Lync Server 2010, Administrat?vie r?ki kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: 2012. gada febru?r?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2670358 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, jaut?jumus, kuri ir nostiprin?ti atjaunin??anas pakotne sist?mai Microsoft Lync Server 2010, administr??anas r?kiem, kas dat?ts 2012. gada febru?r?.
?aj? rakst? ir aprakst?ts par atjaunin?juma pakotni ??dus vienumus:
 • Probl?mas, kas ir nov?rstas ar ?o atjaunin??anas pakotni.
 • Atjaunin??anas pakotnes instal??anas priek?nosac?jumi.
 • Vai p?c instal??anas dators ir j?restart? instal??anas atjaunin??anas pakotne.
 • Vai atjaunin??anas pakotne tiek aizst?ta ar citu atjaunin?jumu pakotne.
 • Vai ir j?veic jebk?das izmai?as re?istr?.
 • atjaunin??anas pakotne satur failus.

IEVADS

Jaut?jumi, kas nosaka ?o atjaunin??anas pakotni

?? atjaunin??anas pakotne nov?r? ??das probl?mas:
 • 2666347 Netiek par?d?ts pazi?ojums mainot Feder?cijas mar?ruta viet? Lync servera vid?
 • 2666344 DFS faila koplietojumu nevar pievienot k? fails veikal? topolo?ijas celtnieks Lync Server 2010
?o atjaunin??anas pakotni ar? nov?r? probl?mu, kas iepriek? ir dokument?ta ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:

 • 2483236 Virknes vai dialoglodzi?os sada??s tiek nogrieztas Lync Server 2010 topolo?ijas Builder

Risin?jums

Atjaunin??anas pakotnes inform?cija

Microsoft lejupiel?des centrs

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t AdminTools.msp pakotni t?l?t.

Release Date: Febru?ris 2012.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Nav priek?noteikumi instal?t ?o atjaunin?jumu.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators, iesp?jams, j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is kumulat?vais atjaunin?jums aizst?j ??dus iepriek? izlaistus kumulat?vos atjaunin?jumus:

2467771 atjaunin??anas pakotne sist?mai Lync Server 2010, Administrat?vie r?ki apraksts: janv?ris 2011

Inform?cija par re?istru

Lai izmantot priek?roc?bu k?du no atjaunin?jumu pakotnes ?aj? paket?, jums nav veikt jebkuras izmai?as re?istr?.

Atjaunin?t package instal??anas inform?ciju

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu pakotni, instal?jiet AdminTools.msp paketi datoros, kuros darbojas ?is komponents Lync Server 2010:
 • Lync Server 2010 - administr??anas r?kus

Inform?cija par failu

?o atjaunin??anas pakotni nedr?kst satur?t visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?aj? atjaunin?jumu pakotn? ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.

Glob?lo versiju ?o labojumfailu pakotne izmanto Microsoft Windows Installer pakotni instal?t labojumfailu pakotne. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo administrat?vais laiks. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo administrat?vais laiks, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma datums un laiks z?mni laikapst?k?u josla .
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Microsoft.RTC.Internal.setup.topologybuilder.dll4.0.7577.1901,695,07218/02/1220:20x86

Inform?cija par no?em?anu

Lai no?emtu ?o atjaunin??anas pakotni, izmantojiet vad?bas pane?a programmu pievieno?anas vai no?em?anas l?dzekli.

Da?reiz, m??inot atinstal?t programmas ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, jums tiks pied?v?ts avota CD. Ja ?? probl?ma rodas, ievietojiet kompaktdisku avota vai nor?diet ce?u, kur var atrast avota failus.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Lync Server 2010 jaun?kos atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2493736 Lync Server 2010 atjaunin?jumu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2670358 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 17. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2670358 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2670358

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com