Pre-staging sao nhân b?n t?p d?ch v? sao nhân b?n t?p trên SYSVOL và phân ph?i c? ph?n h? th?ng t?p tin đ? đ?ng b? hóa t?i ưu

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266679 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? quá tr?nh pre-staging cho các t?p tin D?ch v? nhân b?n (FRS) nhân r?ng t?p tin vào h? th?ng kh?i lư?ng (SYSVOL) và ngày Phân chia s? t?p tin h? th?ng (Dfs) đ? đ?ng b? hóa t?i ưu.

THÔNG TIN THÊM

Trong Windows Server 2003, cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng thu?t s? (Dcpromo.exe) ch?a m?t ngu?n t? tính năng phương ti?n truy?n thông, cho phép các Ho?t đ?ng thư m?c đ? đư?c có ngu?n g?c t? m?t b?n sao g?n đây c?a cơ s? d? li?u trên m?t đ?a CD-ROM như trái ngư?c v?i th?c hi?n đ?ng b? hoá đ?y đ? c?a thư m?c ho?t đ?ng trên m?ng.

Trong Windows 2000 xây d?ng 2195 và Windows XP, vi?c phát hành FRS h? tr? m?t tương t? như tính năng khi thư m?c m?c tiêu trong b?n sao m?i các thành viên đang đư?c ph?c h?i b?i chương tr?nh NTBackup cho b?t k? thành viên hi?n có trư?c khi tham gia các b?n sao thi?t l?p. Thao tác này có th? đư?c s? d?ng trên m?i ho?c reinitialized SYSVOL và Dfs thành viên b?n sao:
 1. Thi?t l?p ít nh?t hai Dfs đ?a ch? thay th?, ch?ng h?n như, \\Server1\Apps, \\Server2\Apps, và \\ServerX...\Apps.
 2. Phép sao nhân b?n duy nh?t gi?a hai b?n sao thành viên, như v?y như, \\Server1 và \\Server2. B?n có th? ch? đ?nh b?t k? máy ch? làm Chánh, nhưng các replicated c?p ph?i có s?n ph?m nào khi các máy tính đư?c b? sung vào Dfs/FRS b?n sao t?p.
 3. Sao chép các t?p tin cho các b?n sao đ?t vào các replicated \\Server1\Apps thư m?c.

  B?i v? \\Server1 có ít nh?t m?t trong ra bên ngoài đ?i tác (\\Server2), khi b?n sao chép m?t t?p tin vào \\Server1, nó gây ra FRS đ? t?o ra m?t t?p tin dàn và m?t thay đ?i th? t? đư?c g?i đ?n \\Server2. M?t MD5 (m?t thu?t toán băm) ki?m tra đư?c tính trong th? h? t?p tin dàn và k?t qu? đ? lưu trong IDTable trên \\Server1 và thay đ?i đ? g?i đ?n \\Server2. Khi \\Server2 quy tr?nh này thay đ?i th? t? nó s? lưu l?i MD5 checksum trong IDTable on\\Server2. Quá tr?nh này là cách duy nh?t m?t checksum MD5 là lưu trong IDTable và s? d?ng MD5 là c?n thi?t đ? tránh chi phí khi thành viên m?i đư?c thêm vào sau này.

  Khi bư?c 3 xong, các replicated t?p ph?i t?n t?i trên c? hai \\Server1 và \\Server2, và c? hai IDTables nên có MD5 kh? cho m?i t?p tin và thư m?c.
 4. S? d?ng NTBackup ho?c m?t tương đương bên th? ba đ? sao lưu các n?i dung c?a b?n sao cây t? ho?c \\Server1 ho?c \\Server2. NTBackup ti?t ki?m và ph?c h?i các nh?n d?ng đ?i tư?ng Thu?c tính (ID) liên quan đ?n m?i t?p tin và thư m?c. C? nh?ng Windows NT, c?ng không MS-DOS b?n sao l?nh b?o v? thông tin này khi t?p tin s? đư?c sao chép t? \\Server1 đ? \\Server2. ID đ?i tư?ng này ph?i đư?c khôi ph?c cùng v?i các t?p tin khi các thành viên m?i đư?c thêm vào sau này.
 5. N?u ít hơn b?y ngày đ? trôi qua k? t? khi các b?n sao thi?t có ch?a Server1 và Server2 đư?c t?o ra, các b?n ghi ra bên ngoài ph?i đư?c xóa do đó m?t vvjoin đ?y đ? đư?c kích ho?t khi tham gia thành viên ti?p theo.

