?aj? rakst? ir aprakst?ts oper?t?jsist?mas Windows 7 1. servisa pakotnes (SP1) un Windows Server 2008 R2 SP1 platformas atjaunin?jums. ?is atjaunin?jums uzlabo ??du grafisko un att?lveido?anas komponentu diapazonu un veiktsp?ju:
 • Direct2D
 • DirectWrite
 • Direct3D
 • Windows att?lu apstr?des komponents (WIC)
 • Windows papildu rastr??anas platforma (WARP)
 • Windows anim?cijas p?rzinis (WAM)
 • XPS dokumentu API
 • H.264 video dekod?t?js
 • JPEG XR kodeks

?aj? rakst?

Show all imageR?d?t visuHide all imagePasl?pt visu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Microsoft lejupiel?des centrs
?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2013. gada 26. febru?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Pretv?rusu pras?ba
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Korpor?cija Microsoft p?rbaud?ja, vai ?aj? fail? nav v?rusu, izmantojot visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?b?t instal?tai oper?t?jsist?mai Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?.

Papildinform?ciju par ?o atjaunin?jumu skatiet sada?? "Papildu inform?cija par ?o atjaunin?jumu.

Tre??s puses inform?cijas atruna

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Sader?bas probl?mas da?os datoros, kuriem ir hibr?dvideokartes

Svar?gi! Da?i datori, kuriem ir Intel un AMD videokartes hibr?dkonfigur?cij?, ir instal?ti draiveri, kas nav sader?gi ar ?o platformas atjaunin?jumu.

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas un datora restart??anas dators var avar?t ?o nesader?bas probl?mu d??. ??d? situ?cij? tiek par?d?ts k??das zi?ojums par p?rtrauk?anu, kas ir l?dz?gs t?l?k nor?d?tajam zi?ojumam.

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Aptur??anas k??das ekr?nuz??mums


Piez?me.
?? aptur??anas k??da ietver ar? tekstu ?PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA? un faila nosaukumu Igdpmd64.sys vai Igdpmd32.sys.

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, jums, iesp?jams, b?s j?instal? atjaunin?jums 2834140 (apst??an?s k??da ?0x00000050? p?c atjaunin?juma 2670838 instal??anas dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1). Izmantojiet t?l?k redzam?s tabulas, lai instal?tu jaun?kos draiverus, kas ir sader?gi ar j?su videokarti.

Dell sist?mas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sist?maGrafikas aparat?raJaun?kie sader?gie draiveri
Inspiron 14R N4110 & N4120AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7450M
AMD Radeon HD 7650M
Nav
Vostro 3350 & 3550AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
8.901.1.1, A10 (izlaists 2012. gada apr?l?)
Inspiron 15R N5110AMD Radeon HD 6470M8.901.1.1, A10 (izlaists 2012. gada apr?l?)
Vostro 3450AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
Nav
Inspiron 14 N4050AMD Radeon HD 6470M8.930.0.0000, A03 (izlaists 2012. gada apr?l?)
8.860.0.0, A01 (izlaists 2011. gada august?)
Vostro 1450AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 7450M
8.88+2342, A02, A03 (izlaists 2012. gada mart?)
8.860.0.0, A01 (izlaists 2011. gada august?)
HP sist?mas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sist?maGrafikas aparat?raJaun?kie sader?gie draiveri
Pavilion dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex)
Pavilion dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)
AMD Radeon HD 6490M

AMD Radeon HD 6770M
8.882.2.3000 (izlaists 2011. gada novembr?)
Pavilion g4 (1212tx)
Pavilion g6 (1160ee, 1320ee)
Pavilion g7 (1226em)
AMD Radeon HD 6470M8.882.2.0 (izlaists 2011. gada oktobr?)
ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730sAMD Radeon HD 6490M8.91-111013A-128465C (izlaists 2011. gada novembr?)
Pavilion dv4 (3029tx)AMD Radeon HD 6750MNav
Envy 14 (2070ez)AMD Radeon HD 6630MNav
Lenovo sist?mas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sist?maGrafikas aparat?raJaun?kie sader?gie draiveri
G570AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Nav
G470AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Nav
ThinkPad Edge E420AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
8.951.0.0000 (izlaists 2012. gada j?lij?)
G770AMD Radeon HD 6650MNav
IdeaPad Y470AMD Radeon HD 6730MNav
ThinkPad Edge E420s
ThinkPad Edge S420
AMD Radeon HD 6630MNav
IdeaPad U400AMD Radeon HD 6470M8.851.0.0 (izlaists 2011. gada novembr?)
Sony sist?mas
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Sist?maGrafikas aparat?raJaun?kie sader?gie draiveri
Sony VPCCA1x
Sony VPCCA2x
Sony VPCCA3x
Sony VPCCA4x
Sony VPCCB1x
Sony VPCCB2x
Sony VPCCB3x
Sony VPCCB4x
AMD Radeon HD 6630MNav
Sony VPCJ2xAMD Radeon HD 6470MNav


Piez?me. Attiec?b? uz datoru sist?m?m, kur?m kolonna Jaun?kie sader?gie draiveri ir atz?m?ta ar Nav, ? korpor?cija Microsoft pa?laik str?d? ar AMD, lai atrastu probl?mas c?loni un piem?rotu risin?jumu.

