"NetBIOS tên mi?n name\username" đ?nh d?ng không th? đư?c s? d?ng v?i cơ ch? gi?i thi?u Kerberos đ? kí nh?p vào m?t máy tính trong m?t môi trư?ng đa-r?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2675498 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Bài vi?t này mô t? các m?t hotfix cho xác th?c Kerberos ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên d?a trên Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 d?a trên Danh m?c S?n ph?m toàn c?u.

Hi?n nay, xác th?c Kerberos cho phép ngư?i dùng đ? kí nh?p vào m?t máy tính tên mi?n tham gia b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p ngư?i dùng theo m?t trong các đ?nh d?ng sau:
 • Tên chính c?a ngư?i dùng (UPN)
 • FQDN tên mi?n\tên người dùng
 • Tên vùng NetBIOS\tên người dùng
Cơ ch? gi?i thi?u Kerberos ho?t đ?ng m?t cách chính xác trong m?i môi trư?ng khi b?n s? d?ng UPN ho?c "FQDN mi?n name\username" đ?nh d?ng. Tuy nhiên, khi b?n s? d?ng đ?nh d?ng "NetBIOS tên mi?n name\username", Kerberos gi?i thi?u cơ ch? chính xác ch? ho?t đ?ng trong m?t môi trư?ng r?ng duy nh?t. Đ?nh d?ng "NetBIOS tên mi?n name\username" không th? đư?c s? d?ng cho tài kho?n ngư?i dùng trong mi?n tr? em khi cơ ch? gi?i thi?u Kerberos làm vi?c trong m?t môi trư?ng đa-r?ng trong đó tín thác đư?c thành l?p trong các khu r?ng.

Ví d?, khi b?n c? g?ng s? d?ng đ?nh d?ng "NetBIOS tên mi?n name\username" đ? kí nh?p dư?i tên người dùng trong mi?n tr? em trong m?t khu r?ng đáng tin c?y trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 khách hàng xem trư?c, quá tr?nh xác th?c th?t b?i. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng đ?nh d?ng "NetBIOS tên mi?n name\username" cho tài kho?n ngư?i dùng mi?n r?ng g?c c?a r?ng đáng tin c?y.

V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng s? d?ng Kerberos b?n ghi d?ch v? cho ph?n m? r?ng c?a ngư?i dùng (S4U) đ? t?o ra m?t b?i c?nh cho ngư?i dùng trong m?t khu r?ng đáng tin c?y. Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t ngư?i dùng có m?t ?ng d?ng s? d?ng m?t ph?n m? r?ng Kerberos S4U trên m?t máy ch? trong r?ng A.
 • Ngư?i s? d?ng là trong l?nh v?c tin c?y r?ng sinh tr? em
 • Ph?n m? r?ng Kerberos S4U đư?c g?i đ? vư?t qua tên NetBIOS tên mi?n con trong r?ng sinh
Trong t?nh hu?ng này, Trung tâm phân ph?i khóa (KDC) trong r?ng A không th? t?o ra m?t đư?ng d?n gi?i thi?u Kerberos đáng tin c?y r?ng B, và b?n nh?n đư?c m?t l?i "KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN (7)".

