K? PowerPoint 2010 prezent?cijas slaid? ievietot videoklipu no vietnes

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2672642 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir sniegta inform?ciju par to, k? Microsoft Office PowerPoint 2010 prezent?cij? ievietot videoklipu no vietnes.

PowerPoint prezent?cij? var nor?d?t saiti uz t?d? vietn? eso?u videoklipu, kur? tiek lietots iegul?anas kods, piem?ram, YouTube vai Hulu. Veicot videoklipa iegul?anu, nav j?raiz?jas, vai prezent?cijas laik? ?ie faili netiks zaud?ti, jo visi faili ir turpat, prezent?cij?.  

Piez?me. Programmas PowerPoint 2010 64 bitu versija nav sader?ga atska?ot?ju QuickTime vai Flash 32 bitu versij?m. Jums ir j?instal? atska?ot?ja QuickTime vai Flash 64 bitu versija vai ar? j?instal? programmas PowerPoint 2010 32 bitu versija. Ja programmas PowerPoint 64 bitu versij? ?? funkcija nav iesp?jota vai ir iekr?sota pel?ka, p?rliecinieties, vai dator? ir instal?ta atska?ot?ja QuickTime vai Flash 64 bitu versija. 


P?rliecinieties, vai dator? ir instal?ts atska?ot?js Flash Player. P?c tam veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

 1. Programm? PowerPoint noklik??iniet uz cilnes Skats, sada?? Prezent?cijas skati atlasiet Parasts un p?c tam noklik??iniet uz slaida, kuram v?laties pievienot videoklipu.
 2. P?rl?kprogramm? atveriet vietni, piem?ram, YouTube vai Hulu, kur? atrodas videoklips, kuru v?laties pievienot.
 3. Vietn? atrodiet videoklipu, uz kuru v?laties nor?d?t saiti, un nokop?jiet iegul?anas kodu.  Piem?ram, vietn? YouTube noklik??iniet uz Kop?got, noklik??iniet uz Iegult, atlasiet izv?les r?ti?u Lietot veco iegul?anas kodu un p?c tam nokop?jiet iegul?anas kodu.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2690494  Piez?me.
  Liel?kaj? da?? viet?u, kur?s atrodas videoklipi, ir iegul?anas kodi, tom?r iegul?anas kods katr? vietn? ir atrodams citur. Turkl?t da?iem videoklipiem nav iegul?anas koda, t?d?? saites uz tiem nevar nor?d?t. J?piebilst, ka, lai gan ?os kodus d?v? par ?iegul?anas kodiem?, faktiski prezent?cij? tiek lietota saite uz attiec?go videoklipu un tas netiek iegults.
 4. Programmas PowerPoint cilnes Ievietot grup? Vide noklik??iniet uz bulti?as, kas atrodas zem vienuma Video.
 5. Noklik??iniet uz Videoklips no vietnes.
 6. Kop?jiet iegul?anas kodu dialoglodzi?? Videoklipa ievieto?ana no vietnes un p?c tam noklik??iniet uz Ievietot.
 

PAPILDINDORM?CIJA

Sist?mas Windows 7 64 bitu versij? var b?t divas programmas Internet Explorer versijas. Vienas nosaukums ir ?Internet Explorer (64 bitu)?. Otra ir programmas Internet Explorer 32 bitu versija, un t?s nosaukums ir ?Internet Explorer?. Atska?ot?ja Flash Player jaun?k? versija tiek atbalst?ta programmas Internet Explorer 32 bitu un 64 bitu versij?. Ja sist?m? Windows 7 ir abas p?rl?kprogrammas versijas, darbinot Flash Player instal??anas programmu, atska?ot?js Flash Player tiks instal?ts gan p?rl?kprogrammas 32 bitu versij?, gan 64 bitu versij?.

UZZI?AS

Inform?ciju par to, k? ieg?t atska?ot?ju Shockwave Flash/Adobe Flash Player, skatiet flash atska?ot?ja vietn?: 

http://www.adobe.com

Microsoft sniedz tre??s puses kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jiem sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? ??s tre??s puses kontaktinform?cijas pareiz?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2672642 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. marts - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft PowerPoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
consumeroff2010track KB2672642

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com