Thông tin v? l?ch ki?m tra công c? cho Outlook (CalCheck)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2678030 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Ki?m tra l?ch công c? cho Outlook (CalCheck) là m?t chương tr?nh dòng lệnh ki?m tra l?ch Microsoft Outlook cho v?n đ?. Công c? s? m? ra m?t Outlook tin thư thoại c?u h?nh đ? truy c?p l?ch Outlook. Nó th?c hi?n các ki?m tra khác nhau trên cài đ?t chuyên bi?t chung, ch?ng h?n như quy?n, r?nh/b?n xu?t b?n, c?u h?nh đ?i di?n, và t? đ?ng đ?t ph?ng. Sau đó, m?i m?c trong m?c tin thư thoại l?ch Outlook ki?m tra cho các v?n đ? đư?c bi?t đ?n có th? gây ra hành vi b?t ng?, ch?ng h?n như cu?c h?p mà dư?ng như thi?u.

Công c? CalCheck sau đó t?o ra m?t báo cáo có th? đư?c s? d?ng đ? giúp ch?n đoán v?n đ? m?c ho?c xác đ?nh xu hư?ng.

Thông tin thêm

Đ? s? d?ng CalCheck, l?ch Outlook ph?i n?m trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Exchange Server. Công c? làm vi?c v?i IMAP, POP3, ho?c tài kho?n-Exchange email khác.

cài đ?t chuyên bi?t

Đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t công c? ki?m tra l?ch cho Outlook, nh?p vào liên k?t sau đây đ? s? xem theo trang Microsoft Download Center. web site này c?ng li?t kê các yêu c?u h? th?ng và các bư?c đ? làm theo đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t công c?.

http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=28786

Lưu ?: Các phiên b?n 64-bit c?a công c? này là đ? s? d?ng ch? v?i các phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Outlook 2010.

Ki?m tra đư?c th?c hi?n

Công c? ki?m tra l?ch th?c hi?n hai lo?i cơ b?n, ki?m tra, ki?m tra l?ch c? th? và c?p hàng ki?m tra.

Ki?m tra l?ch c? th?

Ki?m tra l?ch c? th? sau đây đư?c th?c hi?n và sau đó kí nh?p báo cáo:
 • mức cấp phép trên l?ch.
 • T?ng s? m?c trong m?c tin thư thoại l?ch.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? lư?ng cao m?c trong m?c tin thư thoại l?ch, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2768656 V?i nhi?u m?t hàng trong m?t Cached mode OST t?p tin ho?c .pst t?p tin m?c tin thư thoại, các v?n đ? hi?u su?t Outlook có th? x?y ra
 • Đ?i bi?u trên l?ch.
 • R?nh/b?n thông tin phát hành.
 • Tr?c ti?p đây thi?t đ?t cho h?p thư ho?c l?ch.
Lưu ?: Thông tin cho các ki?m tra ba đ?c t? thư đ?a phương mi?n phí/b?n. Trong trư?ng h?p hi?m hoi, Outlook có th? không m? thư đó. Sau đó, các ki?m tra không thành công. B?n nên l?c lư?ng tái t?o thông tin r?nh/b?n ?n trong h?p thư Exchange ch? n?u đi?u này x?y ra.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o l?i thông tin r?nh/b?n ?n, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
958443 B?n g?p v?n đ? trong Outlook khi b?n c? g?ng đ? đ?t c?u h?nh thông tin r?nh/b?n ho?c khi b?n c? g?ng đ? đ?i bi?u thông tin

C?p hàng ki?m tra

Ki?m tra c?p hàng sau đây đư?c th?c hi?n và sau đó kí nh?p báo cáo:
 • Không có địa chỉ email t? ch?c (PR_SENDER_EMAIL_ADDRESS ho?c PR_SENT_REPRESENTING_EMAIL_ADDRESS)
 • Không có t? ch?c tên hiển thị (PR_SENDER_NAME ho?c PR_SENT_REPRESENTING_NAME)

  Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c thi?u t? ch?c địa chỉ email ho?c tên hiển thị, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2849083 "Không th? hoàn thành thao tác. M?t ho?c nhi?u giá tr? tham s? là không h?p l?"l?i tin thư thoại khi c?p nh?t m?t t? ch?c m?t cu?c h?p đ?nh k?
 • Không có b?t đ?ng s?n dispidRecurring (đi?u này gây ra m?t m?c không đ? hi?n th? trong giao di?n ngày, tu?n ho?c tháng.)

