Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 267288
N?u bài vi?t này không mô t? l?i thông đi?p mà b?n nh?n đư?c, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đ? xem các bài vi?t mô t? các thông báo l?i:
315854 Windows 98 và Windows Me Error Message trung tâm tài nguyên
Bài vi?t này đư?c thi?t k? đ? giúp kh?c ph?c s? c? nhi?u các v?n đ?. N?u b?n mu?n thông tin liên quan đ?n các thông báo l?i c? th?, xem Windows 98 và Windows Me Error Message Resource Center:
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? vô hi?u hóa chung kh?i đ?ng các chương tr?nh, thi?t đ?t và tr?nh đi?u khi?n đ? g? r?i các v?n đ? trong Windows Millennium ?n b?n (tôi). Th? t?c này đư?c g?i là "kh?i s?ch đ?ng."

S? d?ng đi?u này th? t?c ch? đ? kh?c ph?c các thông báo l?i ho?c hành vi khi b?n đ? không th? xác đ?nh nguyên nhân c?a v?n đ?. Sau nh?ng k?t qu? bư?c trong m?t t?m th?i m?t m?t s? ch?c năng. Khôi ph?c các thi?t đ?t khôi ph?c các ch?c năng, nhưng có th? d?n đ?n s? tr? l?i c?a các thông báo l?i b?n g?c ho?c hành vi.

THÔNG TIN THÊM

T?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? có thông tin v? v?n đ? c? th? c?a b?n trư?c khi theo các bư?c trong bài vi?t này. Đi?u này thông tin không đư?c dùng đ? g? r?i các v?n đ? c? th?. N?u b?n đang nh?n đư?c m?t thông báo l?i c? th? ho?c hành vi, t?m ki?m ki?n th?c Microsoft Cơ s? b?ng cách s? d?ng các văn b?n c?a các thông báo l?i và m?t mô t? c?a v?n đ? ho?c hành vi. Cơ s? ki?n th?c Microsoft có s?n t?i Microsoft sau Web site:
http://support.microsoft.com

Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Me

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng ch?n l?c.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa t?t c? các h?p ki?m dư?iKh?i đ?ng ch?n l?c.
 4. Trên các Kh?i đ?ng tab, nh?n vào đây đ? ch?n các * StateMgr h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?p vào Có. Sau khi kh?i đ?ng l?i máy tính, b?m vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

  QUAN TR?NG: Nh?n ch?t ch? t?i các T?ng quát Tab đ? đ?m b?o r?ng các h?p ki?m tra b?n xóa v?n đư?c d?n s?ch. Ti?n hành bư?c 6 N?u không ai trong s? các h?p ki?m tra đư?c ch?n. N?u b?n th?y m?t khuy?t t?t ho?c màu xám ki?m tra h?p, máy tính c?a b?n không th?c s? "làm s?ch-kh?i" và b?n có th? c?n s? h? tr? t? các nhà s?n xu?t c?a chương tr?nh đó đ?t m?t d?u ki?m l?i vào Msconfig.
 6. Sau khi b?n ki?m ch?ng r?ng máy tính c?a b?n là s?ch-kh?i đ?ng trong bư?c 5, b?n có th? cô l?p các v?n đ?. N?u v?n đ? ban đ?u không reoccur sau khi các làm s?ch kh?i đ?ng, ch?n m?t m?c t?i m?t th?i gian theo Kh?i đ?ng ch?n l?c, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính đ? xem n?u các m?c nh?p b? sung tái t?o các v?n đ? ban đ?u.

  LƯU ?: Khi b?n th?c hi?n th? t?c này, Windows s? d?ng tiêu chu?n VGA tr?nh đi?u khi?n (640 x 480 x 16) cho màn h?nh c?a b?n. Tr?nh đi?u khi?n này đ?t màn h?nh c?a b?n m?t đ? phân gi?i 640 x 480 pixel v?i 16 màu s?c. N?u b?n không th? ki?m tra b?n g?c v?n đ? trong c?u h?nh này (ví d?, b?n ph?i ch?y m?t chương tr?nh mà đ?i h?i đ? cao đ? phân gi?i ho?c màu sâu), b?n có th? ph?i thay đ?i c?a b?n hi?n th? tr?nh đi?u khi?n đ? m?t tr?nh đi?u khi?n (Super VGA) đ? phân gi?i cao chung lo?i ho?c ch?n các System.ini m?c đ? thêm b? đi?u h?p hi?n th? ban đ?u c?a b?n quay l?i c?a b?n c?u h?nh. Lưu ? r?ng n?u b?n thêm m?c System.ini quay l?i c?a b?n c?u h?nh, b?n c?ng có th? thêm các thành ph?n và cài đ?t v?i ban đ?u c?a b?n hi?n th? tr?nh đi?u khi?n. Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i tr?nh đi?u khi?n hi?n th? c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  131806Windows 95/98/Me: Làm th? nào đ? cài đ?t ho?c thay đ?i m?t tr?nh đi?u khi?n Video

Làm th? nào đ? tr? v? t? m?t ti?u bang kh?i đ?ng s?ch

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng b?nh thư?ng.
 3. Nh?p vào Ok. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Th? lo?i b? vô hi?u hoá trong m?t kh?i đ?ng s?ch

 • System.ini m?c
 • Win.ini m?c
 • Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ?o t?nh (VxDs)
 • Kho?n m?c kh?i đ?ng
 • Bi?n môi trư?ng cho MS-DOS thi đua


LƯU ?: Các VxDs sau đây c?n đư?c ki?m tra trong t?nh VxD tab ti?n ích các c?u h?nh h? th?ng đ? đ?m b?o đúng ho?t đ?ng cho truy c?p internet/m?ng:

VNETSUP
NDIS
VNETBIOS
VREDIR

Thu?c tính

ID c?a bài: 267288 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbFAQ kbhowto kbprod2web kbmt KB267288 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:267288
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com