  Chú ý Đ?t giá tr? s? đăng k? sau 0 xóa s? ghi ra bên ngoài:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters

  Tên ch? ch?t:
  Outlog l?ch s? thay đ?i trong vài phút
  (REG_DWORD)
  Giá trị:
  0
 6. Vào \\Server3 và t?t c? các thành viên b?n sao trong tương lai, khôi ph?c l?i các sao lưu đ? \\Server3\Apps nhân r?ng thư m?c (b?ng cách s? d?ng các Khôi ph?c t?p đ? tr?nh đơn) đ? m?t v? trí thay th?"" trư?c khi b?n thêm máy tính đ? các b?n sao t?p.
 7. Cho phép sao nhân b?n đ? \\Server3\Apps, FRS ngày \\Server3 di chuy?n t?t c? các t?p tin t? thư m?c đích đ? thư m?c trư?c đó, và sau đó kh?i t?o đ?ng b? hoá đ?y đ? (c?n g?i là m?t phiên b?n véc tơ tham gia chi?n d?ch) t? t?t c? các máy tính mà \\Server3 đ? qui trong thư m?c Windows NT D?ch v? (NTDS) k?t n?i các đ?i tư?ng. Trong trư?ng h?p c?a Dfs b?n sao b? v?i m?t đ?y đ? tô pô lư?i ưa thích c?a Windows 2000 Dfs-theo, các t?p có th? bao g?m t?t c? tham gia trong t?p b?n sao, ch?ng h?n như máy ch?, \\Server1 và \\Server2. Vi?c phát hành Windows XP c?a Dfs-theo h? tr? thêm t?i ưu topo bao g?m m?t tùy ch?n tùy ch?nh.

  Nh?ng yêu c?u quan tr?ng trong t?nh hu?ng này là \\Server3 r?ng đ? đ?n các k?t n?i t? m?t đ?i tác thư?ng ngu?n, \\Server1 và \\Server2 trong trư?ng h?p này, IDTABLE có ch?a MD5 kh? cho t?p tin ch?a trong b? b?n sao quan tâm.

  FRS ngày \\Server1 li?t kê t?t c? các t?p tin và thư m?c trong IDTable c?a nó và s? g?i đ?o di?n (mà là m?c tiêu duy nh?t) thay đ?i đơn đ?t hàng đ? \\Server3. B?i v? IDTable có m?t MD5 ki?m tra, nó đư?c bao g?m trong th? t? thay đ?i. Như \\Server3 quy tr?nh này thay đ?i đơn đ?t hàng, h? ph?c v? này m?t ID đ?i tư?ng cho các t?p tin ho?c thư m?c t? các thay đ?i th? t? và n? l?c đ? xác đ?nh v? trí các t?p tin tương ?ng trong các pre-existing thư m?c. N?u máy ch? đ?t t?p tin, nó re-computes MD5 checksum trên các n?i dung c?a t?p tin đó, so sánh k?t qu? đ? MD5 checksum nó nh?n đư?c trong thay đ?i th? t?, và n?u h? đ? kh?p, s? d?ng các t?p tin t?n t?i trư?c thay v? c? g?ng đ? có đư?c các t?p tin t? \\Server1. N?u \\Server3 không t?m th?y các t?p tin, ho?c n?u MD5 checksum không kh?p v?i, các máy ch? l?y đư?c các t?p tin t? \\Server1. B?t k? thay đ?i n?i dung t?p tin, ch?ng h?n như, đ? đi?u khi?n truy c?p danh sách, d?ng d? li?u ho?c thu?c tính có th? gây ra m?t mismatch MD5 và t?p tin là thu đư?c t? \\Server1 ho?c đ?i tác ? thư?ng ngu?n.

