Raksta ID: 2663513 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Atverot vai izmantojot Microsoft Excel darbgr?matu, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:

Microsoft Excel gaida, kad cita programma pabeigs OLE darb?bu.

Iemesls

?? k??da var rasties ??du iemeslu d??:
  • J?s programm? Excel m??in?t izmantot opciju S?t?t k? pielikumu.
  • J?s programm? Excel m??in?t atv?rt iegulto objektu.
  • Excel darblap? m??ina piek??t datiem no citas lietojumprogrammas, kas joproj?m ir akt?va.

Risin?jums

Ieteicams izmantot apl?kotos veidus sec?b?, k?d? tie ir nor?d?ti ?aj? rakst?. Tom?r, ja iepriek? esat izm??in?jis k?du no metod?m un t? nav pal?dz?jusi, ?aj? sarakst? j?s varat ?tri p?riet uz citu metodi:

1. metode: citas Excel darbgr?matas pievieno?anas metodes izmanto?ana

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju par to, k? var pievienot Excel darbgr?matu, izmantojot citu metodi.

2. metode: programmas aizv?r?ana, kas mijiedarbojas ar Excel

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par cik neaizv?rsit lietojumprogrammu.

3. metode: pievienojumprogrammu probl?mu nov?r?ana programm? Excel

Noklik??iniet ?eit, lai apskat?tu inform?ciju par to, k? nov?rst pievienojumprogrammu probl?mas.

Papildindorm?cija

?aj? sada?? sniegt? inform?cija ir paredz?ta pieredz?ju?iem lietot?jiem.

Ja esat izveidojis darbgr?matu, kas automatiz? citas lietojumprogrammas, izmantojot VBA, j?s varat pievienot ?o koda adreses rindi?a, lai izsl?gtu zi?ojumu:

Application.DisplayAlerts = False

Piez?me. ?? koda rinda ir j?iek?auj kod?, kas veic automatiz?ciju pirms t?s koda rindas izsauk?anu, kas izraisa k??du.

Uzzi?as

Ja inform?cija ?aj? zin??anu b?ze rakst? nepal?dz nov?rst j?su Excel OLE probl?mu, atlasiet vienu no ??m opcij?m:

Rekviz?ti

Raksta ID: 2663513 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 5. apr?lis - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbcip kbmt KB2663513 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2663513

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com