OLEXP: Ra kh?i văn ph?ng tr? l? là không có s?n trong Outlook Express

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 267880 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Thông tin v? s? khác nhau gi?a Microsoft Outlook Express, và Microsoft Outlook thư đi?n t? khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257824 OL2000: S? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Các Out Of Office Assistant là không có s?n trong Outlook Express. B?n có th? l?p l?i ch?c năng c?a nó b?ng cách áp d?ng quy t?c thư.

THÔNG TIN THÊM

Các Out of Office Assistant là m?t tính năng c?a Microsoft Outlook cho phép b?n đ? t? đ?ng phúc đáp cho thư e-mail t? nh?ng ngư?i g?i cho b?n thư khi b?n không có. Outlook Express không có ch?c năng này. Đ? mô ph?ng ch?c năng c?a m?t Out of Office Assistant trong Outlook Express l?n đ?u tiên b?n ph?i t?o m?t ra kh?i văn ph?ng thư, và sau đó là m?t trong s? quy t?c văn ph?ng. Ngoài ra, đi?u quan tr?ng là h?y nh? r?ng ch?c năng này ch? ho?t đ?ng trong khi Outlook Express là ch?y và đăng nh?p vào t?i h? ph?c v? thư đi?n t?.

Làm th? nào đ? t?o m?t ra kh?i văn ph?ng thư

 1. B?t đ?u Outlook Express.
 2. Nh?p vào Tệp, M?i, và sau đó nh?p vào Thư.
 3. Lo?i tin nh?n mà b?n mu?n s? d?ng như là m?t trong s? văn ph?ng thư, b?m vào Tệp, và sau đó nh?p vào Löu laøm.
 4. Nh?p tên cho thư trong các Tên tệp h?p, ch?n thư m?c b?n mu?n lưu thư trong thư, và sau đó nh?p vào Lưu.
 5. Đóng thư và ti?n hành các bư?c đ? t?o ra quy t?c văn ph?ng.

Làm th? nào đ? t?o m?t ra kh?i văn ph?ng lu?t

 1. B?t đ?u Outlook Express.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Quy t?c thư, và sau đó nh?p vào Thư.
 3. Nh?p vào M?i.
 4. Trong các Ch?n đi?u ki?n cho quy t?c c?a b?n h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho t?t c? các thư h?p ki?m.
 5. Trong các Ch?n hành đ?ng cho quy t?c c?a b?n h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Tr? l?i v?i thông đi?p h?p ki?m.
 6. Trong các Mô t? quy t?c h?p tho?i h?p, b?m vào Tin nh?n.
 7. Trong các M? h?p tho?i, xác đ?nh v? trí t?p tin b?n đ?t tên trong ph?n "Làm th? nào đ? t?o an ra kh?i văn ph?ng thư", nh?p vào t?p tin, và sau đó b?m M?.
 8. Trong các Tên c?a các quy t?c h?p tho?i, tên quy t?c, và sau đó b?m vào Ok.
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Quy t?c thư h?p tho?i.
Đ? ki?m tra các quy t?c c?a b?n, g?i cho m?nh m?t thư t? m?t trương m?c thư đi?n t? khác nhau. Quy t?c không đư?c áp d?ng cho thư mà b?n g?i cho chính m?nh trong cùng m?t tài kho?n e-mail khi b?n s? d?ng Outlook Express.

Thu?c tính

ID c?a bài: 267880 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook Express 4.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB267880 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:267880

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com