Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.2.2 Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2665351 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS12-029 và MS12-030. Các b?n tin an ninh ch?a t?t c? các thông tin có liên quan v? các b?n c?p nh?t b?o m?t cho Microsoft Office cho Mac 2011. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin/MS12-029

http://technet.Microsoft.com/Security/Bulletin/MS12-030

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? r?t quan tr?ng và c?ng s? giúp c?i thi?n an ninh. Nó bao g?m các b?n s?a l?i cho các l? h?ng mà k? t?n công có th? s? d?ng đ? ghi đè lên n?i dung c?a b? nh? máy tính c?a b?n v?i m? đ?c h?i.

C?i ti?n đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t

Văn ph?ng cho Mac 2011 14.2.2 C?p Nh?t c?ng bao g?m nh?ng c?i ti?n.
 • Hi?n th? các m?c tin thư thoại l?n đư?c c?i thi?n
  C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà trong đó kích thư?c c?a m?c tin thư thoại l?n hơn 2 GB s? không hi?n th?.
 • Xóa cu?c h?n đ?nh k? đư?c c?i thi?n
  B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t v?n đ? mà m?t s? trư?ng h?p c?a m?t cu?c h?n đ?nh k? có th? đư?c xóa không chính xác.
 • Đánh d?u ki?m đ?c thư đư?c c?i thi?n
  Này resolves C?p Nh?t m?t v?n đ? mà đ?c thư có th? không chính xác đư?c đánh d?u ki?m là chưa đ?c m?t l?n n?a. Đi?u này có th? x?y ra trong m?t s? k?ch b?n kh?i lư?ng l?n liên quan đ?n nhi?u máy tính truy c?p h?p thư tương t?.

Trư?c đây phát hành c?i ti?n bao g?m trong b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này bao g?m t?t c? nh?ng c?i ti?n đ? đư?c phát hành trong t?t c? các b?n C?p Nh?t Office 2011 trư?c t? vi?c phát hành c?a các Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.0 Update.  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n trong m?t b?n c?p nh?t trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555784 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.2 Update

2598783 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.3 Update

2644347 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.1.4 Update

2685940 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.2.0 Update

2705358 Mô t? c?a Microsoft Office cho Mac 2011 14.2.1 Update

Đi?u ki?n tiên quy?t

Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Office 2011 14.2.2, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đang ch?y hệ điều hành Mac OS X v10.5.8 ho?c m?t phiên b?n sau này c?a hệ điều hành hệ điều hành Mac OS X.

Ki?m ch?ng r?ng máy tính đáp ?ng đi?u ki?n tiên quy?t này, b?m V? Mac này trên các Apple tr?nh đơn.

Ngoài ra, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office cho Mac 2011 14,1 C?p Nh?t trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng cho Mac 2011 14.2.2 C?p Nh?t.

Đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Đi tr?nh đơn, nh?p vào Các ?ng d?ng.
 2. M? m?c tin thư thoại Microsoft Office 2011 và sau đó m? b?t k? ?ng d?ng văn ph?ng (ví d?, m? t?).
 3. Trên các Word tr?nh đơn, nh?p vào V? t?.
 4. Trong các V? t? hộp thoại h?p, so sánh s? phiên b?n bên c?nh M?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Download Microsoft Office cho Mac 14.2.2 gói bây gi?.

Ngày phát hành: 8 tháng năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

C?p nh?t t?p

Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin r?ng b?n c?p nh?t này cho bi?t thêm ho?c thay đ?i, b?m đúp vào tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, và sau đó vào các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Hi?n các t?p.
Ghi chú
 • C?p Nh?t Office 2011 14.2.2 c?ng có s?n t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là m?t chương tr?nh t? đ?ng gi? ph?n m?m c?a Microsoft thông tin m?i nh?t.

  Đ? s? d?ng AutoUpdate, B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office. Sau đó, vào các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? ngu?n l?c cho các văn ph?ng cho Mac 2011, truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
  http://www.Microsoft.com/Mac

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2665351 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Lync for Mac 2011
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbsurveynew kbmt KB2665351 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2665351

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com