M?t b?n C?p Nh?t postpones ngày h?t h?n c?a xem trư?c nhà phát tri?n Windows 8 và Windows 8 máy ch? xem trư?c nhà phát tri?n có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2671501
Quan tr?ng Đ? ti?p t?c s? d?ng Windows 8 nhà phát tri?n xem trư?c ho?c xem trư?c nhà phát tri?n Windows 8 h? ph?c v?, b?n ph?i cài đ?t b?n c?p nh?t này trư?c khi h?t h?n. Kh?i đ?ng sau khi activation gi?y phép h?t h?n, xem trư?c nhà phát tri?n Windows 8 và Windows 8 máy ch? xem trư?c nhà phát tri?n s? đ?nh k? l?i. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, Windows s? t? đ?ng c? g?ng đ? kích ho?t l?i sau khi kh?i đ?ng l?i cho đ?n khi kích ho?t là thành công.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n C?p Nh?t postpones ngày h?t h?n cho Windows 8 nhà phát tri?n xem trư?c và xem trư?c nhà phát tri?n Windows 8 h? ph?c v?. Hi?n nay, ngày h?t h?n cho xem trư?c nhà phát tri?n 8 Windows đư?c thi?t l?p đ? ngày 11 tháng năm 2012, và ngày h?t h?n cho xem trư?c nhà phát tri?n Windows 8 h? ph?c v? đư?c thi?t l?p đ?n 8 tháng năm 2012. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, c? hai ngày h?t h?n đư?c ho?n đ?n 15 năm 2013.

Sau khi kích ho?t gi?y phép xem trư?c nhà phát tri?n Windows 8 và Windows 8 máy ch? nhà phát tri?n xem trư?c h?t h?n, nh?ng thay đ?i sau x?y ra:
 • B?n nh?n đư?c thông báo sau vào các Kích ho?t Windows màn h?nh trong b?ng đi?u khi?n:
  Gi?y phép cho phiên b?n Windows pre-released này đ? h?t h?n. B?n s? c?n ph?i nh?p m?t khóa s?n ph?m m?i đ? kích ho?t Windows. Cho đ?n khi b?n kích ho?t, Windows s? kh?i đ?ng l?i m?i 1 gi?, do đó, b?n nên sao lưu d? li?u c?a b?n.

  Cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a Windows
 • B?n nh?n đư?c thông báo sau vào các Kích ho?t Windows màn h?nh:
  Phiên b?n Windows trư?c phát hành này đ? h?t h?n. Máy tính c?a b?n s? kh?i đ?ng l?i m?i 2 gi? và b?n có th? m?t m?i d? li?u chưa đư?c lưu.
 • B?n nh?n đư?c thông báo sau vào các Cá nhân hoá ô trong b?ng đi?u khi?n:
  B?n c?n ph?i kích ho?t Windows trư?c khi b?n có th? cá nhân hoá máy tính c?a b?n
 • Các s? ki?n sau đây đăng nh?p và hi?n th? trong tr?nh xem s? ki?n:

  Tên đăng nh?p: h? th?ng
  Ngu?n: ?ng d?ng Popup
  ID s? ki?n: 26
  M?c đ?: thông tin
  OpCode: thông tin

  ?ng d?ng popup: Windows-Windows đánh giá thông báo: giai đo?n dùng th? cho vi?c cài đ?t này c?a Windows đ? h?t h?n. H? th?ng này s? đóng c?a trong 1 gi?. Đ? khôi ph?c l?i truy c?p đ? cài đ?t này c?a Windows, h?y nâng c?p cài đ?t này b?ng cách s? d?ng m?t phân ph?i đư?c c?p phép c?a s?n ph?m này.

Ngoài ra, b?t đ?u t? 14 ngày trư?c ngày h?t h?n, b?n có th? nh?n thông báo sau đây trên bàn làm vi?c và trong các An ninhph?n c?a hành đ?ng trung tâm:
Phiên b?n trư?c phát hành Windows s?p h?t h?n. Đi đ? kích ho?t Windows đ? mua và cài đ?t b?n phát hành c?a Windows.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này có s?n t? Microsoft Update.

Đ? ki?m tra b?n c?p nh?t này, b?t đ?u Windows Update t? Control Panel, và sau đó nh?p vàoKi?m tra C?p Nh?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 nhà phát tri?n xem trư?c ho?c xem trư?c nhà phát tri?n Windows 8 h? ph?c v?.

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng các C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2671501 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2671501 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2671501

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com