Các hư?ng d?n v? h? tr? cho s? phát tri?n phía khách hàng nh?n tin

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266353 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? nh?ng g? đư?c h? tr? và nh?ng g? không ph?i là đư?c h? tr? khi b?n phát tri?n các gi?i pháp tùy ch?nh mà tích h?p v?i Microsoft d?a trên g?i thông báo s?n ph?m hay công ngh? Microsoft. Bài vi?t này c?ng ch?a nhi?u nh?t các thông tin quan tr?ng đ? đư?c nh?n th?c c?a khi b?n phát tri?n v?i các s?n ph?m Microsoft và công ngh? c?a Microsoft. Tuy nhiên, đi?u này không bao g?m t?t c? các k?ch b?n. Liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft n?u b?n có th?c m?c g? v? cho dù m?t gi?i pháp c? th? đư?c h? tr?.

Bài vi?t này c?ng th?o lu?n v? công ngh? c? th? và t?nh hu?ng c? th? đ? cung c?p cho hư?ng d?n các nhà phát tri?n.

THÔNG TIN THÊM

Thu?t ng? "h? tr?" đư?c s? d?ng đ? mô t? cho dù Microsoft D?ch v? h? tr? khách hàng hay d?ch v? c?a Microsoft có th? giúp b?n khi b?n c? g?ng đ?t đư?c m?t cái g? đó m?t cách c? th?. Thông thư?ng, thu?t ng? c?ng đư?c s? d?ng trong các b?i c?nh c?a cho dù m?t nhóm s?n ph?m Microsoft s? có kh? năng s?a ch?a m?t v?n đ? cho m?t k?ch b?n cho trư?c.

V? c?a ma tr?n l?n c?a s?n ph?m, công ngh?, và phiên b?n yêu c?u th? nghi?m, chúng tôi không th? nói r?ng t?t c? k?ch b?n đ? đư?c thi?t k? ho?c th? nghi?m. V? v?y, chúng tôi khuy?n khích b?n s? d?ng các th?c sau hành t?t nh?t khi b?n thi?t k? các gi?i pháp tùy ch?nh:
 • Ch? s? d?ng các API đư?c tài li?u c?a Microsoft. Đi?u này tránh tăng nguy cơ mà gi?i pháp c?a b?n s? không ho?t đ?ng cùng v?i m?t m?i hơn Phiên b?n c?a m?t s?n ph?m ho?c cùng v?i m?t gói d?ch v? cho m?t s?n ph?m. Cho Ví d?, b?n có th? s? d?ng Microsoft Win32 API đ? thao tác Microsoft Office Outlook windows. Tuy nhiên, Win32 API không đư?c h? tr?. M?t s? gi?i pháp có th? đư?c h? tr? trong b?i c?nh c?a API c? th? mà b?n s? d?ng. Tuy nhiên, nh?ng các gi?i pháp thông thư?ng không đư?c h? tr? trong b?i c?nh c?a m?t văn ph?ng ?ng d?ng và khi b?n t?o ra m?t gi?i pháp tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng ?ng d?ng đó. M?t ngo?i l? s? là m?t k?ch b?n mà là tài li?u c?a Microsoft.
 • Tránh tr?n công ngh? m?i hơn và các công ngh? c? n?u b?n có th? làm đi?u này. Tr?n công ngh? m?i hơn và các công ngh? c? làm tăng các kh? năng r?ng các k?ch b?n đ? không đư?c th? nghi?m và các k?ch b?n không đư?c h? tr?.
 • Khi b?n làm vi?c v?i các ?ng d?ng văn ph?ng, phát tri?n các gi?i pháp b?ng cách s? d?ng phiên b?n c? xưa nh?t c?a văn ph?ng ch?y các Gi?i Pháp.

Tích h?p v?i Outlook thu?c tính

Outlook, Microsoft Exchange Server, và các s?n ph?m Microsoft khác lưu tr? d? li?u trong các c?a hàng MAPI, ch?ng h?n như các t?p tin thư m?c cá nhân (.pst), trao đ?i các c?a hàng h?p thư, ho?c trao đ?i thư m?c chung các c?a hàng. M?c dù m?t s? d? li?u này là có th? nh?n th?y, nhi?u d? li?u không nh?n th?y đư?c và đư?c lưu tr? cho khác l? do.

