Bai vit nay m ta ban cp nht nn tang danh cho Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1) va Windows Server 2008 R2 SP1. Ban cp nht nay cai thin ph?m vi va hiu nng cua cac thanh phn ? h?a v t?o ?nh sau:
 • Direct2D
 • DirectWrite
 • Direct3D
 • Windows Imaging Component (WIC)
 • Windows Advanced Rasterization Platform (WARP)
 • Windows Animation Manager (WAM)
 • XPS Document API
 • H.264 Video Decoder
 • JPEG XR codec

Trong bai vit nay

Show all imageHin thi tt caHide all imagen tt ca

Cach t?i xu?ng ban cp nht nay

Trung tm Tai xung cua Microsoft
Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.

Ngay Phat hanh: 26 Thng 2 nm 2013

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Xc nh?n khng c vi-rt
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Microsoft ? qut t?p ny ? t?m vi-rt, b?ng cch s dung ph?n m?m phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c vo ngy t?p ?c ng. T?p ny ?c lu tr? trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n m?i thay ?i tri php ?i v?i t?p.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

i?u ki?n tin quy?t

? p d?ng b?n c?p nh?t ny, b?n ph?i ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

bit thm thng tin v cach ly Windows 7 hoc goi dich vu Windows Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung b?n c?p nh?t nay.

? bi?t thm thng tin v? b?n c?p nh?t ny, h?y xem ph?n "Thng tin b? sung v? b?n c?p nh?t".

Mi?n tr? trch nhi?m ?i v?i thng tin c?a bn th? ba

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Cc v?n ? v? tng thch ?i v?i m?t s? my tnh nh?t ?nh c c?c video k?t h?p

Quan tr?ng M?t s? my tnh k?t h?p c?c video AMD v Intel trong c?u h?nh k?t h?p ?c ci ?t tr?nh i?u khi?n tng thch v?i b?n c?p nh?t n?n t?ng ny.

Sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t ny r?i kh?i ?ng l?i my tnh, my tnh c th? b? l?i do cc v?n ? v? tng thch ny. Trong t?nh hu?ng ny, b?n nh?n ?c thng bo l?i D?ng gi?ng v?i thng bo sau:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?nh ch?p mn h?nh v? l?i D?ng


Lu ?
L?i D?ng ny bao g?m vn b?n "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" v tn t?p Igdpmd64.sys ho?c Igdpmd32.sys.

? gi?i quy?t v?n ? ny, b?n c th? ph?i ci ?t b?n c?p nh?t 2834140 (L?i D?ng "0x00000050" sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t 2670838 trn my tnh ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1). Ngoi ra, h?y s? d?ng b?ng d?i y ? ci ?t cc tr?nh ci ?t tng thch m?i nh?t cho c?c video c?a b?n.

H? th?ng Dell
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H? th?ngPhn cng hoaTr?nh ci ?t tng thch m?i nh?t
Inspiron 14R N4110 & N4120AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7450M
AMD Radeon HD 7650M
Khng co
Vostro 3350 & 3550AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
8.901.1.1, A10 (Pht hnh 4/2012)
Inspiron 15R N5110AMD Radeon HD 6470M8.901.1.1, A10 (Pht hnh 4/2012)
Vostro 3450AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
Khng co
Inspiron 14 N4050AMD Radeon HD 6470M8.930.0.0000, A03 (Pht hnh 4/2012)
8.860.0.0, A01 (Pht hnh 8/2011)
Vostro 1450AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 7450M
8.88+2342, A02, A03 (Pht hnh 3/2012)
8.860.0.0, A01 (Pht hnh 8/2011)
H? th?ng HP
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H? th?ngPhn cng hoaTr?nh ci ?t tng thch m?i nh?t
Pavilion dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex)
Pavilion dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)
AMD Radeon HD 6490M

AMD Radeon HD 6770M
8.882.2.3000 (Pht hnh 11/2011)
Pavilion g4 (1212tx)
Pavilion g6 (1160ee, 1320ee)
Pavilion g7 (1226em)
AMD Radeon HD 6470M8.882.2.0 (Pht hnh 10/2011)
ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730sAMD Radeon HD 6490M8.91-111013A-128465C (Pht hnh 11/2011)
Pavilion dv4 (3029tx)AMD Radeon HD 6750MKhng co
Envy 14 (2070ez)AMD Radeon HD 6630MKhng co
H? th?ng Lenovo
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H? th?ngPhn cng hoaTr?nh ci ?t tng thch m?i nh?t
G570AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Khng co
G470AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Khng co
ThinkPad Edge E420AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
8.951.0.0000 (Pht hnh 7/2012)
G770AMD Radeon HD 6650MKhng co
IdeaPad Y470AMD Radeon HD 6730MKhng co
ThinkPad Edge E420s
ThinkPad Edge S420
AMD Radeon HD 6630MKhng co
IdeaPad U400AMD Radeon HD 6470M 8.851.0.0 (Pht hnh 11/2011)
H? th?ng Sony
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H? th?ngPhn cng hoaTr?nh ci ?t tng thch m?i nh?t
Sony VPCCA1x
Sony VPCCA2x
Sony VPCCA3x
Sony VPCCA4x
Sony VPCCB1x
Sony VPCCB2x
Sony VPCCB3x
Sony VPCCB4x
AMD Radeon HD 6630MKhng co
Sony VPCJ2xAMD Radeon HD 6470MKhng co


