L?nh tr?nh bao chương tr?nh d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng telnet đ? k?t n?i v?i máy tính ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012 có h? th?ng cho các ?ng d?ng d?a trên UNIX đư?c cài đ?t chuyê...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2675614 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng ph? cho UNIX d?a trên các ?ng d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012.
 • M?t h? th?ng ph? ?ng d?ng d?a trên UNIX telnet b?n ghi d?ch v? đang ch?y trên máy tính.
 • B?n B?t đ?u m?t phiên telnet k?t n?i v?i máy tính.
 • B?n m? m?t chương tr?nh v? l?nh trong phiên telnet, ch?ng h?n như Cmd.exe ho?c Perl.exe.
 • B?n chuy?n hư?ng đ?u ra STDERR vào m?t t?p tin ho?c d?ng STDOUT.
Trong trư?ng h?p này, th? tr?n này có chương tr?nh v? l?nh d?ng đáp ?ng cho đ?n khi b?n nh?n Enter.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2012
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
POSIX.exe6.1.7600.2121089,08809 Tháng 12 năm 201105:32x 64
Psxdll.dll6.1.7600.21210330,24009 Tháng 12 năm 201105:39x 64
Psxdllsvr.dll6.1.7600.21210378,36809 Tháng 12 năm 201105:39x 64
Psxss.exe6.1.7600.21210849,92009 Tháng 12 năm 201105:32x 64
Suacore-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,99309 Tháng 12 năm 201105:56không áp d?ng
Psxdll.dll6.1.7601.21990330,24009 Tháng 12 năm 201105:39x 64
Psxdllsvr.dll6.1.7601.21990378,36809 Tháng 12 năm 201105:39x 64
Psxss.exe6.1.7601.21990849,92009 Tháng 12 năm 201105:32x 64
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,98109 Tháng 12 năm 201105:56không áp d?ng
Posixsscom.dll6.1.7600.212105.63209 Tháng 12 năm 201104:46x 86
Psxdll.dll6.1.7600.21210328,19209 Tháng 12 năm 201104:46x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7600.21210376,83209 Tháng 12 năm 201104:46x 86
Posixsscom.dll6.1.7601.219905.63209 Tháng 12 năm 201104:38x 86
Psxdll.dll6.1.7601.21990328,19209 Tháng 12 năm 201104:38x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7601.21990376,83209 Tháng 12 năm 201104:38x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
POSIX.exe6.1.7600.21210181,24809 Tháng 12 năm 201104:26IA-64
Psxdll.dll6.1.7600.21210718,84809 Tháng 12 năm 201104:32IA-64
Psxdllsvr.dll6.1.7600.21210744,44809 Tháng 12 năm 201104:32IA-64
Psxss.exe6.1.7600.212101,650,17609 Tháng 12 năm 201104:26IA-64
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,98109 Tháng 12 năm 201104:45không áp d?ng
Psxdll.dll6.1.7601.21990718,84809 Tháng 12 năm 201104:34IA-64
Psxdllsvr.dll6.1.7601.21990744,44809 Tháng 12 năm 201104:34IA-64
Psxss.exe6.1.7601.219901,650,17609 Tháng 12 năm 201104:26IA-64
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,98109 Tháng 12 năm 201104:52không áp d?ng
Posixsscom.dll6.1.7600.212105.63209 Tháng 12 năm 201104:46x 86
Psxdll.dll6.1.7600.21210328,19209 Tháng 12 năm 201104:46x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7600.21210376,83209 Tháng 12 năm 201104:46x 86
Posixsscom.dll6.1.7601.219905.63209 Tháng 12 năm 201104:38x 86
Psxdll.dll6.1.7601.21990328,19209 Tháng 12 năm 201104:38x 86
Psxdllsvr.dll6.1.7601.21990376,83209 Tháng 12 năm 201104:38x 86
Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Psxdll.dll6.2.9200.20657315,90409 Tháng 3 năm 201304:59x 64
Psxdllsvr.dll6.2.9200.20657364,03209 Tháng 3 năm 201304:59x 64
Psxss.exe6.2.9200.20657837,12009 Tháng 3 năm 201305:00x 64
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,87310 Tháng 3 năm 201301:19không áp d?ng
Psxdll.dll6.2.9200.20657305,15209 Tháng 3 năm 201304:24x 86
Psxdllsvr.dll6.2.9200.20657354,30409 Tháng 3 năm 201304:24x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7ca1aa5e3edae3f43394bd6aae17fad5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_4b0939f6c795cd8a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7e43bb4022e169df612a11f2554ddd9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_0052edf1b6fa2f46.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a292e8aaef3dc4481739950fbbce5242_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_880e16a6e60b00d0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bdbdb86544850c16eae04c6ae13d7692_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_556cf79ee2b7ac89.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c8331a448243119fdc60e31135acccc6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_99ded6415e7db010.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e6ddb27d25b1f30d481c4c8678087009_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_9748f588a883858a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_51229bb3d30662f1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin58,151
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_52b2a137d06d7b23.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin58,151
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_d0ad79a6228a1f53.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin63,787
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_d23d7f2a1ff13785.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin63,787
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,251
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_5b774606076724ec.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,461
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_5d074b8a04ce3d1e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,461
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_db0223f856eae14e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,411
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_dc92297c5451f980.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,411
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:55
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_71fb9853ebf42803bb5c0cbf7941cf1b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_a402284c04c41b1e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_c90b3e62684c44d4a9c9d374133da748_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_429dd2600c74ada7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_749082186a2ab719.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin63,784
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_7620879c6791cf4b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin63,784
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.911
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21210_none_db0223f856eae14e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,411
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21990_none_dc92297c5451f980.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,411
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:55
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9a8f20613198143a7d8884742138d897_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20657_none_5262302ca9ad9685.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20657_none_cd5f106392b6641a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin66,813
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,818
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20657_none_d7b3bab5c7172615.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin41,529
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2675614 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2675614 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2675614

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com