Apraksts par kumulat?vo atjaunin?jumu Lync 2010 Phone Edition Polycom CX500, Polycom CX600 un Polycom CX3000 t?lru?i: febru?ris 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2672349 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts kumulat?vais atjaunin?jums Microsoft Lync 2010 Phone Edition Polycom CX500 Polycom CX600 un Polycom CX3000 telefonus, kas dat?ts febru?r? 2012.

IEVADS

Jaut?jumi, ka kumulat?vais atjaunin?jums izlabo

Kumulat?vais atjaunin?jums nov?r? ??dus jaut?jumus:
  • 2666706 Jauns l?dzeklis, kas ?auj lietot?jam iestat?t vai main?t savu dal?bas inform?ciju, izmantojot telefona Lync 2010 Phone Edition apraksts
  • 2666323 Maksim?lais zvana ska?ums ir par mazu, uz noteiktiem t?lru?a produktiem, kas darbojas Lync 2010 Phone Edition
  • 2673305 Pake?u zudums rodas, ja savienojat t?lruni, kas darbojas Lync 2010 Phone Edition dator?
  • 2677217 Sauc ekr?na v?rds un uzv?rds netiek par?d?ts pareizi Auns t?lrunis, kas darbojas vienk?r?otaj? ??nie?u valod? Lync 2010 Phone Edition
  • 2688319 Kop?j? plat?ba t?lrunis nav m??in?t pierakst?ties, p?c tam atvieno no servera Lync Server 2010 vid?

RISIN?JUMS

Atjaunin?t inform?ciju

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t UCUpdates.exe pakotni t?l?t.
Release Date: Febru?ris 2012

Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Priek?noteikumi

Nav priek?noteikumi instal??anu ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?.

Restart?jiet pras?ba

Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c tam, kad piem?ro ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?.

Nomai?a inform?cijas atjaunin??ana

?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum? aizst?j ??du kumulat?vo atjaunin?jumu:
2636067 Kumulat?v? atjaunin?juma Lync 2010 Phone Edition Polycom CX500, Polycom CX600 un Polycom CX3000 apraksts: novembris 2011

Re?istra inform?cija

Lai izmantot priek?roc?bu k?du no atjaunin?jumus ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Inform?ciju par failu

?? atjaunin??anas pakotne satur att?lu, ko var izmantot, lai atjaunin?tu ??diem t?lru?iem:
  • Polycom CX500
  • Polycom CX600
  • Polycom CX3000
?aj? ?o att?la versijas numurs ir 7577.4066.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2672349 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 29. marts - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2672349 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2672349

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com