Straipsnio ID: 2663513 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai atidarote arba naudojate ?Microsoft Excel? darbaknyg?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

?Microsoft Excel? laukia, kol kita programa atliks OLE veiksm?.

Prie?astis

?i klaida galima d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
  • Programoje ?Excel? m?ginate naudoti parinkt? Si?sti kaip pried?.
  • Programoje ?Excel? bandote atidaryti ?d?t?j? objekt?.
  • ?Excel? darbalapis m?gina pasiekti duomenis i? kitos vis dar aktyvios programos.

Sprendimas

Nurodytus b?dus rekomenduojame taikyti tokia tvarka, kokia jie pateikti ?iame straipsnyje. Ta?iau jei jau band?te kuriuo nors b?du i?spr?sti problem?, bet jums to padaryti nepavyko, galite greitai pereiti prie kito ?iame s?ra?e nurodyto b?do:

1 b?das: ?Excel? darbaknyg? prid?kite kitu b?du

Spustel?kite ?ia nor?dami matyti informacij?, kaip ?Excel? darbaknyg? prid?ti kitu b?du.

2 b?das: u?darykite program?, kuri s?veikauja su ?Excel?

Spustel?kite ?ia nor?dami pamatyti informacij?, kaip u?daryti program?.

3 b?das: pa?alinkite ?Excel? papildini? triktis

Spustel?kite ?ia nor?dami pamatyti, kaip ?alinti papildini? triktis.

Daugiau informacijos

?iame skyriuje pateikta informacija skirta patyrusiems vartotojams.

Jei suk?r?te darbaknyg?, kuri automati?kai paleid?ia kit? program? naudodama VBA, nor?dami i?jungti prane?im? galite ?traukti ?i? kodo eilut?:

Application.DisplayAlerts = False

Pastaba. ?i kodo eilut? turi b?ti ?traukta ? kod?, kuris automatizuoja, prie? i?kvie?iant kodo eilut?, d?l kurios ?vyksta klaida.

Nuorodos

Jei ?iame ?ini? baz?s straipsnyje pateikta informacija nepad?jo i?spr?sti ?Excel OLE? problemos, pasirinkite vien? i? pateikt? variant?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2663513 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbcip KB2663513

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com