Mapi, kuru p?rvietot no no??ma vietas piesprausto viet? bezsaist? nav pieejama sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2665362 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir novirz?t mapi t?kla koplietojuma map?.
 • Iesp?jot Vienm?r pieejams bezsaist? iesp?ja padar?t novirz?t mapi pieejamu bezsaistes re??m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 klienta dator?.
 • Novirz?t map? izveidojiet apak?mapi un apak?map? failus.
 • J?s p?rvietot mapi no no??ma atra?an?s vietas apak?mapi.
??d? gad?jum? mapi, ko esat p?rvietojis nav pieejama bezsaist?.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka mantojumu ir netiek lietoti pareizi, kad j?s p?rvietot mapi.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai lietotu labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cscapi.dll6.1.7600.2113734,81626-Jan-201205: 45x86
Cscdll.dll6.1.7600.2113723,04026-Jan-201205: 45x86
Cscapi.dll6.1.7601.2190834,81626-Jan-201206: 20x86
Cscdll.dll6.1.7601.2190823,04026-Jan-201206: 20x86
CSC.sys6.1.7600.21137387,58426-Jan-201203: 26x86
Cscmig.dll6.1.7600.21137109,56826-Jan-201205: 45x86
Microsoft-Windows-OfflineFiles-Core-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,14426-Jan-201206: 05Nav piem?rojams
CSC.sys6.1.7601.21908388,60826-Jan-201203: 50x86
Cscmig.dll6.1.7601.21908109,56826-Jan-201206: 20x86
Microsoft-Windows-OfflineFiles-Core-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,14426-Jan-201206: 43Nav piem?rojams
Cscsvc.dll6.1.7600.21137546,81626-Jan-201205: 45x86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofNav piem?rojams1,77625-Jan-201223: 56Nav piem?rojams
Cscsvc.dll6.1.7601.21908547,32826-Jan-201206: 20x86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofNav piem?rojams1,77626-Jan-201200: 01Nav piem?rojams
Visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cscapi.dll6.1.7600.2113746,08026-Jan-201206: 27x64
Cscdll.dll6.1.7600.2113730,20826-Jan-201206: 27x64
Cscapi.dll6.1.7601.2190846,08026-Jan-201206: 19x64
Cscdll.dll6.1.7601.2190830,20826-Jan-201206: 19x64
CSC.sys6.1.7600.21137514,04826-Jan-201203: 46x64
Cscmig.dll6.1.7600.21137137,21626-Jan-201206: 27x64
Microsoft-Windows-OfflineFiles-Core-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,14426-Jan-201206: 46Nav piem?rojams
CSC.sys6.1.7601.21908515,58426-Jan-201203: 35x64
Cscmig.dll6.1.7601.21908137,21626-Jan-201206: 19x64
Microsoft-Windows-OfflineFiles-Core-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,14426-Jan-201206: 42Nav piem?rojams
Cscsvc.dll6.1.7600.21137693,24826-Jan-201206: 27x64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofNav piem?rojams1,77625-Jan-201223: 55Nav piem?rojams
Cscsvc.dll6.1.7601.21908693,76026-Jan-201206: 19x64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofNav piem?rojams1,77625-Jan-201223: 53Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_227d089cc70fe94d54342e44ec16d95d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_8834cf4bfbda19e6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,057
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_7ce8f7453efdd0889e3fb83201dca7c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_64e4aa0a9c87b5b1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,057
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_9d8f25f00d80b192fba957e53f2fe318_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_f26fd4b0a766f03c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_d64acb0124620213c29ef9a3a49b35d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_25b454f035fb9281.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_ac02e075736c3850.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,017
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 13
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_ae0ad74d707933a5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,017
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 53
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows offlinefiles core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_9ee02f8bd62e4876.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,592
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows offlinefiles core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_a0e82663d33b43cb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,592
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 53
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_0a6b78aedba742da.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums56,703
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows offlinefiles service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_0c736f86d8b43e2f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums56,703
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 57
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_526753861ba90532a3f829e3448dc667_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_6a4d434b23345f33.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums715
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_725bd05e3c006ce6a4d22d03fb1ddad1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_cac634098c2d2adf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.070
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_92240cecb4608ab7e91c02f2bd3344f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_acb38b3944515a8b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums715
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_9d8f25f00d80b192fba957e53f2fe318_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_4e8e70345fc46172.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums713
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a5fcd478f1091b45e536ce43749e5263_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_b4ed08e9e9c7f13b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,063
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_adf2115377e0335393620d2f0fa15b6e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_4fc44fa389f074db.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.070
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d64acb0124620213c29ef9a3a49b35d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_81d2f073ee5903b7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums713
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d9e7af72fe3e97100ca9d3ba19d8633b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_fd1f1e4744a18901.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,063
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_08217bf92bc9a986.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,019
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 56
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_0a2972d128d6a4db.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,019
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)07: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows offlinefiles core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_fafecb0f8e8bb9ac.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,596
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 56
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows offlinefiles core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_fd06c1e78b98b501.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,596
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)07: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows offlinefiles service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_668a14329404b410.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums56,710
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)07: 01
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows offlinefiles service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_68920b0a9111af65.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums56,710
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)07: 41
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21137_none_ac02e075736c3850.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,017
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 13
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21908_none_ae0ad74d707933a5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,017
Datums (UTC)26-Jan-2012
Laika (UTC)06: 53
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2665362 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 14. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2665362 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2665362

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com