ID c?a bài: 2663513 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n m? ho?c s? d?ng m?t b?ng tính Microsoft Excel, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này:

Microsoft Excel ch? đ?i cho các ?ng d?ng khác đ? hoàn thành m?t hành đ?ng OLE.

Nguyên nhân

L?i này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau đây:
  • B?n c? g?ng s? d?ng g?i như ph?n đính kèm tùy ch?n trong Excel.
  • B?n c? g?ng m? m?t đ?i tư?ng nhúng trong Excel.
  • B?ng tính Excel s? c? g?ng đ? truy c?p d? li?u t? m?t ?ng d?ng khác mà v?n c?n ho?t đ?ng.

Gi?i pháp

Chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo nh?ng phương pháp đư?c cung c?p trong bài vi?t này theo th? t?. Tuy nhiên, n?u b?n đ? t?ng c? g?ng m?t trong nh?ng phương pháp và nó không giúp đ?, b?n có th? nh?y đ?n m?t phương pháp nhanh chóng t? danh sách này:

Phương pháp 1: S? d?ng m?t phương pháp khác nhau đ? đính kèm b?ng tính Excel

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin trên làm th? nào b?n có th? đính kèm b?ng tính Excel thông qua m?t phương pháp.

Phương pháp 2: Đóng ?ng d?ng tương tác v?i Excel

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin trên làm th? nào b?n có th? đóng ?ng d?ng.

Phương pháp 3: G? r?i các add-in trong Excel

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin v? cách kh?c ph?c s? c? các add-in.

Thông tin thêm

Thông tin cung c?p trong ph?n này là dành cho ngư?i dùng cao c?p.

N?u b?n t?o m?t b?ng tính t? đ?ng hoá các ?ng d?ng khác thông qua VBA, b?n có th? thêm d?ng này c?a m? đ? t?t tin nh?n:

Application.DisplayAlerts = False

Lưu ?: các d?ng này c?a m? c?n đư?c bao g?m trong m? th?c hi?n t? đ?ng hóa trư?c khi g?i d?ng m? mà k?t qu? trong các l?i x?y ra.

Tham kh?o

N?u thông tin trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này không giúp đ? gi?i quy?t c?a b?n Excel OLE v?n đ?, ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2663513 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbcip kbmt KB2663513 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2663513

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com