Microsoft không h? tr? cài đ?t c?u ph?n Exchange Server và nh?n vào cùng m?t máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266418 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft không h? tr? cài đ?t Microsoft Outlook và Microsoft Exchange Server 2003 (bao g?m c? qu?n l? h? th?ng trao đ?i), Microsoft Exchange 2000 Server (bao g?m c? qu?n l? h? th?ng trao đ?i) ho?c Microsoft Exchange Server 5.5 trên cùng m?t máy tính. Nhóm s?n ph?m h? tr? không h? tr? chung s?ng c?a Outlook và Exchange trên cùng m?t máy tính trong m?t môi trư?ng s?n xu?t.

Tr? khi các chương tr?nh bên th? ba đư?c thi?t k? và th? nghi?m đ? ch?y trong c?u h?nh này, nh?ng chương tr?nh có th? không ho?t đ?ng đúng và có th? ?nh hư?ng đ?n m?t máy tính Exchange. Các lo?i c?a nh?n tin ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (MAPI) chương tr?nh mà có th? b? ?nh hư?ng tùy ch?nh MAPI lưu tr? các nhà cung c?p, tùy ch?nh c?a ng? và v?n t?i các nhà cung c?p, và m? r?ng MAPI khách hàng. Nh?ng v?n đ? này x?y ra b?i v? các phiên b?n c?a hai s?n ph?m s?n xu?t ra m?t cu?c xung đ?t c?a các h? th?ng ph? MAPI có th? không s?ch đ?i chi?u mà không phá v? Exchange ho?c Outlook.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? mu?n cài đ?t Outlook trên cùng m?t máy tính v?i Exchange Server 5.5 ho?c Exchange 2000 đ? t?n d?ng l?i th? c?a m?t s? các thành ph?n Outlook ? phía máy ch? các chương tr?nh. Đ?i v?i h?u h?t nhu c?u phát tri?n chương tr?nh, Outlook là không c?n thi?t vào m?t Máy tính Exchange 2000. Exchange 2000 và Exchange Server 5.5 bao g?m các đ?i tư?ng d? li?u nghiên c?u khoa h?c (CDO), và CDO có th? cung c?p ch?c năng tương t? như đ?i tư?ng Outlook Mô h?nh. CDO đư?c thi?t k? cho phía máy ch? s? d?ng và c?ng đ? tránh nh?ng tác đ?ng đó bao g?m trong các phiên b?n sau này c?a Outlook. Nh?ng tác đ?ng này đư?c mô t? trong các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

290500 Mô t? các tính năng an ninh nhà phát tri?n liên quan đ?n e-mail trong Outlook 2002
B?n c?ng có th? mu?n t?o h? sơ MAPI.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o MAPI h? sơ mà không c?n cài đ?t Outlook, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306962Làm th? nào đ? t?o MAPI h? sơ mà không c?n cài đ?t Outlook
B?n có th? mu?n cài đ?t c? hai Outlook và Exchange trên cùng m?t máy tính cho các m?c đích cu?c bi?u t?nh. Các c?u h?nh sau đ? đư?c th? ra v?i m?c đích tr?nh di?n:
 • Exchange 2000 đư?c s? d?ng v?i Outlook 2000
 • Exchange 2000 đư?c s? d?ng v?i Outlook 2002

Exchange 2000 đư?c s? d?ng v?i các v?n đ? Outlook 2000 và Outlook 2002 và gi?i thích

Exchange 2000 cài đ?t m?t b?n sao c?a t?p Mapi32.dll trong các Winnt\System32 thư m?c. Trong Outlook 2000 và sau này, các h? th?ng ph? MAPI di chuy?n đ?n thư m?c chương tr?nh Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT. Thông thư?ng, Outlook cài đ?t m?t phiên b?n "khai" c?a MAPI trong thư m?c Winnt\System32, các tuy?n đư?ng Các cu?c g?i MAPI đ? th?c hi?n Outlook. N?u Exchange 2000 ch?y khi Outlook đ? đư?c cài đ?t, t?p Mapi32.dll v?n đư?c n?p, và do thi?t k? không ph?i là thay th? b?i khai DLL; V? v?y, Exchange 2000 v?n ti?p t?c s? d?ng MAPI h? th?ng con t?i ưu hóa cho Exchange 2000.

C?u h?nh này có th? phá v? ti?n tr?nh cài đ?t tùy ch?nh MAPI nhà cung c?p. M?i phiên b?n c?a MAPI hy v?ng s? t?m th?y t?p tin Mapisvc.inf trong v? trí khác. Ví d?, các IMsgServiceAdmin::CreateMsgService phương pháp có th? th?t b?i v?i MAPI_E_NOT_FOUND n?u d? ki?n Mapisvc.inf t?p tin không đư?c C?p Nh?t v?i thông tin nhà cung c?p. Đ? tránh phá v? ti?n tr?nh cài đ?t tùy ch?nh MAPI nhà cung c?p, làm cho t?t c? các b?n c?p nh?t đ? c? hai b?n sao c?a Mapisvc.inf t?p tin đ? cho c? hai phiên b?n c?a MAPI có th? xem các thay đ?i.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm cho t?t c? các b?n c?p nh?t cho c? hai b?n sao c?a t?p tin Mapisvc.inf, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
229700Làm th? nào đ? xác đ?nh v? trí đúng đư?ng d?n đ?n t?p tin Mapisvc.inf trong Microsoft Outlook
V? thư vi?n khai Mapi32 không ph?i là t?i ch?, thi?t l?p khóa registry khai thư vi?n không ?nh hư?ng đ?n máy tính. T?t c? các các chương tr?nh ngo?i tr? Outlook có th? s? d?ng th?c hi?n trao đ?i MAPI. Outlook có th? t?i Msmapi32.dll t? chương tr?nh files\Common files\System\Mapi\1033\NT thư m?c. Đ? có thêm thông tin v? thư vi?n khai Mapi32, truy c?p vào các m?ng lư?i các nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms528324.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 266418 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbmsg kbmt KB266418 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266418

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com