"0x0000003B" p?rtrauk?anas k??da Windows Server 2008 R2, pamatojoties RD sesijas viesot?jam serveri, kas izmanto RD savienojuma Broker

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2666484 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Pie?emsim, ka jums ir vair?kas Windows Server 2008 R2-based Remote Desktop (RD) sesijas viesot?jam serveri, kas izmanto att?l?s darbvirsmas savienojumu Broker l?dzsvarot RD savienojumus. ??d? gad?jum? administrat?vais laiks pa laikam tiek par?d?ts Stop k??das zi?ojums, kas atg?dina ??du RD sesijas viesot?jam serveros:
PIETURA: 0X0000003B (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Piez?mes
 • Ne visi "0x0000003B" Stop k??das izraisa ?o probl?mu.
 • ??ds Stop k??das zi?ojums parametri var at??irties atkar?b? no datora konfigur?cijas.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo Rdpdd.dll modulis nepareizi nodod null main?g? citas funkcijas.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet labojumfailu, pamatojoties uz Windows Server 2008 R2 RD sesijas viesot?jam serveros.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?ze raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir j?darbojas Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Turkl?t att?l?s darbvirsmas sesijas viesot?jam lomas pakalpojums ir j?instal? server?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums nav, lai veiktu jebk?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.Izvair?ties, restart?jot datoru, aptur?t RD sesijas viesot?jam loma pakalpojumu pirms lietojiet labojumfailu.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?lais dators tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija sist?mai Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rdpwd.sys6.1.7600.21149205,82411-Feb-201204: 50x64
Rdpdd.dll6.1.7600.21149194,56011-Feb-201204: 50x64
Rdpdd.dll6.1.7601.21921274,94411-Feb-201204: 48x64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-t...DP winstationdriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_a8233b1807ad468f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,435
Datums (UTC)11-Feb-2012
Laika (UTC)07: 03
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21149_none_413987c387a3aee1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,816
Datums (UTC)11-Feb-2012
Laika (UTC)07: 09
PlatformaNav piem?rojams
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21921_none_432dac1584c0e218.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,816
Datums (UTC)11-Feb-2012
Laika (UTC)06: 57
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2666484 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 16. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2666484 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2666484

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com