Article ID: 2681286 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

כאשר המחשב נתקע או קופא, הדבר מפריע ויכול להאט אותך. קיימות מספר סיבות לכך שהמחשב עלול להיתקע, לקפוא או לקרוס. נסה את השיטות הנפוצות הבאות כצעד ראשון לתיקון הבעיה. אם השיטות במאמר זה לא עוזרות, בצע חיפוש כדי לקבל עזרה מתקדמת יותר מהתמיכה של Microsoft או Microsoft Community על-ידי שימוש בתיאור ספציפי יותר של הבעיה.

פתרון הבעיה

בחר את מערכת ההפעלה לקבלת השלבים הבאים.

Windows 8.1 או Windows 8

המחשב שלי נתקע או קופא במסך 'מפעיל את Windows'

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
פתרון בעיות בהפעלה יכול להיות קשה כיוון שכל מחשב מוגדר באופן שונה. מנהלי התקנים, התנגשויות עם תוכניות אחרות, תוכנות זדוניות וזיכרון יכולים כולם לגרום לבעיות בהפעלה. תיקון האתחול יכול לאתר ולתקן בעיות שמונעות את הפעלת המחשב.

תיקון האתחול צריך להתחיל באופן אוטומטי מעצמו ולנסות לתקן את הבעיה. אם תיקון האתחול לא מופעל מעצמו, כך תפתח את התפריט 'אפשרויות שחזור מערכת':
אם אתה מפעיל את Windows
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. הוצא את כל התקליטונים, התקליטורים ותקליטורי DVD מהמחשב; החלק ימינה או הקש על הלוגו של Windows + C כדי לפתוח את הסרגל 'צ'ארמים'. בהמשך, הקש או לחץ על הגדרות, ולאחר מכן הקש או לחץ על שנה הגדרות מחשב.
 2. הקש או לחץ על עדכון או שחזור ולאחר מכן בחר שחזור. מתחת להפעלה 'מתקדם', הקש או לחץ על הלחצן הפעל מחדש כעת.
  הערה אם אתה משתמש ב- Windows 8, בחר כללי. מתחת להפעלה 'מתקדם', הקש או לחץ על הלחצן הפעל מחדש כעת.
 3. לאחר הפעלה מחדש של המחשב, המסך "בחר אפשרות" יופיע.
  הערה אם יש במחשב יותר ממערכת הפעלה אחת, השתמש במקשי החצים לסימון מערכת ההפעלה שברצונך לתקן, ולאחר מכן המסך 'בחר אפשרות' יופיע.
 4. במסך 'בחר אפשרות', הקש או לחץ על פתרון בעיות, אפשרויות מתקדמות ולאחר מכן על תיקון אוטומטי.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
אם אינך יכול להפעיל את Windows
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הערה כדי להשלים פעולות אלה, דרוש לך תקליטור ההתקנה של Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 או Windows Vista. אם אין לך את התקליטור, פנה אל יצרן המחשב או אל שירות התמיכה של Microsoft להשגת תקליטור.
 1. הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows לכונן התקליטורים ולאחר מכן הפעל את המחשב.
 2. לחץ על מקש כלשהו עם הופעת ההודעה לחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מתקליטור או DVD.
  אם המחשב לא מזהה את המדיה באופן אוטומטי
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets folding start collapsed
  1. במהלך תהליך ההפעלה מחדש, קרא הוראות במסך שמסבירות כיצד להפריע להפעלה הרגילה ולהיכנס לתכנית השירות של התקנת מערכת הקלט/פלט הבסיסית (BIOS). רוב המחשבים משתמשים במקש F2, F10, ESC או DEL כדי להתחיל את הפעלת ה- BIOS.
  2. חפש כרטיסיה בתכנית השירות של הפעלת ה- BIOS שנושאת את השם Boot Order (סדר אתחול), Boot Options (אפשרויות אתחול) או Boot (אתחול). פעל בהתאם להוראות במסך, השתמש במקשי הקשים כדי לעבור אל Boot Order (סדר אתחול) והקש על Enter.
  3. אתר את כונן התקליטורים, ה- DVD או כונן הבזק USB (ייתכן שהוא נקרא 'התקן נשלף') ברשימת האתחול. פעל בהתאם להוראות במסך, השתמש במקשי החצים כדי להעביר את הכונן למעלה כדי שהוא יופיע ראשון ברשימת האתחול. הקש Enter. הרצף של סדר האתחול משתנה כעת לאתחול מכונן התקליטורים, ה- DVD או כונן הבזק USB.
  4. הקש על F10 כדי לשמור את השינויים וכדי לצאת מתכנית השירות של הפעלת ה- BIOS. בחר כן בחלון האישור. המחשב יופעל מחדש. אפשר הפעלה מחדש רגילה של המחשב.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  assets folding end collapsed
 3. בחר שפה, שעה ומטבע, לוח מקשים או שיטת הזנה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על תקן את מחשבך.
 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת, בחר את הכונן של התקנת Windows ולחץ על הבא.
 6. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על תקן את המחשב שלך.
 7. בחר את מערכת ההפעלה שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. בתיבת הדו-שיח אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על תיקון אתחול.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
אם התיקונים לא מוצלחים, תראה סיכום של הבעיות וקישורים ליצירת קשר עם תמיכה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