Trong m?t s? trư?ng h?p, đó là m?t thư t? m?t trong-m?t gi?a nh?ng g? b?n th?y trong Outlook và nh?ng g? đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u MAPI n?m bên dư?i. Các Ch? đ? h?p thư đi?n t? là m?t ví d? v? đi?u này b?i v? h?p này tương ?ng v?i các PR_SUBJECT B?t đ?ng s?n MAPI. Trong trư?ng h?p này, b?t đ?ng s?n này trư?c Outlook v? đ?c tính này đư?c s? d?ng b?i khách hàng thư đi?n t? Microsoft trư?c. Khác thu?c tính c?ng có m?t m?t-m?t thư nhưng c? th? đ?i v?i Outlook. Ví d?, đ?a ch? liên h? c?a m?t trang Web đư?c lưu tr? trong m?t MAPI c? th? tên b?t đ?ng s?n.

Chú ý Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?c tính đư?c đ?t tên trong Outlook, h?y xem các "Thông tin c? th? MAPI cho thu?c tính đư?c đ?t tên" ph?n.

Trong m?t s? trư?ng h?p, Outlook có th? s? d?ng nhi?u tài s?n MAPI đ? lưu tr? thông tin cho m?t m?c đích c? th?, ho?c Outlook có th? lưu tr? nhi?u m?u thông tin trong m?t b?t đ?ng s?n. Trong c? hai c?a các k?ch b?n, thư?ng xuyên có là không có tài li?u mà gi?i thích làm th? nào các thu?c tính này đư?c th?c hi?n ho?c làm th? nào h? ch?c năng.

L?p tr?nh thay đ?i các tài s?n ti?m ?n liên quan đ?n m?t s? nguy cơ. Các khu v?c chính bao g?m:
 • Outlook có th? kinh nghi?m hành vi b?t ng? ho?c ng?ng đáp ?ng khi m?t s? tài s?n đư?c thay đ?i.
 • V?n đ? có th? x?y ra khi các API đư?c s? d?ng đ? t? đ?ng thay đ?i m?t s? tài s?n Outlook trong khi Outlook đang ch?y.
 • Phiên b?n khác nhau c?a Outlook có th? k?t n?i t?i cùng MAPI các c?a hàng. Do đó, có th? đư?c thêm ph?c t?p b?i v? các phiên b?n khác nhau c?a Outlook có th? tương tác v?i các tài s?n có liên quan trong nh?ng cách khác nhau.
V? v?y, nhi?u tài s?n MAPI đư?c s? d?ng b?i Outlook không ph?i tài li?u m?c MAPI. Gi?n đ? MAPI đư?c s? d?ng là ph?c t?p và có th? thay đ?i v?i các phiên b?n sau MAPI.

V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n tránh tr?c ti?p truy c?p vào d? li?u này ? đ? cao th?p và r?ng b?n s? d?ng m?t API c?p cao Thay vào đó, ch?ng h?n như thư vi?n đ?i tư?ng Outlook. V? c?a các y?u t? này, Microsoft nói chung không h? tr? gi?i thích như th? nào ho?c l? do t?i sao các ti?m ?n thu?c tính đư?c th?c hi?n.

Nó c?ng là quan tr?ng đ? phân bi?t gi?a đ?c thu?c tính và vi?t tài s?n. L?p tr?nh đ?c MAPI thu?c tính b?ng cách s? d?ng API như m? r?ng MAPI, WebDAV, ho?c các PropertyAccessor đ?i tư?ng trong mô h?nh đ?i tư?ng Microsoft Office Outlook 2007 là đư?c h? tr?. Tuy nhiên, b?ng văn b?n v?i nh?ng thu?c tính không đư?c h? tr? b?i v? các ti?m năng cho d? li?u tham nh?ng các v?n đ? ho?c v?n đ? khác mà MAPI khác khách hàng có th? có khi h? s? d?ng các d? li?u s?a đ?i.

Thông tin c? th? MAPI cho thu?c tính đư?c đ?t tên theo

MAPI cung c?p m?t cơ s? đ? gán tên cho m?t s? thu?c tính, đ?i l?p b?n đ? các tên này đ? đ?nh danh duy nh?t, và đ? làm đi?u này ánh x? liên t?c. Outlook vi?t nhi?u l?nh v?c c? th? Outlook vào đây tên thu?c tính s? d?ng đ?nh danh trong kho?ng 8000-FFFE. Thông thư?ng, các Microsoft Outlook đ?i tư?ng mô h?nh là phương pháp đư?c h? tr? duy nh?t c?a vi?c thay đ?i này tên thu?c tính. Thông thư?ng, vi?c thay đ?i các thu?c tính b?ng cách s? d?ng MAPI, ho?c b?ng b?ng cách s? d?ng các đ?i tư?ng d? li?u nghiên c?u khoa h?c (CDO) không đư?c h? tr?.