  Trong khi đó, FRS ngày \\Server2 (và các đ?i tác khác t?t c? Thư?ng lưu c?a các b?n sao m?i ho?c reinitialized thành viên) đang th?c hi?n quá tr?nh tương t? như \\Server1. Quy tr?nh \\Server3 m?t thay đ?i đ? cho m?t t?p tin nh?t đ?nh ho?c thư m?c t? ho?c Server1 ho?c Server2, tùy theo cái nào đ?n trư?c. Thay đ?i khác b? qua.

  Khi t?t c? ho?t đ?ng sao chép đ? gi?i quy?t ra, IDTables trên t?t c? ba các máy ch? có m?t gi?ng h?t nhau MD5 checksum và n?i dung t?p tin gi?ng h?t nhau trong thư m?c replicated. L?p l?i bư?c 5 và 6 đ? thêm máy ch? b? sung vào b? b?n sao.

T?i ưu hóa ban đ?u ho?c quá tr?nh tham gia VV

Tham gia VV hi?n nay là hơi không hi?u qu?. Trong th?i gian b?nh thư?ng sao chép, Thư?ng lưu đ?i tác xây d?ng m?t t?p tin dàn duy nh?t, mà có th? ngu?n t?t c? các đ?i tác h? ngu?n. Trong m?t tham gia VV, t?t c? các máy tính có ra bên ngoài xây d?ng các k?t n?i đ?n m?t đ?i tác h? ngu?n m?i ho?c reinitialized dàn tranh đư?c đ?t tên là ch? duy nh?t cho r?ng đ?i tác. N?u máy tính 10 làm m?t tham gia ban đ?u t? \\Server1, tham gia xây d?ng 10 tác ph?m trong giai đo?n cho m?i t?p tin đang đư?c nhân r?ng. T?i ưu hóa đ? h?n ch? tác đ?ng tham gia VV bao g?m:
 • Pre-stage n?i dung trên các thành viên m?i b?ng cách s? d?ng NTBackup (trư?c đây th?o lu?n).
 • Gi?m s? máy ch? xây d?ng dàn tranh m?i ho?c reinitialized h? lưu các đ?i tác.
 • Lo?i b? ho?c gi?m thi?u s? lư?ng các t?p tin trong các replicated c?p cho đ?n khi t?t c? các máy tính đ? hoàn thành giai đo?n tham gia VV.
 • Cho phép ch? có m?t tham gia đ? x?y ra trên m?t cho Thư?ng lưu đ?i tác.

Gi?m s? lư?ng các t?p tin máy ch? xây d?ng dàn cho đ?i tác h? ngu?n m?i ho?c Reinitialized

Đi?u khi?n vùng b?n sao (b? ki?m soát mi?n d? ph?ng) tham gia hi?n có Windows d?a trên tên mi?n c? g?ng sao chép thư m?c SYSVOL t? các cùng m?t đi?u khi?n vùng đư?c s? d?ng ngu?n thư m?c ho?t đ?ng. Ngu?n SYSVOL máy ch? đư?c xác đ?nh trong các Ph? huynh đ?t b?n sao giá tr? c?a s? đăng k?. B?n ph?i xác nh?n r?ng FRS đang ch?y và đáp ?ng trên h? ph?c v? đư?c ch? đ?nh ngu?n.

Đ?i v?i các SYSVOL b?n sao t?p đang đư?c reinitialized v?i m?t ph?c h?i không có th?m quy?n (Burflags = D2), qu?n tr? viên có th? h?n ch? các th? h? c?a dàn t?p tin vào m?t máy ch? c? th? b?ng cách thi?t l?p các Ph? huynh đ?t b?n sao khóa registry đ? tr? đ?n cùng m?t trang web ho?c thi?t k? dàn h? ph?c v?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khóa registry Replica Set ph? huynh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257338Gi?i đáp th?c m?c thi?u SYSVOL và Netlogon c? phi?u trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000
Các Ph? huynh đ?t b?n sao t?i ưu hóa quan tr?ng cơ quan đăng k? là không th? cho b?n sao Dfs các thành viên. Cách gi?i quy?t có th? bao g?m:
 • T?t d?ch v? FRS trên t?t c? có th? ngư?c d?ng đ?i tác (nh?ng máy tính mà các thành viên m?i ho?c reinitialized có trong nư?c các k?t n?i t?) do đó t?m ngu?n cung ?ng x?y ra t? các ch? c?n l?i h? ph?c v?.

