"0x0000003B" l?i d?ng trên các máy ch? d?a trên Windows Server 2008 R2 RD phiên máy ch? s? d?ng m?t môi gi?i k?t n?i RD

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2666484 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Cho r?ng b?n có m?t s? máy ch? Windows Server 2008 R2 d?a trên máy ch? phiên t? xa máy tính đ? bàn (RD) s? d?ng m?t môi gi?i k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa đ? cân b?ng các k?t n?i RD. Trong t?nh hu?ng này, b?n ng?u nhiên nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng đó tương t? như sau đây trên các máy ch? máy ch? phiên RD:
D?NG: 0X0000003B)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Ghi chú
 • Không ph?i t?t c? "0x0000003B" Stop l?i do v?n đ? này.
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này có th? khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các mô-đun Rdpdd.dll vư?t qua m?t bi?n null đ? các ch?c năng khác không chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các hotfix trên các máy ch? Windows Server 2008 R2 d?a trên máy ch? phiên RD.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, các d?ch v? vai tr? máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn ph?i đư?c cài đ?t trên máy ch?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.Đ? tránh kh?i đ?ng l?i máy tính, d?ng d?ch v? vai tr? máy ch? phiên RD trư?c khi b?n áp d?ng các hotfix.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpwd.sys6.1.7600.21149205,82411-Feb-201204: 50x 64
Rdpdd.dll6.1.7600.21149194,56011-Feb-201204: 50x 64
Rdpdd.dll6.1.7601.21921274,94411-Feb-201204: 48x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...DP-winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_a8233b1807ad468f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,435
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)07: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_413987c387a3aee1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.816 ngư?i
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)07: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21921_none_432dac1584c0e218.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.816 ngư?i
Ngày (UTC)11-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2666484 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2666484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2666484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com