Nguyên nhân

Các c?a hàng trên toàn c?u công nh?n tên NetBIOS tên mi?n g?c r?ng đáng tin c?y nhưng không nh?n ra tên NetBIOS c?a tr? em tên mi?n trong các khu r?ng đáng tin c?y. V? v?y, khi KDC trong r?ng m?t c? g?ng đ? t?m th?y KDC m?t tên mi?n con trong m?t r?ng b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng "NetBIOS tên mi?n name\username", các c?a hàng trên toàn c?u không th? tra c?u tên mi?n. Hành vi này gây ra KDC th?t b?i v? KDC không th? t?o ra m?t vé gi?i thi?u.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 SP2. Ngoài ra, vai tr? c?a b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ksecdd.sys6.0.6002.22869440,70425 Tháng sáu, 201210: 59x 86
Lsasrv.dll6.0.6002.229621,260,03231/10 / 201202: 39x 86
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78009-Tháng chín-201111: 41không áp d?ng
Lsass.exe6.0.6002.229629,72831/10 / 201201: 21x 86
Secur32.dll6.0.6002.2296272,70431/10 / 201202: 40x 86
Wdigest.dll6.0.6002.22964175,10402 Tháng 8 năm 201109: 05x 86
Msv1_0.dll6.0.6002.22964218,62402 Tháng 8 năm 201109: 03x 86
SCHANNEL.dll6.0.6002.22964279,55202 Tháng 8 năm 201109: 04x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ksecdd.sys6.0.6002.22869516,48025 Tháng sáu, 201210: 59x 64
Lsasrv.dll6.0.6002.229621,690,62431/10 / 201203: 48x 64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78015 Tháng mư?i m?t, 201115: 19không áp d?ng
Lsass.exe6.0.6002.2296211,26431/10 / 201202: 09x 64
Secur32.dll6.0.6002.2296294,72031/10 / 201203: 50x 64
Wdigest.dll6.0.6002.22964205,31202 Tháng 8 năm 201109: 43x 64
Msv1_0.dll6.0.6002.22964269,31202 Tháng 8 năm 201109: 41x 64
SCHANNEL.dll6.0.6002.22964348,16002 Tháng 8 năm 201109: 42x 64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78009-Tháng chín-201111: 41không áp d?ng
Secur32.dll6.0.6002.2296277,31231/10 / 201202: 41x 86
Wdigest.dll6.0.6002.22964175,10402 Tháng 8 năm 201109: 05x 86
Msv1_0.dll6.0.6002.22964218,62402 Tháng 8 năm 201109: 03x 86
SCHANNEL.dll6.0.6002.22964279,55202 Tháng 8 năm 201109: 04x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ksecdd.sys6.0.6002.228691,029,50425 Tháng sáu, 201212: 17IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.229623,262,46431/10 / 201202: 11IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78015 Tháng ba, 201105: 54không áp d?ng
Lsass.exe6.0.6002.2296217,92031/10 / 201201: 07IA-64
Secur32.dll6.0.6002.22962202,75231/10 / 201202: 13IA-64
Wdigest.dll6.0.6002.22964482,30402 Tháng 8 năm 201107: 42IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.22964570,36802 Tháng 8 năm 201107: 40IA-64
SCHANNEL.dll6.0.6002.22964812,03202 Tháng 8 năm 201107: 41IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78009-Tháng chín-201111: 41không áp d?ng
Secur32.dll6.0.6002.2296277,31231/10 / 201202: 41x 86
Wdigest.dll6.0.6002.22964175,10402 Tháng 8 năm 201109: 05x 86
Msv1_0.dll6.0.6002.22964218,62402 Tháng 8 năm 201109: 03x 86
SCHANNEL.dll6.0.6002.22964279,55202 Tháng 8 năm 201109: 04x 86
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
CNG.sys6.1.7601.21920459,23210 Tháng 12 năm 201106: 27x 64
Ksecdd.sys6.1.7601.2192095,60010 Tháng 12 năm 201106: 30x 64
Ksecpkg.sys6.1.7601.21920152,43210 Tháng 12 năm 201106: 30x 64
Lsasrv.dll6.1.7601.219201,446,91210 Tháng 12 năm 201106: 24x 64
Lsass.exe6.1.7601.2192031,23210 Tháng 12 năm 201106: 21x 64
Secur32.dll6.1.7601.2192028,16010 Tháng 12 năm 201106: 27x 64
Sspicli.dll6.1.7601.21920136,19210 Tháng 12 năm 201106: 27x 64
Sspisrv.dll6.1.7601.2192029,18410 Tháng 12 năm 201106: 27x 64
SCHANNEL.dll6.1.7601.21920340,99210 Tháng 12 năm 201106: 27x 64
Secur32.dll6.1.7601.2192022,01610 Tháng 12 năm 201105: 31x 86
Sspicli.dll6.1.7601.2192096,76810 Tháng 12 năm 201105: 24x 86
SCHANNEL.dll6.1.7601.21920224,76810 Tháng 12 năm 201105: 31x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.414
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_8ef47bef22efbe4758053c5df2df9ce0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_5cfc9bcdbc3579ac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_b9505bb7fa7cde6dbc361a669fb9ea6d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_02c42b1416ef8ddc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.385 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_a87bcf63733de825.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,354
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_3d00904c9325f666.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,924
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_7ee6320878fba5b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18.890 ngư?i
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_244990436bb3b95e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18.090 ngư?i
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5f7a6f1cb380ad3f15f00c7717c25e62_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_adba1bba9f346b10.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,428
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7a0d0b625d1093b6d1c27220008526b4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_6289d7a875991eb4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_049a6ae72b9b595b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34,442
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)04: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_991f2bd04b83679c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,948
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_db04cd8c315916eb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,926
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_80682bc724112a94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,120
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,432
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_0eef15395ffc1b56.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,959
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_a373d6227fe42997.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,140
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_e55977de65b9d8e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,843
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_8abcd6195871ec8f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,557
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_47c4448c792a4e9f19d1fb71c1e8d5bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_4d0400afb888c8d7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,424
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_bfca6d3dad73255cc325fb52edb0f8ad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_19744a548efb0ef9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_a87d7359733bf121.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin34.398 ngư?i
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_3d0234429323ff62.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,936
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_7ee7d5fe78f9aeb1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,908
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_244b34396bb1c25a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,105
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.257 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22962_none_0eef15395ffc1b56.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,959
Ngày (UTC)31/10 / 2012
Th?i gian (UTC)02: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_a373d6227fe42997.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,140
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_e55977de65b9d8e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,843
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_8abcd6195871ec8f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,557
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)12: 38
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_04eb619a8c94104b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,810
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_80b721e6850baed6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,921
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_0f400becc0f4d246.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin86,382
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21920_none_8b0bcc38b96c70d1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,945
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2675498 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2675498 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2675498

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com