Đ?t tên tài s?n đư?c xác đ?nh b?i m?t tên và m?t GUID cho b? tài s?n. Tên có th? m?t s? ho?c m?t chu?i. Các đ?c tính đư?c ch? tác b?ng cách s? d?ng các IMAPIProp::GetIDsFromNames ch?c năng và các IMAPIProp::GetNamesFromIDs ch?c năng. GUID và tên đư?c truy?n đ?n các GetIDsFromNames ch?c năng đ? có đư?c m?t ID tài s?n là h?p l? cho hi?n t?i MAPI phiên. B?i v? ID tài s?n này có th? khác nhau t? máy tính đ?n máy tính, các ch? phù h?p cách đ? truy c?p vào m?t tài s?n đư?c đ?t tên là bi?t thu?c tính đ?t và tên c?a nó.

Thông thư?ng, đư?c đ?t tên theo thu?c tính đư?c s? d?ng b?i máy khách Outlook như m?t cách đ? thêm thông tin vào m?t tin nh?n mà ch? đư?c s? d?ng b?i khách hàng đó. Do đó, h?u h?t các thu?c tính đư?c đ?t tên theo đư?c s? d?ng b?i máy khách Outlook là không tài li?u. Cách duy nh?t đư?c h? tr? đ? có đư?c các đ?c tính này là thông qua mô h?nh đ?i tư?ng Outlook.

Chung tên thu?c tính đư?c s? d?ng b?i Outlook

B?ng sau miêu t? chung tên thu?c tính đư?c s? d?ng Outlook.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Lo?i m?c mà (l?p thông báo)Tóm t?t đ?
Tin nh?n (IPM.Lưu ?)Tin nh?n có ngu?n g?c t? MAPI. Outlook duy tr? m?t s? thu?c tính đư?c đ?t tên vào nh?ng m?c này.
Liên h? v?i m?c (IPM.Liên h?)Đ?a ch? liên l?c không có ngu?n g?c đ? MAPI. B?i v? đ?a ch? liên l?c gi?ng v?i đ?a ch? cu?n sách m?c, m?t s? đ?a ch? m?c Tags là h?p l?. H?u h?t liên l?c tính đư?c đ?t tên là tài s?n.
Tác v? ghi (IPM.Nhi?m v?)Tác v? không có ngu?n g?c ? MAPI. H?u h?t nhi?m v? thu?c tính đư?c đ?t tên là tài s?n.
Cu?c h?n m?c (IPM.Cu?c h?n)Các cu?c h?n ngu?n g?c không ? MAPI nhưng là loài b?n đ?a c?a CDO. H?u h?t cu?c h?n thu?c tính đư?c đ?t tên b?t đ?ng s?n. M?t s? thu?c tính b? nhi?m đư?c ti?p xúc thông qua CDO M?c cu?c h?n đ?i tư?ng.
T?p chí m?c (IPM.Ho?t đ?ng)T?p chí không ph?i là ngu?n g?c đ? MAPI. H?u h?t t?p chí thu?c tính đư?c đ?t tên là tài s?n.
Lưu ? m?c (IPM.StickyNote)Gi?y ghi chú không ph?i có ngu?n g?c ? MAPI. H?u h?t lưu ? dính thu?c tính đư?c đ?t tên là tài s?n.
Thêm vào các tài s?n có ngu?n g?c t? MAPI, ngư?i dùng xác đ?nh các l?nh v?c trên các h?nh th?c tùy ch?nh Outlook đư?c h? tr? thông qua MAPI, thông qua CDO, thông qua WebDAV, và thông qua các mô h?nh đ?i tư?ng Outlook. Các trư?ng s? d?ng các PS_PUBLIC_STRINGS b?t đ?ng s?n như tài s?n đ?t nh?n d?ng và tên c?a trư?ng như tên tài s?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? k?ch b?n đ? cho WebDAV d?a trên d? li?u cho MAPI d?a trên d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
920134H? tr? có s?n cho các ?ng d?ng s? d?ng giao th?c WebDAV đ? truy c?p vào Exchange 2000 Server ho?c Exchange Server 2003
Outlook h?i nh?p API cung c?p b? sung tài li?u hư?ng d?n cho vi?c tích h?p v?i Outlook trong các t?nh hu?ng c? th?. Đ? xem đi?u này tài li?u hư?ng d?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa193231 (office.11) .aspx
Ngoài ra, các thông tin sau đây là tài li?u cho Outlook 2007 và d? ki?n s? đư?c bao g?m trong Outlook h?i nh?p API lúc sau này m?t ngày. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
919198D?a trên thông báo h? tr? l?p ch? m?c cho c?a hàng các nhà cung c?p trong Outlook 2007
919199 Làm th? nào đ? s? d?ng IAttachmentSecurity API đ? xác minh xem t?p tin đính kèm đư?c cho là b? ch?n trong Outlook
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Microsoft sau Các trang web:
Outlook 2007 documentation - tài li?u đính kèm b? ch?n
http://blogs.MSDN.com/stephen_griffin/Archive/2006/05/09/593585.aspx