Lu ? ?i v?i nh?ng h? th?ng my tnh m c?t Tr?nh ci ?t tng thch m?i nh?t ?c nh d?u l Khng c, Microsoft hi?n ang h?p tc v?i AMD ? t?m ra nguyn nhn s? c? v ? xc ?nh b?n s?a l?i thch h?p.

N?u b?n ? ci ?t b?n c?p nh?t n?n t?ng cho Windows 7 v g?p ph?i s? c? tng thch, chng ti khuyn b?n nn t?m th?i d? ci ?t b?n c?p nh?t 2670838. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?m B?t ?u, b?m Pa-nen i?u khi?n, b?m Chng tr?nh, r?i b?m vo Chng tr?nh v Tnh nng.
 2. Bm Xem cac ban cp nht a cai t.
 3. B?m B?n c?p nh?t cho Microsoft Windows (KB 2670838) r?i b?m vo D? ci ?t.

Thao tc c?n thi?t cho cc nh pht tri?n Windows 7 DirectX sau khi ci ?t

Nu ban la nha phat trin Windows 7 DirectX s dung B Phat trin Phn mm DirectX (SDK) c phat hanh vao thang 6 nm 2010, ban se phai cp nht mi trng phat trin cua minh sau khi cai t ban cp nht nn tang nay. Cc t?p .dll sau ?c lin k?t v?i SDK ny khng tng thch v?i b?n c?p nh?t n?n t?ng ny:
 • D3D10SDKLayers.dll
 • D3D11SDKLayers.dll
 • D3D10ref.dll
 • D2D1debug.dll
Ban co th s dung mt trong cac ng dung hoc cng cu sau cp nht cac tp .dll nay:
 • Windows 8 SDK: SDK nay cp nht cho mi trng phat trin hin tai cac tiu , th vin va cng cu mi. Trong bao g?m cc t?p .dll pht tri?n t? danh sch tr?c. Ban cp nht nay khng cp nht trinh bin soan C hoc C++ hoc IDE, tuy nhin ban cp nht nay cho php nha phat trin tich hp cac tinh nng mi cua ban cp nht nn tang vao cac ng dung cua ho.
 • Microsoft Visual Studio 2012: ng dung nay bao gm Windows 8 SDK, Visual Studio 2012 IDE va cac trinh bin soan mi. Ban cp nht nay cung cho phep nha phat trin tich hp cac tinh nng mi cua ban cp nht nn tang vao ng dung cua ho.
 • Cng c? T? xa cho Visual Studio 2012: Cac cng cu nay th? hi?n yu cu ti thiu tip tuc s dung Lp g li Direct3D. Cc cng c? ny ch? c?p nh?t cc t?p .dll pht tri?n t? danh sch tr?c. Chng khng cho phep nha phat trin tich hp cac tinh nng mi cua ban cp nht nn tang vao ng dung cua ho. Cac cng cu nay sn co trong phn "Cng c? T? xa cho Visual Studio 2012" trong Trung tm Tai xung Visual Studio hoc co th c tai xung t cac lin kt sau:
  Lu ?
  Cng cu Pix cho Windows t DirectX SDK khng tng thich vi ban cp nht nn tang nay. Xem G li Trinh bong trong Visual Studio bit thm thng tin v cac cng cu mi co trong Visual Studio 2012.
bit thm thng tin nh pht tri?n c?a b?n c?p nh?t n?n t?ng ny, h?y xem B?n c?p nh?t n?n t?ng dnh cho Windows 7.

? bi?t thm thng tin

Thng tin b? sung cho b?n c?p nh?t

Thng tin ng k?