Ja esat instal?jis platformas atjaunin?jumu oper?t?jsist?mai Windows 7 un ir radusies sader?bas probl?ma, ieteicams ?slaic?gi atinstal?t atjaunin?jumu 2670838. Lai to paveiktu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz pogas S?kt, noklik??iniet uz Vad?bas panelis, Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Programmas un l?dzek?i.
 2. Noklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus.
 3. Noklik??iniet uz Microsoft Windows atjaunin?jums (KB 2670838) un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.

Darb?bas, ko nepiecie?ams veikt Windows 7 DirectX izstr?d?t?jiem p?c instal?cijas

Ja esat sist?mas Windows 7 DirectX izstr?d?t?js, kur? izmanto 2010. gada j?nija DirectX programmat?ras izstr?des komplektu (SDK), p?c ?? platformas atjaunin?juma jums b?s j?atjaunina sava izstr?des vide. ??di .dll faili, kas ir saist?ti ar ?o SDK, ir sader?gi ar platformas atjaunin?jumu:
 • D3D10SDKLayers.dll
 • D3D11SDKLayers.dll
 • D3D10ref.dll
 • D2D1debug.dll
Lai atjaunin?tu ?os .dll failus, varat izmantot vienu no t?l?k min?taj?m lietojumprogramm?m vai r?kiem:
 • Windows 8 SDK: ?is SDK atjaunina pa?reiz?jo izstr?des vidi ar jaun?m galven?m, bibliot?k?m un r?kiem. Tie ietver izstr?des .dll failus no iepriek??j? saraksta. Instal?jot ?o atjaunin?jumu, netiek atjaunin?ti C vai C++ kompil?t?ji vai IDE, ta?u ?is atjaunin?jums sniedz izstr?d?t?jiem iesp?ju integr?t vi?u izstr?d?taj?s lietojumprogramm?s jaunus platformas atjaunin?juma l?dzek?us.
 • Microsoft Visual Studio 2012: ?? lietojumprogramma ietver Windows 8 SDK, Visual Studio 2012 IDE un jaunos kompilatorus. T? ar? ?auj izstr?d?t?jiem sav?s lietojumprogramm?s integr?t jaunos platformas atjaunin?juma l?dzek?us.
 • Visual Studio 2012 att?lie r?ki: Lai var?tu turpin?t lietot Direct3D atk??do?anas sl?ni, j?su dator? ir j?b?t vismaz ?iem r?kiem. Ar ?iem r?kiem tiek atjaunin?ti tikai izstr?des .dll faili no iepriek??j? saraksta. ?ie r?ki nesniedz izstr?d?t?jiem iesp?ju sav?s lietojumprogramm?s integr?t jaunos platformas atjaunin?juma l?dzek?us. ?ie r?ki ir pieejami Visual Studio lejupiel??u centra Visual Studio 2012 att?lo r?ku sada??, vai ar? tos var lejupiel?d?t, noklik??inot uz t?l?k nor?d?taj?m sait?m.
  Piez?me.
  DirectX SDK r?ks Pix oper?t?jsist?mai Windows nav sader?gs ar ?o platformas atjaunin?jumu. Papildinform?ciju par jaunajiem r?kiem, kuri pieejami programm? Visual Studio 2012, skatiet sada?? Visual Studio atk??do?anas ?not?ji.
Papildinform?ciju izstr?d?t?jiem par ?o platformas atjaunin?jumu skatiet sada?? Platformas atjaunin?jums oper?t?jsist?mai Windows 7.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Papildu inform?ciju par ?o atjaunin?jumu

