Raksta ID: 2663435 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot nos?t?t e-pasta zi?ojums, tas var iestr?gst Izs?tn? Microsoft Outlook 2010. gad?. M??inot izdz?st zi?ojumu, j?s varat sa?emt ?o zi?ojumu un e-pasta zi?ojums nevar dz?st:

Programma Outlook nos?ta zi?ojumu.

IEMESLS

Tas var notikt, ja e-pasta zi?ojuma lielums ir liel?ks nek? parasti, jo tas satur pielikumu, piem?ram att?lu.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Programm? Outlook, noklik??iniet uz S?t??anas/sa?em?anas cilni un p?c tam noklik??iniet uz Str?d?t bezsaist?.
  Piez?me: Tas ne?auj m??ina nos?t?t visus e-pasta zi?ojumus Outlook.

 2. Atlasiet Nos?t?t?s zi?as. Tagad varat:
  • P?rvietot zi?u: P?rvietot zi?ojumu uz Melnraksti mapi. Vai nu velciet zi?ojumu uz Melnraksti mapes, k? _ ar? varat ar peles labo pogu noklik??iniet uz zi?ojuma, atlasiet P?rvietot, atlasiet Citu mapi, un p?c tam atlasiet Melnraksti mapju sarakst?.
   Piez?me: Tas ?auj atv?rt lielu e-pasta zi?ojums un no?emt, main?t izm?rus un v?lreiz j?pievieno pielikumi, pirms m??in?t nos?t?t e-pasta zi?ojums v?lreiz.

  • Dz?st zi?ojumu: Ar peles labo pogu noklik??iniet uz zi?ojuma un atlasiet Dz?st.

  SVAR?GI: Ja sa?emat ?o zi?ojumu "Outlook nos?ta zi?ojumu" aizveriet Outlook un gaid?t, lai izietu. Jums var b?t nepiecie?ams izmantot Task Manager Windows, lai p?rliecin?tos, ka exe process ir pabeigts. P?rstart?jiet Outlook v?lreiz un atk?rtojiet iepriek? aprakst?t?s darb?bas, lai p?rvietotu vai dz?stu e-pasta zi?ojums.

 3. Noklik??iniet uz S?t??anas/sa?em?anas cilni un p?c tam noklik??iniet uz Str?d?t bezsaist? lai not?riet to. Savienojums tiks ats?kta.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja failam, ko cen?aties pievienot e-pasta zi?ojumam ir liels fails, uzskata par vienu no ??m opcij?m:
 • Darb?, uzlika lielu failu lok?lais t?kls koplietojum? vai SharePoint vietn?, iek?pus? j?su uz??mumam un ar? saiti uz vietu e-pasta zi?ojums.
 • m?j?s, izmantojiet Windows Live SkyDrive Saglab?t un nos?t?t lielus failus ar Draugi un ?imene. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas par to, k? lietot SkyDrive, apmekl?jiet SkyDrive m?jas lap?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2663435 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 3. apr?lis - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2663435 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2663435

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com