H? tr? t? xa không hi?n th? m?t máy tính đ? bàn có đ? phân gi?i 1366 x 768 m?t cách chính xác trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2665720
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng h? tr? t? xa k?t n?i v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7. Đ? phân gi?i bàn làm vi?c c?a máy tính d?a trên Windows 7 là 1366 x 768. Trong t?nh hu?ng này, c?a s? h? tr? t? xa không hi?n th? bàn làm vi?c c?a máy tính Windows 7 d?a trên m?t cách chính xác.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong các b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 ho?c Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 17xxxWindows 7 RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpcore.dll6.1.7600.17007826,36821-Mar-201204: 35x 86
Rdpcore.dll6.1.7600.21198827,90420-Tháng tư-201204: 52x 86
Rdpcore.dll6.1.7601.17825826,88021-Mar-201204: 33x 86
Rdpcore.dll6.1.7601.21977826,88021-Mar-201204: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpcore.dll6.1.7600.170071,031,68021-Mar-201205: 59x 64
Rdpcore.dll6.1.7600.211981,034,24020-Tháng tư-201206: 08x 64
Rdpcore.dll6.1.7601.178251,031,68021-Mar-201205: 30x 64
Rdpcore.dll6.1.7601.219771,031,68021-Mar-201205: 23x 64
Rdpcore.dll6.1.7600.17007826,36821-Mar-201204: 35x 86
Rdpcore.dll6.1.7600.21198827,90420-Tháng tư-201204: 52x 86
Rdpcore.dll6.1.7601.17825826,88021-Mar-201204: 33x 86
Rdpcore.dll6.1.7601.21977826,88021-Mar-201204: 31x 86

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thi?t l?p đ? phân gi?i bàn làm vi?c trên máy tính Windows 7 d?a trên m?t giá tr? đư?c h? tr? có th? đư?c chia cho 4. Ví d?, thi?t l?p đ? phân gi?i bàn làm vi?c trên Windows 7-d?a máy tính đ? 1368 x 768.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.278 ngư?i
Ngày (UTC)23-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,325
Ngày (UTC)23-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17007_none_bb3daffa573bc2ed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,505
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21198_none_bb66fdc370a17787.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,505
Ngày (UTC)20-Tháng tư-2012
Th?i gian (UTC)05: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17825_none_bd0c96585473fdf2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,505
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21977_none_bd62241b6db85c1f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,505
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17007_none_175c4b7e0f993423.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,509
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21198_none_1785994728fee8bd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,509
Ngày (UTC)20-Tháng tư-2012
Th?i gian (UTC)06: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17825_none_192b31dc0cd16f28.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,509
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21977_none_1980bf9f2615cd55.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,509
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,294
Ngày (UTC)23-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.341
Ngày (UTC)23-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17007_none_bb3daffa573bc2ed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,505
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21198_none_bb66fdc370a17787.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,505
Ngày (UTC)20-Tháng tư-2012
Th?i gian (UTC)05: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17825_none_bd0c96585473fdf2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,505
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...-nghiên c?u khoa h?c-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21977_none_bd62241b6db85c1f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,505
Ngày (UTC)21-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2665720 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 4.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2665720 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2665720

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com