d?ng Tr?nh qu?n l? Máy ch? trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2748719 ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 không ho?t đ?ng sau khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t ASP.NET 4.5 trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012


V?n đ? 4: B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2012 Enterprise Edition

Xem xét t?nh hu?ng sau:
 • B?n làm như sau:
  • B?n t?o m?t gói cài đ?t chuyên bi?t slipstreamed bao g?m SQL Server 2012 và CU1.
  • Trư?c khi b?n n?i b?ng cách s? d?ng CU1 trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 b?ng cách s? d?ng các UIMODE = EnableUIOnServerCore tu? ch?n.
Trong trư?ng h?p này, cài đ?t chuyên bi?t không thành công. B?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? thông báo l?iChi ti?t v? l?i gi?ng như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? chi ti?t l?iNguyên nhân

S? c? này x?y ra do tính năng DQ đư?c ch?n cùng v?i c?u ph?n Công c? trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Tính năng DQ không đư?c h? tr? trong ch? đ? l?i máy ch?.

Lưu ? V?n đ? đư?c kh?c ph?c trong SQL Server 2012 RTM CU3 và SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n như sau:
 • T?o m?t gói cài đ?t chuyên bi?t slipstreamed bao g?m SQL Server 2012 và CU3.
 • Vá trư?c t?p h? tr? thi?t l?p b?ng cách ch?y gói cài đ?t chuyên bi?t CU3

V?n đ? 5: Thông báo l?ikhi b?n c? g?ng nâng c?p nút ch?n m?t c?m lên SQL Server 2012:"Thu?c tính chung cho tài nguyên ' tên m?ng SQL (<SQL name="">)' không th? lưu"</SQL>

Đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? này và cách kh?c ph?c, h?y b?m vào s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2782511 L?i "thu?c tính chung cho tài nguyên 'Tên m?ng SQL (<SQL name="">)' không th? lưu" khi b?n c? g?ng nút ch?n m?t c?m nâng c?p lên SQL Server 2012

</SQL>

V?n đ? 6: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng OpenSQLFileStream API: "System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Yêu c?u không đư?c h? tr?. "

Xem xét t?nh hu?ng sau:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c?a SQL Server 2008 R2 trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2012.
 • B?n nâng c?p lên phiên b?n SQL Server 2008 R2 SQL Server 2012 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1).
 • B?n s? d?ng OpenSQLFileStream API.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:

System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Yêu c?u không đư?c h? tr?.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra do nâng c?p SQL Server 2012 không đúng cách s? xóa khoá ki?m nh?p sau:

HKEY_LOCALMACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\FsctlAllowList\FSCTL_SQL_FILESTREAM_FETCH_OLD_CONTENT

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, s? d?ng Registry Editor đ? t?o l?i khoá ki?m nh?p sau:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\FsctlAllowList

Dword: FSCTL_SQL_FILESTREAM_FETCH_OLD_CONTENT
Giá tr?: 0x92560

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các s? c? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 và SQL Server 2008 đ? bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

V?n đ? 1 - b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Express Edition ho?c SQL Server 2008 R2 Express Edition

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 ho?c Microsoft SQL Server 2008 Express Edition:

Không th? cài đ?t chuyên bi?t các tính năng sau:

Khuôn kh? .NET 3.5 (bao g?m .NET 2.0 và 3.0)


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
M?t ?nh ch?p màn h?nh hi?n th? thông báo l?iGi?i pháp

Đ? bi?t thông tin v? cách kh?c ph?c s? c? này, h?y b?m vào s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2861939 Không th? g? cài đ?t chuyên bi?t, s?a ch?a, thêm tính năng m?i ho?c thêm m?t phiên b?n m?i cho SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 trong Windows 8

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, làm như sau:
 • B?t Khuôn kh? .NET 3.5 trư?c khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Express Edition.
 • Sao chép t?p MediaInfo.xml t? phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 ho?c phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Express Edition sang m?c tin thư thoại sau trư?c khi b?n c? g?ng g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2008 Express Edition:
  \Program files (x 86) \Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\SQLServer2008R2

V?n đ? 2 - Quy t?c "xác minh b?n ghi d?ch v? C?m" không thành công khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a SQL Server 2008 R2

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a SQL Server 2008 R2, cài đ?t chuyên bi?t không thành công t?i Quy t?c "xác minh b?n ghi d?ch v? C?m". Khi b?n xem chi ti?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh hi?n th? thông báo l?iNguyên nhân

S? c? này x?y ra n?u thư vi?n d?a trên COM MSClus.dll không đư?c b?t.