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cu?c h?n không hi?n th? trong ngày, tu?n ho?c tháng xem, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  827432 M?t cu?c h?n l?ch Outlook là không có th? nh?n th?y trong giao di?n ngày, tu?n ho?c tháng khi b?n t?o cu?c h?n b?ng cách s? d?ng WebDAV trong Exchange 2000
 • Th?i gian t?n t?i c?a các thu?c tính dispidApptStartWholedispidApptEndWhole

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, b?n có th? th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách thay đ?i giao di?n m?c tin thư thoại l?ch đ? m?t ch? đ? xem b?ng, vi?c tra c?u m?c, và sau đó h?y b? nó. Sau đó, b?n ph?i sau đó t?o cu?c g?p m?i. N?u b?n là ngư?i tham d?, b?n nên liên h? v?i t? ch?c các cu?c h?p và h?i anh ta ho?c cô ?y đ? h?y b? và sau đó tái t?o cu?c g?p.

 • Không có ch? đ? cho cu?c h?p x?y ra trong tương lai ho?c cho cu?c h?p l?p l?i (m?t c?nh báo đư?c kí nh?p.)

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, C?p Nh?t cu?c h?p đ? bao g?m m?t ch? đ?. N?u b?n tham d?, yêu c?u các t? ch?c đ? C?p Nh?t cu?c h?p đ? bao g?m m?t ch? đ?. M?c dù đây không ph?i là m?t đi?u ki?n l?i, nó làm cho nó d? dàng hơn đ? kh?c ph?c s? c? b?t k? v?n đ? trong tương lai có liên quan đ?n cu?c h?p.

 • Thông báo l?p h?c ph?ng (m?t c?nh báo đư?c kí nh?p.)

  N?u b?n có m?t v?n đ? v?i m?t cu?c h?p mà không có các l?p h?c thư m?c đ?nh c?atôiPM.B? nhi?m, và n?u lo?i b? ho?c hu? cu?c h?p gi?i quy?t v?n đ?, b?n nên xác đ?nh chương tr?nh mà là t?o ra cu?c h?p b?ng cách s? d?ng l?p tùy ch?nh thông báo đó. B?n ph?i xác đ?nh chương tr?nh ho?c ti?n ích trong là m?t Microsoft hay ?ng d?ng c?a bên th? ba. N?u nó là m?t ?ng d?ng bên th? ba, liên h? v?i bên th? ba đ? h? tr?.

 • Không có lớp thông điệp (l?i đư?c kí nh?p.)

  N?u b?n có m?t v?n đ? v?i m?t cu?c h?p mà không có các l?p h?c thư m?c đ?nh c?atôiPM.B? nhi?m, và n?u lo?i b? ho?c hu? cu?c h?p gi?i quy?t v?n đ?, b?n nên xác đ?nh chương tr?nh mà là t?o ra cu?c h?p b?ng cách s? d?ng l?p tùy ch?nh thông báo đó. B?n ph?i xác đ?nh chương tr?nh ho?c ti?n ích trong là m?t Microsoft hay ?ng d?ng c?a bên th? ba. N?u nó là m?t ?ng d?ng bên th? ba, liên h? v?i bên th? ba đ? h? tr?.

 • Multiplechecks đ?i v?i tài s?n dispidApptRecur(tái phát nh? phân l?n đ?i tư?ng [BLOB]):
  • Th?i gian trên t?ng th? B?t đ?u và k?t thúc th?i gian.
  • Kh? năng đ? phân tích các d? li?u trong tài s?n.
  • S? t?n t?i c?a b?t đ?ng s?n, nhưng có s?n ph?m nào.

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, b?n nên thay đ?i giao di?n m?c tin thư thoại l?ch đ? m?t ch? đ? xem b?ng, t?m th?y cu?c h?n ho?c cu?c h?p, và sau đó h?y b? và tái t?o nó. N?u b?n không nh?n th?y nó trong danh sách, ch?ycalcheck -f. N?u b?n là ngư?i tham d?, b?n nên liên h? v?i các t? ch?c và yêu c?u cô ho?c anh ta đ? h?y b? và sau đó tái t?o cu?c g?p.