המחשב שלי נתקע או קופא באופן אקראי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם אתה מבין בהאטה של המחשב או שהוא קופא, תוכל לעדכן את מנהלי ההתקנים כדי לשפר את הביצועים.
 1. החלק מימין או הקש על המקש Windows + C. הקש או לחץ על הצ'ארם 'חיפוש' ולאחר מכן הקלד Windows Update.
 2. הקש או לחץ על הגדרות ובחר התקן עדכונים אפשריים.
 3. כאשר לוח הבקרה של Windows Update נפתח, לחץ על בדוק אם יש עדכונים בפינה הימנית העליונה כדי לקבל רשימה של עדכונים זמינים למחשב שלך.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

המחשב שלי נתקע או קופא בעת גלישה ב- Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
תוכל לאבחן ולתקן באופן אוטומטי בעיות שמאטות את הגלישה.
אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות שגורמות ל- Internet Explorer לקפוא או לקרוס, על-ידי הפעלת Microsoft Fix it הבא:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats1
פותר הבעיות תקן בעיות של Internet Explorer כדי להפוך את IE למהיר, בטוח ויציב עשוי לתקן באופן אוטומטי את הבעיה המתוארת במאמר זה.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats2

הערות עבור Microsoft Fix it
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

המחשב שלי נתקע או קופא בעת התקנת עדכונים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם המחשב נתקע במהלך עדכונים, פותר בעיות אוטומטי זמין, והוא יכול לאבחן ולתקן את הבעיה.

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות של Windows Update, על-ידי הפעלת Microsoft Fix it הבא:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats1
פותר הבעיות פותר הבעיות של Windows Update עשוי לתקן באופן אוטומטי את הבעיה המתוארת במאמר זה.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats2

הערות עבור Microsoft Fix it
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

האם וירוס יכול לגרום למחשב שלי להיתקע או לקפוא?

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כאשר המחשב נתקע, אין זה אומר שיש לך וירוס, אך וירוסים יכולים לגרום לבעיות בביצועים שיכולים לגרום למחשב לקפוא או לקרוס. כדי לבדוק אם יש וירוסים, הפעל את Microsoft Safety Scanner.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows 7

המחשב שלי נתקע או קופא בממסך 'מפעיל את Windows'

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
פתרון בעיות בהפעלה יכול להיות קשה כיוון שכל מחשב מוגדר באופן שונה. מנהלי התקנים, התנגשויות עם תוכניות אחרות, תוכנות זדוניות וזיכרון יכולים כולם לגרום לבעיות בהפעלה. תיקון האתחול יכול לאתר ולתקן בעיות שמונעות את הפעלת המחשב.