Lưu ? Chương tr?nh Thi?t l?p nhóm SQL Server 2008 và SQL Server 2008 R2 ph? thu?c vào thư vi?n MSClus.dll d?a trên COM. N?u thư vi?n này không đư?c b?t trên nút ch?n m?t c?m, Thi?t l?p không thành công.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n như sau:
 • Kích ho?t tính năng máy ch? t? đ?ng hóa c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên m?i nút ch?n m?t b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? máy ch?. Trong qu?n l? máy ch?, m? r?ng Công c? qu?n tr? máy ch? t? xa, Công c? qu?n l? tính năngm? r?ng, m? r?ng Công c? c?m chuy?n đ?i d? ph?ngvà sau đó b?m đ? ch?n Máy ch? t? đ?ng hóa c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. (?nh ch?p màn h?nh cho bư?c ti?p theo.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này
 • Ch?y l?nh con Windows PowerShell sau đây trên m?i nút ch?n m?t đ? b?t tính năng Máy ch? T? đ?ng C?m Chuy?n đ?i d? ph?ng:

  add-windowsfeature RSAT-Clustering-AutomationServer 
  Lưu ? B?n ph?i ch?y l?nh con này t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng cao.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

SQL Server 2012 và SQL Server 2008 R2 h? tr? các tính năng m?i trong Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?ng sau t?ng h?p cách phiên b?n SQL Server làm vi?c v?i m?t s? tính năng m?i trong Windows 8 và Windows Server 2012:

Lưu ? Tr? khi ghi chú trong b?ng sau đây, t?t c? các tính năng c?a Windows Server 2012 đư?c h? tr? trong t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? SQL Server.


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tính năngTính năng SQL ho?c c?u ph?n tương tác v?i tính năng m?iTính năng SQL b? ?nh hư?ng ho?c h? tr?Yêu c?u phiên b?n và gói b?n ghi d?ch v? t?i thiêu đ?i v?i SQLNgo?i l? ho?c gi?i h?n h? tr?Thông tin thêm
Không gian lưu tr?SQL Server 2008 R2 Gói b?n ghi d?ch v? 1 ho?c phiên b?n m?i hơn, SQL Server 2012 (RTM và các phiên b?n m?i hơn)

Lưu ? SQL Server 2008 R2 yêu c?u gói b?n ghi d?ch v? 2 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.
Tính năng này đư?c h? tr? v?i các gói b?n ghi d?ch v? đư?c ch? đ?nh cho các phiên b?n tương ?ng.
H? th?ng t?p linh ho?t (ReFS)ReFS không h? tr? SQL 2012 và t?t c? các phiên b?n xu?ng c?p khác.SQL Server 2014 h? tr? ReFS.
Gi?m thi?u l?i ph?n c?ng RAMLazyWriterKi?m tra trang t?i v?SQL Server 2012 Khi SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên hệ điều hành Windows 2012 ph?n c?ng h? tr? ch?n đoán b? nh? b? l?i, b?n s? th?y thông báo l?i m?i như 854, 855 856 thay v? l?i 832 LazyWriter thư?ng t?o ra.
S? l?n xu?t hi?n c?a m?i c?mTính kh? d?ng caoC?m chuy?n đ?i d? ph?ngSQL Server 201225 cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng khi b?n s? d?ng ổ đĩa và 50 n?u b?n đang s? d?ng t?p SMB chia s? lưu tr?
Dung lư?ng Chia s? C?m (CSV)B?t đ?u t? SQL Server 2014, đ?ng c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p h? tr? nhóm chia s? ổ đĩa (CSV) trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012. Đ? bi?t thêm thông tin v? CSV, h?y xem Chia s? s? hi?u bi?t c?m ổ đĩa trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. CSVs không supportedin Phiên b?n trư?c khi SQL Server 2014.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách b?t Khuôn kh? .NET 3.5 Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đi?u ki?n tiên quy?t sau đư?c yêu c?u đ? b?t Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows 8 và Windows Server 2012:
 • kết nối Internet đ? truy c?p vào Windows Update.

  Lưu ? Đ? bi?t thêm thông tin v? cách b?t Khuôn kh? .NET 3.5 n?u b?n không có kết nối Internet, h?y s? xem theo web site TechNet sau đây:
  http://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/hh975396


  Lưu ? N?u máy tính mà b?n mu?n c?p nh?t phía sau tư?ng l?a ho?c s? d?ng hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  900935Cách máy tính khách Windows Update xác đ?nh hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền nào s? s? d?ng đ? k?t n?i v?i các website c?a Windows Update
 • Ngư?i dùng hi?n t?i ph?i là thành viên c?a nhóm Qu?n tr? viên c?c b? đ? thêm ho?c xóa tính năng c?a Windows.

Cách b?t Khuôn kh? .NET 3.5 b?ng cách s? d?ng Panel điều khiển trong Windows 8.1 và Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? s? d?ng Panel điều khiển trong Windows 8 đ? b?t Khuôn kh? .NET 3.5. Đi?u ki?n tiên quy?t sau đư?c yêu c?u đ? b?t Khuôn kh? .NET trong Windows 8:

Đ? b?t Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows 8, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên Màn h?nh B?t đ?u nh?p b?t tính năng c?a windows, b?m cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào tính năng c?a Windows b?t ho?c t?t. (?nh ch?p màn h?nh cho bư?c ti?p theo.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này