 • dispidRecurring tài s?n đư?c thi?t l?p đ? sai ho?c không t?n t?i, nhưng các tài s?n dispidRecurTypekhông đư?c đ?t thành không, mà ch? ra r?ng vi?c b? nhi?m là đ?nh k?. V? v?y, hai thu?c tính đư?c xung đ?t.

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, b?n nên thay đ?i giao di?n m?c tin thư thoại l?ch đ? m?t ch? đ? xem b?ng, t?m th?y cu?c h?n ho?c cu?c h?p, và sau đó h?y b? và tái t?o nó. N?u b?n không nh?n th?y nó trong danh sách, ch?ycalcheck-f. N?u b?n là ngư?i tham d?, b?n nên liên h? v?i các t? ch?c và yêu c?u cô ho?c anh ta đ? h?y b? và sau đó tái t?o cu?c g?p.

 • Ki?m tra xung đ?t m?c trong l?ch.

  Đi?u này s? ki?m tra lá c? PR_MESSAGE_STATUS cho b?t k? d?u ki?m hi?u c?a cu?c xung đ?t. Các m?t hàng đang di chuy?n khi b?n ch?ycalcheck -f. Trong m?t s? trư?ng h?p, m?t di chuy?n h?p thư có th? th?t b?i khi b?n nh?n đư?c nh?t kí l?i CAS sau:
  MapiExceptionPartialCompletion: errorCode = "0x80070680" không th? cheùp tin nhaén.
 • Ki?m tra các đ?ng g?i b?n ghi, d?a trên m?t s? đ?c tính MAPI.

  N?u ch? đ?, t? ch?c, v? trí, đ?nh k?/đơn th? hi?n, và b?t đ?u/k?t thúc th?i gian thu?c tính t?t c? phù h?p cho hai hay m?t s? m?c,calcheck-f di chuy?n các đ?ng g?i t?t c? ngo?i tr? m?t.

 • Ki?m tra cho các cu?c h?p có tương t? ho?c ID đ?i tư?ng toàn c?u có s?n ph?m nào

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cu?c h?p có cùng m?t ID đ?i tư?ng toàn c?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2714118 M?c l?ch s? đư?c sao chép đang thi?u trong Exchange Server 2007
 • Ki?m tra các m?t hàng mà có th?i gian B?t đ?u, th?i gian k?t thúc ho?c tái phát thu?c tính đư?c đ?t thành 0 (năm 1601) ho?c đó là m?t tích.

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, b?n nên thay đ?i giao di?n m?c tin thư thoại l?ch đ? m?t ch? đ? xem b?ng, t?m th?y cu?c h?n ho?c cu?c h?p, và sau đó h?y b? và tái t?o nó. N?u b?n không nh?n th?y nó trong danh sách, ch?ycalcheck -f. N?u b?n là ngư?i tham d?, b?n nên liên h? v?i các t? ch?c và yêu c?u anh ta ho?c cô ?y đ? h?y b? và sau đó tái t?o cu?c g?p.

 • Ki?m tra các m?t hàng có th?i gian B?t đ?u, th?i gian k?t thúc ho?c tái phát năm trư?c đó hơn 1995 hay l?n hơn năm 2025.

  Đi?u này là không nh?t thi?t ph?i là m?t đi?u ki?n l?i. B?n nên xóa ho?c h?y b? m?c ch? n?u nó có v? b? h?ng. theo m?c đ?nh, các m?c không đư?c di chuy?n khi b?n s? d?ng các đ?i s?-f . Chúng đang di chuy?n v?i calcheck -f ch? khi b?n đ?t c?u h?nh calcheck đ? đi?u tr? c?nh báo như là l?i cho m?i t?p tin cfg (WarningIsError = true).

 • Ki?m tra các m?t hàng có th?i gian B?t đ?u, th?i gian k?t thúc ho?c tái phát tài s?n l?n hơn ranh gi?i Outlook.

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, b?n shoiuld thay đ?i giao di?n m?c tin thư thoại l?ch đ? m?t ch? đ? xem b?ng, t?m th?y cu?c h?n ho?c cu?c h?p, và sau đó h?y b? và tái t?o nó. N?u b?n không nh?n th?y nó trong danh sách, ch?ycalcheck -f. N?u b?n là ngư?i tham d?, b?n nên liên h? v?i các t? ch?c và yêu c?u cô ho?c anh ta đ? h?y b? và sau đó tái t?o cu?c g?p.