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Thng tin v thay th ban cp nht

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Cc b?n c?p nh?t sau ?c thay th? b?ng b?n c?p nh?t n?n t?ng ny:
 • 2484033 Hin ? co ban cp nht cai tin hiu nng in cua tai liu XPS trong Windows 7 v trong Windows Server 2008 R2
 • 2505438 Hiu nng kem trong cac ng dung s dung API DirectWrite trn may tinh chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2
 • 2511250 B?n khng th? in t?p hoa Vect Co th Co gian (SVG) ho?c Biu inh Kiu Tng m?c 3 (CSS3) trong Internet Explorer 9
 • 2522422 Khng th in t Internet Explorer 9 bng mt s may in Canon
 • 2488113 ng dung s dung Direct2D hoc Direct3D co th bi l?i trong Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2
 • 2741355 B?n khng th? kh?i ?ng Windows Movie Maker 2012 khi c?c ? h?a ch? h? tr? DirectX 9 ?c ci ?t trn my tnh ch?y trn Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
Sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t n?n t?ng ny, b?n c?p nh?t Windows 7 cho cc t?p ?c li?t k trong ph?n "Thng tin t?p" s? ?c thay th? b?ng cc b?n c?p nh?t dnh cho b?n c?p nh?t n?n t?ng ny.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Thng tin tp

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Phin ban chung cua hotfix nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
Quan trong cac ban hotfix cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2 c bao gm trong cung mt goi. Tuy nhin, cac ban hotfix trn trang Yu cu Hotfix c lit k di ca hai h iu hanh. yu cu goi hotfix ap dung cho mt hoc ca hai h iu hanh, hay chon hotfix c lit k trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trn trang nay. Lun tham khao phn "Ap dung cho" trong bai vit xac inh h iu hanh thc t ma mi ban hotfix c ap dung.
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmBan gcChi nhanh dich vu
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Cac chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Tp MANIFEST (.manifest) va tp MUM (.mum) c cai t cho tng mi trng c lit k ring trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc bao mt (.cat) lin quan u quan trong cho vic duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492364,54413-Jan-201318:34x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201321:11x86Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,419,13613-Jan-201319:37x86Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.16492906,24013-Jan-201320:30x86Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,247,74413-Jan-201320:31x86Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492604,16013-Jan-201319:54x86Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492161,79213-Jan-201319:48x86Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492249,85613-Jan-201320:09x86Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,080,83213-Jan-201319:46x86Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492220,16013-Jan-201320:08x86Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,504,76813-Jan-201320:08x86Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492293,37613-Jan-201320:20x86Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164921,988,09613-Jan-201320:22x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201321:16x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201321:12x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201322:10Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,284,54404-Jan-201306:11x86Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492417,79213-Jan-201319:02x86Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,158,14413-Jan-201317:26x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492187,39213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492207,87213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,230,33613-Jan-201319:43x86Not applicable
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492522,75213-Jan-201318:09x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201320:31x64Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,928,06413-Jan-201319:10x64Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.164921,175,55213-Jan-201319:58x64Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,643,52013-Jan-201319:59x64Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492648,19213-Jan-201319:24x64Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492194,56013-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492333,31213-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,238,52813-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492296,96013-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,887,23213-Jan-201319:38x64Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492363,00813-Jan-201319:49x64Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164922,565,12013-Jan-201319:51x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201320:32x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201321:23Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,776,57604-Jan-201306:11x64Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492465,92013-Jan-201318:32x64Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,682,43213-Jan-201317:05x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492221,18413-Jan-201319:24x64Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492245,24813-Jan-201319:25x64Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,424,38413-Jan-201319:15x64Not applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Tham kh?o

? bi?t thm thng tin v? Direct2D, h?y xem Thng tin chung v? Direct2D.

? bi?t thm thng tin v? DirectWrite, h?y xem DirectWrite.

? bi?t thm thng tin v? Direct3D, h?y xem Direct3D.

? bi?t thm thng tin v? Windows Imaging Component, h?y xem Windows Imaging Component.

? bi?t thm thng tin v? WARP, h?y xem H?ng d?n v? Windows Advanced Rasterization Platform (WARP).

? bi?t thm thng tin v? Windows Animation Manager, h?y xem Windows Animation Manager.

? bi?t thm thng tin v? H.264 Video Decoder, h?y xem H.264 Video Decoder.

? bi?t thm thng tin v? XPS Document API, h?y xem XPS Document API.

? bi?t thm thng tin v? JPEG XR codec, h?y xem t?ng quan v? JPEG XR Codec.

T?m hi?u v? thu?t ng? m Microsoft s? d?ng ? m t? cc b?n c?p nh?t ph?n m?m.

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 2670838
nh gi cu?i cng: 26 Thang Hai 2014
p d?ng: Windows 7 Enterprise (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Basic (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Premium (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Professional (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Ultimate (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Starter (Windows 7 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Datacenter (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Enterprise (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Foundation (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Standard (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Web Server 2008 R2 (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1)
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.