  Công vi?c này xung quanh không ph?i là gi?i pháp ưa thích v? d?ng d?ch v? FRS không ng?ng tích l?y các thay đ?i b?n ghi trong các NTFS thay đ?i t?p chí. N?u các t?p chí k?t thúc t?t đ?p (tràn), tham gia VV c?n thi?t khi các d?ch v? sau đó kh?i đ?ng l?i. N?u b?n bi?t là không đáng k? ho?c không có t?p tin S?a đ?i ho?t đ?ng (ví d? như, t?o, xóa, đ?i tên, thông tin C?p Nh?t) trên b?t k? kh?i lư?ng đ?a lưu tr? m?t t?p b?n sao, nguy cơ b? k?t thúc t?t đ?p t?p chí có kh? năng đư?c th?p.
 • Lo?i b? ho?c gi?m thi?u s? lư?ng các t?p tin trong các replicated c?p cho đ?n khi t?t c? các máy tính đ? hoàn thành giai đo?n tham gia VV (đư?c th?o lu?n trong ph?n sau).

  Thao tác này có th? không ph?i là m?t kh? thi thay th? n?u các máy ch? Trung tâm đư?c k?t n?i đ?n các máy ch? chi nhánh m?i c?a có ngh?a là các liên k?t băng thông th?p và b?n có Gigabyte d? li?u t?p tin đ? kh?i t?o. Tuy nhiên, b?n nên xem xét các tùy ch?n sau.
 • Ki?m soát s? lư?ng các k?t n?i t? ngu?n các máy ch? có s?n cho các thành viên m?i ho?c reinitialized (ngh?a là, s? tham gia occurs v?i m?t duy nh?t trong nư?c n?i).
 • Truy?n d? li?u t? máy ch? Trung tâm cu?i tu?n qua ho?c morning hours.

  Ngay c? v?i m?t liên k?t 64 kilobit lúc 75 ph?n trăm có s?n băng thông, b?n có th? chuy?n 21 MB d? li?u m?i gi? ho?c 506 MB m?i ngày. V?i hai Trung tâm máy tính và 200 chi nhánh đư?c k?t n?i b?ng phương ti?n c?a 64 kilobit liên k?t, b?n có th? kh?i t?o chúng v?i 1 GB c?a n?i dung trên m?t hai ngày cu?i tu?n. N?u b?n có đư?c m?t t? l? nén trung b?nh c?a 50 ph?n trăm, b?n có th? di chuy?n 2 GB d? li?u trong m?t cu?i tu?n. Thao tác này đ?i h?i không có sao lưu ho?c khôi ph?c ho?t đ?ng, không có phasing c?a chi nhánh kh?i đ?ng đ? tránh áp đ?o các máy ch? Trung tâm ho?t đ?ng, và t?t c? các ti?n b? Giám sát có th? đư?c th?c hi?n t? các máy ch? Trung tâm ho?t đ?ng b?ng cách s? d?ng các ntfrs b? l?nh và công c? báo cáo Connstat đ? ki?m tra cho b?t k? backlogs đ? c? th? các chi nhánh. Dàn không gian và dàn gi?i h?n tham s? vào trung tâm các máy ch? ph?i là đ? l?n đ? gi? t?t c? các d? li?u v? các t?p tin dàn th? h? có th? d? dàng vư?t qua vi?c phân ph?i d? li?u chi nhánh trên các liên k?t ch?m.