 • Ki?m tra các m?c l?n hơn 10, 25 và 50 megabyte (MB). (M?t c?nh báo đư?c kí nh?p.)

  Đây không ph?i là m?t đi?u ki?n l?i. Tuy nhiên, xemTh?c ti?n t?t nh?t khi s? d?ng Outlook l?ch.

 • Ki?m tra ghi có ch?a file đính kèm hơn 25.

  Đây không ph?i là m?t đi?u ki?n l?i. Tuy nhiên, xemTh?c ti?n t?t nh?t khi s? d?ng Outlook l?ch.

 • Ki?m tra cho dù có nh?ng cu?c h?p l?p l?i hơn 1.250 (m?t c?nh báo đư?c ghi nh?t k?) ho?c hơn 1.300 cu?c h?p đ?nh k? (l?i đư?c báo cáo). Gi?i h?n là 1.300 cu?c h?p l?p l?i.

  V?n đ? có th? x?y ra n?u b?n đang s? d?ng EXCDO trong các phiên b?n c? hơn c?a Exchange Server. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  892524 B?n không th? lưu ho?c xóa m?t cu?c h?n đ?nh k? t? m?t l?ch đư?c duy tr? trên m?t máy tính Exchange Server 2003
  943371 T? ch?c s? ki?n ID 8206, 8213, và 8199 đư?c đăng trong môi trư?ng Exchange Server 2007
 • Ki?m tra cho dù b?n là m?t ngư?i tham d? và b?n tr? thành t? ch?c m?t cu?c h?p.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2563324 Các v?n đ? hi?n t?i v?i Microsoft Exchange ActiveSync và các thi?t b? bên th? ba
 • Ki?m tra d? li?u ngo?i l? trong BLOB l?p l?i đ? đ?m b?o r?ng trư?ng h?p ngo?i l? x?y ra trong th?i gian B?t đ?u và th?i gian k?t thúc c?a d?ng.

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, thay đ?i giao di?n m?c tin thư thoại l?ch đ? m?t ch? đ? xem b?ng, t?m th?y cu?c h?n ho?c cu?c h?p, và sau đó h?y b? và tái t?o nó. N?u b?n không nh?n th?y trong danh sách, ch?ycalcheck -f. N?u b?n là ngư?i tham d?, b?n nên liên h? v?i các t? ch?c và yêu c?u cô ho?c anh ta đ? h?y b? và sau đó tái t?o cu?c g?p.

 • Ph?ng H?i ngh? ngo?i l? d? li?u trong các đ?m màu l?p l?i đ? đ?m b?o r?ng nó là kích thư?c đúng.

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, thay đ?i giao di?n m?c tin thư thoại l?ch đ? m?t ch? đ? xem b?ng, t?m th?y cu?c h?n ho?c cu?c h?p, và sau đó h?y b? và tái t?o nó. N?u b?n không nh?n th?y trong danh sách, ch?ycalcheck -f. N?u b?n là ngư?i tham d?, b?n nên liên h? v?i các t? ch?c và yêu c?u anh ta ho?c cô ?y đ? h?y b? và sau đó tái t?o cu?c g?p.

 • B?ng ngư?i nh?n đ? m?t tích, trùng l?p ho?c tham nh?ng d? li?u ngư?i nh?n. Đi?u này bao g?m m?c ch?ng h?n như địa chỉ email, tên hiển thị ho?c đ?a ch? lo?i.

  N?u b?n là ngư?i t? ch?c, thay đ?i giao di?n m?c tin thư thoại l?ch đ? m?t ch? đ? xem b?ng, t?m th?y cu?c h?n ho?c cu?c h?p, và sau đó h?y b? và tái t?o nó. N?u b?n không nh?n th?y trong danh sách, ch?ycalcheck -f. N?u b?n là ngư?i tham d?, b?n nên liên h? v?i các t? ch?c và yêu c?u anh ta ho?c cô ?y đ? h?y b? và sau đó tái t?o cu?c g?p.

 • Báo cáo vào các m?t hàng k? ngh?