Re?istra inform?cija

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Lai izmantotu ??s pakotnes atjaunin?jumu, re?istr? nav j?veic nek?das izmai?as.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
?is platformas atjaunin?jums aizst?j ??dus atjaunin?jumus:
 • 2484033 Pieejams atjaunin?jums, kas uzlabo XPS dokumentu druk??anas veiktsp?ju oper?t?jsist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2
 • 2505438 L?na veiktsp?ja lietojumprogramm?s, kuras izmanto DirectWrite API, dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
 • 2511250 P?rl?kprogramm? Internet Explorer 9 nevar druk?t m?rogojamu vektoru grafiku (Scalable Vector Graphics ? SVG) vai 3. l?me?a stila lapu kaskad??anu (CSS3)
 • 2522422 P?rl?kprogramm? Internet Explorer 9 nevar druk?t, izmantojot da?us Canon printerus
 • 2488113 Lietojumprogramma, kur? izmantots Direct2D vai Direct3D, var avar?t oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
 • 2741355 Nevar start?t programmu Windows Movie Maker 2012, ja dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, ir instal?ta grafikas karte, kas atbalsta tikai DirectX 9
P?c ?? platformas atjaunin?juma instal??anas Failu inform?cijas sada?? nor?d?to failu Windows 7 atjaunin?jumus aizst?s ?? platformas atjaunin?juma atjaunin?jumi.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Inform?cija par failu

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti saska?? ar univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Lok?laj? dator? ?o failu datums un laiks tiek r?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par Windows 7 un Windows Server 2008 R2 failu inform?ciju
Svar?gi! Windows 7 labojumfaili un Windows Server 2008 R2 labojumfaili ir iek?auti vien?s pakotn?s. Tom?r lap? Labojumfailu piepras?jums eso?ie labojumfaili ir nor?d?ti ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? ?Windows 7/Windows Server 2008 R2?. Vienm?r skatiet rakstu sada?u ?Attiecas uz?, lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, skatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, ir nor?d?ti atsevi??i sada?? ?Papildinform?cija par failu oper?t?jsist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2?. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir kritiski svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492364,54413-Jan-201318:34x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201321:11x86Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,419,13613-Jan-201319:37x86Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.16492906,24013-Jan-201320:30x86Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,247,74413-Jan-201320:31x86Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492604,16013-Jan-201319:54x86Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492161,79213-Jan-201319:48x86Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492249,85613-Jan-201320:09x86Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,080,83213-Jan-201319:46x86Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492220,16013-Jan-201320:08x86Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,504,76813-Jan-201320:08x86Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492293,37613-Jan-201320:20x86Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164921,988,09613-Jan-201320:22x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201321:16x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201321:12x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201322:10Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,284,54404-Jan-201306:11x86Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492417,79213-Jan-201319:02x86Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,158,14413-Jan-201317:26x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492187,39213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492207,87213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,230,33613-Jan-201319:43x86Not applicable
Vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492522,75213-Jan-201318:09x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201320:31x64Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,928,06413-Jan-201319:10x64Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.164921,175,55213-Jan-201319:58x64Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,643,52013-Jan-201319:59x64Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492648,19213-Jan-201319:24x64Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492194,56013-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492333,31213-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,238,52813-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492296,96013-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,887,23213-Jan-201319:38x64Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492363,00813-Jan-201319:49x64Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164922,565,12013-Jan-201319:51x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201320:32x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201321:23Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,776,57604-Jan-201306:11x64Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492465,92013-Jan-201318:32x64Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,682,43213-Jan-201317:05x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492221,18413-Jan-201319:24x64Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492245,24813-Jan-201319:25x64Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,424,38413-Jan-201319:15x64Not applicable
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Uzzi?as

Papildinform?ciju par Direct2D skatiet lap? Visp?r?ga inform?cija par Direct2D.

Papildinform?ciju par DirectWrite skatiet lap? DirectWrite.

Papildinform?ciju par Direct3D skatiet lap? Direct3D.

Papildinform?ciju par Windows att?lveido?anas komponentu skatiet lap? Windows att?lveido?anas komponents.

Papildinform?ciju par WARP skatiet lap? Windows papildu rastr??anas platformas (WARP) rokasgr?mata.

Papildinform?ciju par Windows anim?cijas p?rzini skatiet lap? Windows anim?cijas p?rzinis.

Papildinform?ciju par H.264 video dekod?t?ju skatiet lap? H.264 video dekod?t?js.

Papildinform?ciju par XPS dokumenta API skatiet lap? XPS dokumenta API.

Papildinform?ciju par JPEG XR kodeku skatiet lap? JPEG XR kodeka p?rskats.

Uzziniet par terminolo?iju, ko korpor?cija Microsoft izmanto, lai aprakst?tu programmat?ras atjaunin?jumus.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 2670838
P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts
Attiecas uz:: Windows 7 Enterprise (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Basic (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Home Premium (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Professional (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Ultimate (Windows 7 Service Pack 1), Windows 7 Starter (Windows 7 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Datacenter (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Enterprise (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Foundation (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Server 2008 R2 Standard (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1), Windows Web Server 2008 R2 (Windows Server 2008 R2 Service Pack 1)
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.