Outlook 2007 tài li?u hư?ng d?n - thông báo d?a h? tr? đánh ch? m?c
http://blogs.MSDN.com/stephen_griffin/Archive/2006/05/10/594641.aspx

Microsoft Office Outlook 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i nh?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
912239Làm th? nào đ? s? d?ng tài s?n MAPI dispidHeaderItem đ? xác đ?nh nhà nư?c c?a m?t tin nh?n mà b?n nh?n đư?c trong Outlook 2003
912238 Làm th? nào đ? s? d?ng MAPI đ? qu?n l? thư vào m?t t?p .pst khi b?n đang s? d?ng Outlook 2003 đ? t?i xu?ng các thư t? h? ph?c v? IMAP
912237 Làm th? nào đ? s? d?ng thu?c tính đư?c đ?t tên liên quan đ?n m?c có liên h? s? đ?a ch? thư đi?n t?, đ?a ch? thư đi?n t?, và h?nh ?nh đính kèm trong Outlook 2003
915314 Thông tin v? hai m?i tên là đ?nh ngh?a b?t đ?ng s?n có th? ki?m soát như th? nào m?t thông đi?p đư?c x? l? b?i Office Outlook 2003 khi ngư?i dùng tr? l?i cho thư
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Microsoft sau Các trang web:
M?i Outlook tài li?u ph?n 5 - m?t h?nh th?c
http://blogs.MSDN.com/stephen_griffin/Archive/2005/12/29/507991.aspx

Outlook 2003 h?i nh?p API gói tài li?u PST và m?u
http://blogs.MSDN.com/stephen_griffin/Archive/2005/09/28/Outlook-2003-Integration-API-Wrapped-PST-Docs-and-sample.aspx

API đư?c h? tr? trong qu?n l? m?

MAPI đư?c ban đ?u đư?c thi?t k? và ban đ?u đư?c phát tri?n vào cu?i th?p niên 1980. v? v?y, MAPI trư?c qu?n l? m? trong Microsoft.NET Framework. Chúng tôi không cung c?p qu?n l? hàm bao cho MAPI, và chúng tôi khuy?n khích b?n t? vi?c s? d?ng hàm bao bên th? ba. Đi?u này là b?i v? các gi?i pháp có th? có v? đ? làm vi?c trong m?t bài ki?m tra môi trư?ng, nhưng các v?n đ? có liên quan đ?n qu?n l? b? nh? có th? x?y ra khi m?t ?ng d?ng đư?c tri?n khai trong m?t môi trư?ng s?n xu?t và đư?c ti?p xúc v?i t?nh hu?ng th? gi?i th?c kh? năng m? r?ng.

B?ng sau đây tóm t?t các h? tr? chính sách cho Outlook API trong các.NET Framework môi trư?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
APIDLL tênQu?n l? chính sách h? tr? m?
Mô h?nh đ?i tư?ng OutlookKhông áp d?ngĐược hỗ trợ b?ng cách s? d?ng m?t COM interop Cynulliad
C?ng tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) 1.2xCDO.dllKhông được hỗ trợ
MAPI (m? r?ng MAPI ho?c MAPI đơn gi?n)Mapi32.dll ho?c Msmapi32.dllKhông được hỗ trợ
Exchange Server 2007 Web d?ch v?Không áp d?ngĐược hỗ trợ
WebDAV (Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003, b? ph?n đ?i trong Exchange Server 2007)Không áp d?ngĐược hỗ trợ
Đ? bi?t thêm thông tin v? các chính sách h? tr? cho các API nh?n tin trong qu?n l? m?, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
813349H? tr? chính sách cho Microsoft Exchange API v?i.NET Framework ?ng d?ng