  N?u b?n không mu?n có k? ngh? m?c g?n c?, thay đ?i các file cfg. CalCheck xác đ?nh m?t s? ki?n ăn là m?t k? ngh? n?u tài s?n đư?c đ?t tên theot? khoá bao g?m chu?i "k? ngh?".

Hi?n tr? giúp và thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh

Ph?n sau đây mô t? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh có s?n đ? tùy ch?nh hành vi CalCheck.

CalCheck [-P<profilename></profilename>] [-L <filename></filename>] [-M <mailboxname></mailboxname>] [-N <display_name></display_name>] [-S<servername></servername>] [-O <path></path>]
[-C <version></version>] [-A] [-F]. [-R]. [-V]. [-No]


CalCheck-?

-P Tên h? sơ (n?u v?ng m?t, s? nh?c cho c?u h?nh)
-L Đư?ng d?n và tên t?p trong danh sách t?p tin (t?p tin li?t kê các tên và LegacyExchangeDN) c?a mailbox(es) đ? ki?m tra
-M H?p thư DN đư?c s? d?ng v?i -N (quá tr?nh ch? h?p thư đư?c ch? đ?nh)
-N tên hiển thị đư?c s? d?ng v?i - M (quá tr?nh ch? h?p thư đư?c ch? đ?nh)
-O Đư?ng d?n đ?u ra (n?u đư?c ch? đ?nh, ghi t?p tin đ?u ra vào con đư?ng này. M?c đ?nh là c?p hi?n th?i.)
-C Phiên b?n đ? s? d?ng cho văn ph?ng năm 2013 Click đ? ch?y k?ch b?n
-A T?t c? l?ch m?c đ?u ra đ? CALCHECK.CSV
-F T?o m?c tin thư thoại CalCheck và di chuy?n các m?c đư?c g?n c? l?i có
-R Đ?t m?t tin thư thoại báo cáo trong h?p thư đ?n v?i các t?p tin CalCheck.log
-V Ti?t ra c?a s? nh?c l?nh
-? In thông báo này

Lưu ?: Thi?t b? chuy?n m?ch -L, -N, và -C chưa quen v?i CalCheck Phiên b?n 2 (v. 2). Các tham s? -S trong phiên b?n 1 c?a CalCheck đư?c thay th? b?ng -L. Ngoài ra, v1 CalCheck -No chuy?n đ?i đư?c thay th? b?i các t?p tin CalCheck.cfg. Các t?p tin CalCheck.cfg đư?c gi?i thích chi ti?t sau này trong bài vi?t này.

Lưu ?: Các t?p tin CalCheck.log luôn luôn đư?c t?o ra. Các t?p tin CalCheck.log cho th?y b?t k? m?c nào mà có th? đ? đư?c c? đ?nh ho?c lo?i b? và c?ng cho th?y x? l? thông tin.

Ví d?


M?c đ?nh: Nh?c cho m?t c?u h?nh, và x? l? thư trong c?u h?nh đó:
CalCheck

X? l? t?t c? h?p thư trên MyServer:
CalCheck -S MyServer

X? l? t?t c? h?p thư trên MyServer b?ng cách s? d?ng MyProfile như h? sơ đăng nh?p:
CalCheck -P MyProfile -S MyServer

X? l? ch? h?p thư trong MyProfile:
CalCheck -P MyProfile

X? l? h?p thư đư?c ch? đ?nh, và s? d?ng MyProfile như h? sơ đăng nh?p:
CalCheck -P MyProfile -M "/ o = org/ou = orgunit/cn = ngư?i nh?n/cn = UserA" -N "Ngư?i dùng A"

Danh sách Ti?n trình các h?p thư trong "C:\Directory\List.txt":

CalCheck -L "C:\Directory\List.txt"

Lưu ?: "List.txt" đ? đ?nh d?ng c?a Get-Mailbox | FL ra bao g?m LegacyExchangeDN và tên hiển thị cho t?ng h?p thư:

Tên: tên hiển thị
LegacyExchangeDN: /o = ORG/ou = AdminGroup/cn = ngư?i nh?n/cn = h?p thư


X? l? m?t h?p thư, di chuy?n các l?i m?c vào m?c tin thư thoại CalCheck trong h?p thư, và đ?t m?t tin thư thoại báo cáo trong h?p thư đ?n:
CalCheck -F -R

X? l? m?t h?p thư d?a trên m?t c?u h?nh c? th? và các phiên b?n c?a Outlook. Đi?u này là c?n thi?t khi b?n ch?y m?t cài đ?t chuyên bi?t c?nh nhau c?a văn ph?ng trong m?t trư?ng h?p Click đ? ch?y:
CalCheck - C####> -P MyProfile
Lưu ? gi? ch?####> đ?i di?n cho các phiên b?n Outlook (ví d?, 2007, 2010, ho?c 2013).