תיקון האתחול צריך להתחיל באופן אוטומטי מעצמו ולנסות לתקן את הבעיה. אם תיקון האתחול לא מופעל מעצמו, כך תפתח את התפריט 'אפשרויות שחזור מערכת':
 1. הוצא את כל התקליטונים, התקליטורים ותקליטורי ה- DVD מהמחשב, והפעל מחדש את המחשב באמצעות לחצן ההפעלה של המחשב.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם במחשב מותקנת מערכת הפעלה אחת, לחץ לחיצה ממושכת על מקש F8 עם הפעלת המחשב מחדש. עליך להקיש על F8 לפני שהסמל של Windows מופיע. אם מוצג הלוגו של Windows, עליך לנסות שוב על-ידי כך שתמתין עד להצגת חלון הכניסה ל-Windows, ואז תכבה את המחשב ותפעיל אותו מחדש.
  • אם יש במחשב מספר מערכות הפעלה, השתמש במקשי החצים לסימון מערכת ההפעלה שברצונך לתקן, ואז לחץ לחיצה ממושכת על F8.
 3. במסך אפשרויות אתחול מתקדמות, השתמש במקשי החצים לסימון תקן את מחשבך, ולאחר מכן הקש Enter. (אם תקן את מחשבך אינה אפשרות זמינה, המחשב אינו כולל אפשרויות שחזור מותקנות מראש, או שמנהל הרשת כיבה אותן.)
 4. בחר פריסת לוח מקשים, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. בתפריט אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על תיקון אתחול.
אם התיקונים נכשלים, תראה סיכום של הבעיות וקישורים כדי ליצור קשר עם תמיכה. 
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

המחשב שלי נתקע או קופא באופן אקראי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם אתה מבחין שהמחשב שלך מאט או קופא, תוכל לאבחן ולתקן באופן אוטומטי בעיות שמאטות את העבודה שלך.
האץ באופן אוטומטי את המחשב על ידי הפעלת Microsoft Fix it:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats1
פותר הבעיות תקן בעיות בביצועי המערכת של Windows במחשבי Windows איטיים עשוי לתקן באופן אוטומטי את הבעיה המתוארת במאמר זה.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats2

הערות עבור Microsoft Fix it
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

המחשב שלי נתקע או קופא בעת גלישה ב- Internet Explorer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
תוכל לאבחן ולתקן באופן אוטומטי בעיות שמאטות את הגלישה.
אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות שגורמות ל- Internet Explorer לקפוא או לקרוס, על-ידי הפעלת Microsoft Fix it הבא:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats1
פותר הבעיות תקן בעיות של Internet Explorer כדי להפוך את IE למהיר, בטוח ויציב עשוי לתקן באופן אוטומטי את הבעיה המתוארת במאמר זה.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats2

הערות עבור Microsoft Fix it
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

המחשב שלי נתקע או קופא בעת התקנת עדכונים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם המחשב נתקע במהלך עדכונים, פותר בעיות אוטומטי זמין, והוא יכול לאבחן ולתקן את הבעיה.

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות של Windows Update, על-ידי הפעלת Microsoft Fix it הבא:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats1
פותר הבעיות Microsoft Windows Update שאינו פועל עשוי לתקן באופן אוטומטי את הבעיה המתוארת במאמר זה.
פותר בעיות זה מתקן בעיות רבות.לפרטים נוספיםהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats2

הערות עבור Microsoft Fix it
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

האם וירוס יכול לגרום למחשב שלי להיתקע או לקפוא?

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כאשר המחשב נתקע, אין זה אומר שיש לך וירוס, אך וירוסים יכולים לגרום לבעיות בביצועים שיכולים לגרום למחשב לקפוא או לקרוס. כדי לבדוק אם יש וירוסים, הפעל את Microsoft Safety Scanner.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2681286 - Last Review: שבת 08 מרץ 2014 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
KB2681286

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com