Các.Đi?u khi?n ngư?i dùng NET Framework

Các.NET Framework ngư?i dùng đi?u khi?n không đư?c h? tr? trong Outlook năm 2003, trong phiên b?n trư?c c?a Outlook, ho?c trong các khu v?c h?nh th?c tùy ch?nh Outlook 2007. Đ? bi?t thêm thông tin v? h? tr? cho các đi?u khi?n này, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
897863Mô t? đ? Winforms ki?m soát trong các ?ng d?ng không đư?c qu?n l?

Các h?nh th?c tùy ch?nh và k?ch b?n HTTP cho Outlook 2003 và phiên b?n trư?c c?a Outlook

Trong Outlook, tùy ch?nh Outlook h?nh th?c không đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i D?ch v? thư HTTP d?a trên ví d? như Microsoft Hotmail. Outlook không ngăn c?n b?n t? vi?c s? d?ng h?nh th?c tùy ch?nh tính năng n?u b?n đang s? d?ng m?t HTTP d?a trên thư d?ch v?. Tuy nhiên, m?t s? tính năng không ho?t đ?ng đư?c. Các tính năng không ho?t đ?ng m?t cách chính xác v? d?a HTTP thư đư?c lưu tr? trong tr?ng thái ch? đ?c trên h? ph?c v?. V? v?y, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng các h?nh th?c tùy ch?nh Outlook n?u b?n đang s? d?ng m?t d?ch v? thư HTTP d?a trên.

Đi?u khi?n Microsoft Visual Basic 6.0 MAPI

Đi?u khi?n Visual Basic 6.0 MAPI đư?c d?a trên MAPI đơn gi?n và đang không c?n đư?c th? nghi?m ho?c h? tr? b?t đ?u vào Outlook 2007. Chúng tôi khuy?n khích b?n s? d?ng m?t API m?i hơn gi?i pháp thư đi?n t?.

Chú ý H? tr? tiêu chu?n cho Visual Basic 6.0 đ? h?t h?n.

Ph? bi?n tin nh?n các cu?c g?i

Ph? bi?n tin nh?n cu?c g?i (CMC) không đư?c h? tr? sau khi s? phát hành c?a b?o m?t Outlook thư đi?n t? C?p Nh?t tháng 6 năm 2000.

Trao đ?i d? li?u đ?ng (DDE)

Không gi?ng như các ?ng d?ng văn ph?ng khác, Outlook không h? tr? năng đ?ng D? li?u trao đ?i (DDE) như là m?t cách đ? l?p tr?nh giao ti?p v?i Outlook.

Microsoft Outlook Express (Microsoft Windows XP)

Trong m?t th?i gian dài, ch? h? tr? API cho Outlook Express MAPI đơn gi?n. MAPI đơn gi?n là m?t t?p h?p các ch?c năng và c?u trúc d? li?u liên quan r?ng b?n có th? s? d?ng đ? thêm ch?c năng g?i thông báo cho các ?ng d?ng tùy ch?nh. Các MAPI đơn gi?n ch?c năng có s?n trong các phiên b?n cho C, C++ và cho th? giác Cơ b?n.

Tài li?u hư?ng d?n cho Simple MAPI đư?c cung c?p trong Microsoft Trao đ?i SDK. Đ? xem tài li?u hư?ng d?n này, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa142548 (EXCHG.65) .aspx
Outlook Express s? d?ng c?a s? đ?a ch? Book (WAB). Đ? bi?t thêm thông tin v? s? đ?a ch?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms629361.aspx

Windows Mail trong Windows Vista

Trong Windows Vista, Windows Mail là thay th? cho Outlook Express. Cho nhà phát tri?n tài li?u hư?ng d?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms709546.aspx
API có s?n cho Outlook Express 6.0 c?ng đư?c bao g?m trong tài li?u này.

Windows Live API và SDKs

Cho bi?t thêm thông tin v? các API có liên quan đ?n e-mail và v? tùy ch?n h? tr? cho Windows Live, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://dev.Live.com/
H? tr? khách hàng c?a Microsoft hi?n không cung c?p h? tr? cho các API.