In thư này:
CalCheck-?


Ch?y CalCheck trong ch? đ? nhi?u h?p thư (danh sách)

Đ? x? l? m?t danh sách h?p thư, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Cung c?p cho ngư?i dùng quy?n truy c?p đ?y đ? đ?n t?t c? h?p thư trên m?t máy ch? Exchange ho?c t? ch?c Exchange.
  1. L?nh ghép ng?n PowerShell ví d? sau đây c?p quy?n truy c?p đ?y đ? AdminB đ? t?t c? các h?p thư trong OrgUnit2:

   Get-Mailbox - OrganizationalUnit "OrgUnit2" | Add-MailboxPermission-ngư?i dùng "AdminB" - AccessRights FullAccess
 2. T?o danh sách h?p thư. Đi?u này bao g?m tên hiển thị và LegacyExchangeDN. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? Exchange PowerShell, và sau đó ch?y m?t l?nh gi?ng như sau:

   Get-Mailbox-máy ch? "Tên_máy_ph?c_v?" | FL tên, LegacyExchangeDN | Ra-kíchpath_file_name>-chi?u r?ng 200

   Lưu ?: Gi? ch? Tên_máy_ph?c_v? đ?i di?n cho tên c?a h? ph?c v?, và gi? ch? path_file_name đ?i di?n cho đư?ng d?n và t?p tin tên t?p .txt đư?c t?o ra.
  2. Sao chép t?p .txt cho các máy tr?m nơi b?n s? ch?y CalCheck.
 3. Ch?y CalCheck trong ch? đ? nhi?u h?p thư (danh sách). Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau
  1. Trên m?t máy tr?m đ? cài đ?t chuyên bi?t Outlook, kí nh?p dư?i tên người dùng có quy?n truy c?p đ?y đ? đ?n các h?p thư.
  2. T?o h? sơ Outlook m?i, và sau đó c?u h?nh tài kho?n Exchange Server đ? s? d?ng ch? đ? tr?c tuy?n.
  3. Ch?y cmd, và sau đó thay đ?i vào m?c tin thư thoại CalCheck n?m ? đâu.
  4. Ch?y l?nh sau:

   CalCheck -Lđư?ng d?n và tên t?p>

   Lưu ?: Gi? ch? <path and="" file="" name=""></path> đ?i di?n cho đư?ng d?n c?a t?p .txt b?n t?o trong bư?c 2.
Khi b?n ch?y CalCheck trong ch? đ? nhi?u h?p thư (danh sách), các t?p tin sau đây đư?c t?o ra:
 • CalCheckMaster.log. đi?u này là m?t b?n tóm t?t cho t?t c? các h?p thư đ? đư?c x? l?.
 • CalCheck__<mailbox></mailbox>. kí nh?p. M?t t?p tin như v?y đư?c t?o ra cho m?i h?p thư đ? đư?c x? l?.

  Lưu ?: Gi? ch? <mailbox></mailbox> đ?i di?n cho m?t ph?n tên ngư?i nh?n c?a LegacyExchangeDN.

C?u h?nh t?p tin trong CalCheck Phiên b?n 2

CalCheck Phiên b?n 2 (v2) bây gi? bao g?m m?t t?p tin CalCheck.cfg. T?p này đư?c đ?t trong cùng m?t m?c tin thư thoại trong đó CalCheck.exe n?m. N?u t?p tin cfg là m?t tích, CalCheck v2 Hi?n th? các l?i và không ch?y. T?p cfg là ? định dạng văn bản thu?n tu?. B?n có th? t? ch?nh s?a t?p tin đ? b?t ho?c t?t bài ki?m tra cá nhân. theo m?c đ?nh, t?t c? các bài ki?m tra đư?c đ?t thành true. theo m?c đ?nh, do đó, t?t c? các bài ki?m tra đư?c th?c hi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2678030 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 4.2
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB2678030 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2678030

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com