Dài th?i gian kh?i đ?ng ho?c kí nh?p khi không có b? đi?u khi?n tên mi?n có s?n trên m?t máy tính thành viên tên mi?n Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2673042 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trong m?t môi trư?ng mi?n d?a trên Windows Server 2008 R2. Khi không có không có b? b? ki?m soát mi?n, kh?i đ?ng c?a máy tính và các quá tr?nh kí nh?p có th? ch?m hơn so v?i d? ki?n.

Lưu ?Đó là c?n thi?t đ? B?t đ?u và kí nh?p vào máy tính tăng khi m?t ho?c nhi?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Máy tính không có ?n đ?a ch? IP c?a b? ki?m soát mi?n.
 • Máy tính không có quy?n truy c?p vào m?t máy ch? DNS làm vi?c.
 • Các máy ch? DNS có s?n cho máy tính không th? quy?t đ?nh b?n b?n ghi SRV cho b? đi?u khi?n tên mi?n.
Khi b? ki?m soát mi?n là không có s?n, máy tính c? g?ng b?n l?n đ? đ?nh v? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, và m?t s? ki?n đư?c kí nh?p cho m?i th?. S? ki?n này đư?c ghi l?i trong th?i gian th? đ?u tiên gi?ng như sau:

Tên đăng nh?p: Microsoft-Windows-GroupPolicy/ho?t
Ngu?n: Microsoft-Windows-GroupPolicy
ID s? ki?n: 7017
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: l?i
T? khoá:
Tr? chơi mô t?:
Các cu?c g?i h? th?ng đ? có đư?c thông tin trương mục hoàn thành.

G?i không thành công sau khi 56266 mili giây


Các s? ki?n đư?c kí nh?p trong th?i gian th? hai, third, và th? tư n? l?c tương t? như sau:

Tên đăng nh?p: Microsoft-Windows-GroupPolicy/ho?t
Ngu?n: Microsoft-Windows-GroupPolicy
Ngày: ngày & th?i gian
ID s? ki?n: 5320
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: thông tin
T? khoá:
Tr? chơi mô t?:
Th? đ? l?y thông tin trương mục.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các ch?c năng GetUserNameEx c? g?ng đ? xác đ?nh v? trí m?t b? đi?u khi?n tên mi?n ba l?n sau khi th? đ?u tiên không thành công. Sau đó, cơ ch? chính sách nhóm đ? l?y tên phân bi?t các m?c tiêu chính sách b?ng cách g?i các ch?c năng GetUserNameEx . Tuy nhiên, n?u m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không có s?n, nó là không c?n thi?t cho các ch?c năng đ? c? g?ng nhi?u l?n đ? xác đ?nh v? trí m?t b? đi?u khi?n tên mi?n.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c phát hành l?i đ?n đ?a ch? m?t v?n đ? trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và k? b?i Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpsvc.dll6.1.7601.22031593,92026 Tháng 6 năm 201204:21x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpsvc.dll6.1.7601.22031777,72826 Tháng 6 năm 201205:22x 64
Gpapi.dll6.1.7601.2203179,87226 Tháng 6 năm 201204:21x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpapi.dll6.1.7601.22031168,96026 Tháng 6 năm 201204:21IA-64
Gpsvc.dll6.1.7601.220311,323,52026 Tháng 6 năm 201204:21IA-64
Gpapi.dll6.1.7601.2203179,87226 Tháng 6 năm 201204:21x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.136 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)16:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e38645cb6303a4035616e40089cb7fbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_f1a803b8e0c5be49.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)16:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_2a9ba5b35e75756e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin135,849
Ngày (UTC)26 Tháng 6 năm 2012
Th?i gian (UTC)08:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_06bf5ac597462785787c05b7cacd7c5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_b25f5312bfe5bd60.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)16:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4aa6f02465793b801c18362142ac08e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_3b36bba8df8f716b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)16:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_dfe65bf710a7435b00be1f26d91c8fb9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_ede8134c51037ba8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)16:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_86ba413716d2e6a4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin135,855
Ngày (UTC)26 Tháng 6 năm 2012
Th?i gian (UTC)08:54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)16:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_910eeb894b33a89f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,362
Ngày (UTC)26 Tháng 6 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:52
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ba00acba815f2b6b1e00bce89579637c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_8d825cc017283847.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)16:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_2a9d49a95e737e6a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin130,896
Ngày (UTC)26 Tháng 6 năm 2012
Th?i gian (UTC)05:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.447 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng chín năm 2011
Th?i gian (UTC)16:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22031_none_910eeb894b33a89f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin60,362
Ngày (UTC)26 Tháng 6 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:52
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2673042 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2673042 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2673042

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com