 2. Trong b?t ho?c t?t tính năng Windows, b?m vào Khuôn kh? .NET 3.5 (bao g?m .NET 2.0 và 3.0).

  Lưu ? Thu?t s? s? tra c?u t?p yêu c?u và sau đó nh?c b?n t?i xu?ng các t?p t? Windows Update.
 3. Nh?p vào t?i xu?ng các t?p t? Windows Update.
 4. B?m Hoàn t?t. (?nh ch?p màn h?nh cho bư?c ti?p theo.)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách b?t Khuôn kh? .NET 3.5 b?ng cách s? d?ng Thêm Vai tr? và Thu?t s? Tính năng trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? b?t Khuôn kh? .NET 3.5 trong Windows Server 2012 R2 ho?c Windows Server 2012, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Tr?nh qu?n l? Máy ch?, b?m vào Qu?n l? và sau đó b?m Thêm Vai tr? và Tính năng. (?nh ch?p màn h?nh cho bư?c ti?p theo.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này

 2. Trên các trư?c khi b?n B?t đ?u màn h?nh, h?y nh?p vào ti?p theo.
 3. Trên các ch?n ki?u cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh, b?m vai tr? ho?c tính năng cài đ?t chuyên bi?t và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trên các máy ch? đích ch?n màn h?nh, ch?n máy ch? m?c tiêu và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. Trên các ch?n vai tr? máy ch? màn h?nh, h?y nh?p vào ti?p theo.
 6. Trên các ch?n tính năng màn h?nh, b?m đ? ch?n các Khuôn kh? .NET 3.5 tính năng ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. Đóng c?nh báo và sau đó b?m vào cài đ?t chuyên bi?t.

  N?u máy tính có kết nối Internet, b?m ch? đ?nh m?t đư?ng d?n ngu?n khác, g? đư?ng d?n c?a m?c tin thư thoại \sources\SxS trên phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?mOK. Đóng c?nh báo và sau đó b?m vào cài đ?t chuyên bi?t. (?nh ch?p màn h?nh cho bư?c ti?p theo.)

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này


  Lưu ? Trong ?nh ch?p màn h?nh, chú ? thông báo r?ng Khuôn kh? .NET 3.5 không ph?i là m?t ph?n c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t thông thư?ng. Tuy nhiên, các t?p cài đ?t chuyên bi?t s?n có trong m?c tin thư thoại lưu tr? c?nh nhau. Ngoài ra, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t ho?c tr? đ?n m?t ngu?n WIM c? th?.

Chú ?
n?u b?n đang s? d?ng tr?nh qu?n l? máy ch? Windows Server 2012 thêm vai tr? ho?c tính năng vào máy ch? t? xa, tài kho?n máy tính trên máy ch? t? xa yêu c?u quy?n truy c?p vào đư?ng d?n tệp nguồn alternate do vi?c tri?n khai trong b?i c?nh h? th?ng ch?y trên máy ch? m?c tiêu.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Ch? đ? tích h?p SharePoint dành cho b?n ghi d?ch v? Báo cáo c?a SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? bi?t thông tin v? cách l?p k? ho?ch đi?u c?n xem xét khi b?n c?u h?nh SQL Server trong ch? đ? tích h?p SharePoint, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2724471 Windows Server 2012 không h? tr? SharePoint Server 2010
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin v? quy t?c C? v?n Trung tâm H? th?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m mà các quy t?c đư?c đánh giá
Tư v?n Trung tâm H? th?ngT?p b? máy cơ s? d? li?u SQL Server n?m trong m?t H? th?ng t?p không đư?c h? tr?Trong phiên b?n SQL Server này, c? v?n phát hi?n s? hi?n di?n c?a m?t ho?c nhi?u t?p b? máy cơ s? d? li?u t?p n?m trong ReFS (H? th?ng T?p Linh ho?t) trong Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2012. Lưu tr? b? máy cơ s? d? li?u trên Windows Server 2012 R2 và h? th?ng t?p Windows Server 2012 ReFS không đư?c h? tr? đ? s? d?ng s?n ph?m. Xem l?i danh sách b? máy cơ s? d? li?u cung c?p dư?i đây và th?c hi?n hành đ?ng s?a ch?a. Tham kh?o bài KB đ? bi?t thêm chi ti?t.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách tri?n khai Khuôn kh? .NET 3.5, h?y truy c?p web site sau c?a MSDN:
http://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/hh975396

Đ? bi?t thông tin v? cách s? d?ng ASP.NET 3.5 và ASP.NET 4.5 trong IIS 8.0, h?y truy c?p website sau c?a IIS:
http://www.iis.net/learn/get-started/whats-new-in-iis-8/iis-80-using-aspnet-35-and-aspnet-45

Đ? bi?t thông tin v? các s? c? có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ASP.NET 4.5, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2748719 ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 không ho?t đ?ng sau khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t ASP.NET 4.5 trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tính năng m?i trong Windows Server 2012, h?y truy c?p vào web site TechNet sau đây:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831769.aspx

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách cài đ?t chuyên bi?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong Windows Server 2012, h?y truy c?p web site MSDN sau:
http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2012/04/06/10291601.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2681562 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 23.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
T? khóa: 
kbtshoot kbsurveynew kbinfo kbmt KB2681562 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2681562

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com