H? tr? cho vi?c t?o ra "Li?n k? Windows" trong Outlook

Microsoft cung c?p m?t m?u m? và tương ?ng trong tài li?u b?ng cách s? d?ng Windows API đ? thêm ngư?i dùng giao di?n t?m vào Outlook 2003 và phiên b?n m?i nh?t c?a Outlook. Tài li?u này đư?c đ?t t?i web site sau c?a Microsoft:

http://Code.MSDN.Microsoft.com/OlAdjacentWindows

Microsoft hi?u đư?c khách hàng đang s? d?ng phương pháp ti?p c?n Windows API đ? tích h?p v?i Outlook và Outlook Connector x? h?i c?ng m?t l?i th? c?a lo?i h?nh h?i nh?p. Tài li?u hư?ng d?n cho Outlook li?n k? windows cung c?p "th?c hành t?t nh?t" hư?ng d?n đ? giúp tránh xung đ?t v?i các chương tr?nh b?ng cách s? d?ng cách ti?p c?n này, trong đó có các k?t n?i x? h?i Outlook.

M? m?u này và các tài li?u tương ?ng không đư?c h? tr? b?i Microsoft. Nhóm s?n ph?m Outlook không xem xét cách ti?p c?n t?ng th? này là m?t ph?n c?a Outlook c?a ki?n trúc đư?c h? tr? trong đi?u kho?n c?a vi?c phát tri?n các gi?i pháp tùy ch?nh v?i Outlook. Thay vào đó, chúng tôi khuyên b?n nên và h? tr? b?ng cách s? d?ng các phương pháp ti?p c?n đó đ?y đ? hơn thi?t k?, th? nghi?m và tài li?u đ? làm vi?c v?i Outlook. Tùy thu?c vào phiên b?n c?a Outlook, nh?ng phương pháp ti?p c?n khác bao g?m các h?nh th?c tùy ch?nh Outlook, khu v?c h?nh th?c, các trang ch? thư m?c, tu? ch?nh nhi?m v? ngăn và Outlook x? h?i k?t n?i (OSC) m? r?ng ki?n trúc. M?t l?i th? quan tr?ng c?a vi?c s? d?ng các phương pháp ti?p c?n đư?c h? tr? là các nhà phát tri?n s? có cơ h?i t?t hơn nhi?u r?ng h? s? không g?p ph?i v?n đ? tương thích khi m?t phiên b?n m?i hơn ho?c gói d?ch v? c?a Outlook đư?c phát hành.

N?u b?n g?p v?n đ? khi b?n s? d?ng các thông tin đư?c cung c?p trong m?u, b?n có th? đăng ? ki?n trên thư vi?n m? MSDN trang đ? t?i v? này. Tuy nhiên, Microsoft không th? đ?m b?o r?ng s? h? tr? s? đư?c cung c?p cho v?n đ? c?a b?n.

H? tr? kéo và th? h?i nh?p

Như là m?t nhà phát tri?n, b?n có th? phát tri?n m?t gi?i pháp tùy ch?nh cho phép Outlook m?c đ? đư?c kéo và th? xu?ng lên m?t h?nh th?c Visual Studio ho?c thùng ch?a h? tr? m?t ho?t đ?ng th?. Tuy nhiên, t? m?t quan đi?m gi?i pháp tùy ch?nh, Outlook không đư?c thi?t k? đ? h? tr? các lo?i h?nh k?ch b?n và Microsoft không có th? nghi?m đ? đư?c th?c hi?n trong l?nh v?c này. V? v?y, Microsoft không đ? ngh? ho?c h? tr? vi?c phát tri?n m?t gi?i pháp tùy ch?nh theo cách này. Thay vào đó, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng l?a ch?n đ?i tư?ng có s?n đ?u trong mô h?nh đ?i tư?ng Outlook 2000. B?n có th? sau đó th?c hi?n m?t tùy ch?nh CommandBar nút (Outlook 2000-2007) ho?c tùy ch?nh Ribbon nút (Outlook 2010) đ? x? l? vi?c x? l? nh?ng kho?n m?c đ? ch?n.

Trong khi không đư?c h? tr?, đó là thông tin b? sung n?m trên blog sau đây:

http://blogs.MSDN.com/b/webdav_101/Archive/2008/04/01/Drag-and-drop-with-Outlook.aspx


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tên thu?c tính, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms529055.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 266353 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Messaging Application Programming Interface
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 6.0
T? khóa: 
kbinfo kbmsg kboutlookobj kbmt KB266353 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266353

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com