Labojums: Lietojumprogramma, kas izmanto uz??m?jas failu nodro?in?t?ju var vienm?r pieteikt IBM uz?em?anas sist?m?m, lietojot jaukto gad?jumu paroles

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2674484 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Jaukto gad?jumu paroli izmanto pieteikumu pievienoties IBM saimnieka sist?m? Microsoft Host Integration Server 2010 vid?. Kad j?s m??in?t izveidot savienojumu, izmantojot vienu no ??diem uz??m?jas failu sniedz?jiem, m??iniet pieteikties var neizdoties:
  • P?rvalda uz??m?jas failu datu nodro?in?t?js
  • OLE DB nodro?in?t?js AS / 400 un VSAM

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka uz??m?jas failu sniedz?jam nepareizi p?rv?r?as jaukto gad?jumu paroles par lielajiem paroles, pirms uz??m?jas failu sniedz?jam nos?ta paroli resurssist?ma IBM.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2654652 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakete 3 Host Integration Server 2010

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

?is raksts iztirz? tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das tie?as vai netie?as garantijas, par par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2674484 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 22. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2674484 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2674484

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com