Lo?i b? ho?c gi?m s? t?p trong c?p Replicated cho đ?n khi t?t c? các máy tính đ? hoàn thành giai đo?n tham gia VV

Thông thư?ng, b?n mu?n t?t c? các b?n sao đ?t thành viên tham gia b? b?n sao v?i các thư m?c có s?n ph?m nào ho?c g?n như tr?ng đ? tránh h? không hi?u qu? c?a dàn tranh nhi?u máy ch?. Quá tr?nh này là ít c?a m?t v?n đ? cho SYSVOL b?i v? các máy ch? đư?c xây d?ng t?ng bư?c, n?i dung là thư?ng nh? hơn hơn Dfs chia s?, và các Ph? huynh đ?t b?n sao khóa s? đăng k? có ngh?a là FRS c? g?ng ngu?n t? m?t đơn ngư?c d?ng đ?i tác.

Cho Dfs b?n sao t?p l?n, nơi nhân r?ng thư?ng là Kích ho?t ngay l?p t?c trên các máy ch? 2 đ?n 50 cho hàng ch?c Gigabyte c?a n?i dung, các tác đ?ng là l?n hơn. Xem xét thêm các ph?n l?n các máy tính đ? FRS nhân r?ng Dfs c? phi?u sau khi h? đ? đư?c tri?n khai. Ngoài ra, b?n mu?n các nhân r?ng c?p trên h? ph?c v? chính ph?i có s?n ph?m nào đ? tham gia VV x?y ra mà không c?n ph?i sao chép t?p tin. T?p tin có th? đư?c thêm, có l? t?ng bư?c, v?i hi?u qu? b?nh thư?ng.

M?t tham gia VV có s?n ph?m nào ho?c t?i thi?u có th? đư?c s? d?ng đ? ph?c h?i m?t đ?t ho?t đ?ng nơi Active Directory và/ho?c FRS có kinh nghi?m m?t "tan xu?ng"và c?n ph?i đư?c reinitialized. Sau khi b?n xác nh?n r?ng Active Directory sao nhân b?n là ch?c năng, di chuy?n các t?p ra kh?i c?p replicated các h? ph?c v? chính, và sau đó reinitialize thành viên b?n sao. Trong trư?ng h?p c?a SYSVOL, gi? tên mi?n m?c đ?nh và chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n trong \Policies thư m?c c?n nguyên v?n trên h? ph?c v? chính (Burflags = "d4" ho?c c?n l?i ngu?n các máy ch?) do đó, mà reinitialized b? đi?u khi?n vùng có th? nhân r?ng trong và áp d?ng chính sách (ví d?, "truy c?p máy tính này t? m?ng và khác Yêu c?u quy?n"chính sách) cho thích h?p ho?t đ?ng tên mi?n và khách hàng.

Cho phép ch? có m?t tham gia đ? x?y ra trên m?t đ?i tác thư?ng ngu?n nh?t đ?nh

Cho l?n có kích thư?c b?n sao Dfs có hàng ch?c Gigabyte tác ph?m, b?n có th? xem xét thêm các thành viên ch? có m?t lúc m?t th?i gian đ? nhân r?ng FRS thư m?c. C? th?, đ? cho các thành viên m?i hoàn t?t đ?ng b? hoá đ?y đ? và di chuy?n ra kh?i ch? đ? tham gia VV. Các đ?i tác Thư?ng lưu nên làm s?ch lên các t?p tin t? c?p dàn trư?c khi thêm các thành viên b? sung.

Ngoài ra thi?t l?p gi?i h?n v? tr? dàn (đư?c xác đ?nh trong bài vi?t sau đây, Q221111, "Description FRS m?c trong registry") trên t?t c? các máy ch? ngu?n ti?m năng b?ng ho?c l?n hơn các t?p tin 128 l?n nh?t đang đư?c nhân r?ng b?i các thư?ng lưu đ?i tác (s? lư?ng tham gia VV x?y ra b?t c? lúc nào đư?c đưa ra đi?m).

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
221111Mô t? FRS m?c trong registry

Thu?c tính

ID c?a bài: 266679 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbdfs kbenv kbinfo kbmt KB266679 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266679

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com