Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i ch? đ? ch?, Hibernate Mode, và t?t máy tính c?a b?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266169 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n c? g?ng t?t Windows 2000 d?a trên máy, máy tính có th? ng?ng đáp ?ng (treo), có th? trên m?t màn h?nh màu đen. Ngoài ra, c?a b?n máy tính có th? treo ho?c có th? không t?t đi?n khi th? t?c t?t máy đ?t các "It's bây gi? an toàn đ? t?t máy tính c?a b?n" màn h?nh.
 • Có không có Ch? đ? ch? tùy ch?n khi b?n c? g?ng đ? t?t máy tính c?a b?n.
 • Treo c?ng máy tính c?a b?n ho?c b?n nh?n đư?c m?t l?i "ng?ng 0x9F" thư trư?c khi máy tính c?a b?n ? ch? đ? ch?.
 • Có không có Ng? đông tùy ch?n khi b?n c? g?ng đ? t?t máy tính c?a b?n, và có không có Ng? đông th? công c? tùy ch?n ngu?n đi?n trong Pa-nen đi?u khi?n.
LƯU ?: C? hai ch? đ? ch? ch? đ? và ch? đ? Hibernate là không có s?n khi b?n kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn. Hành vi này là do thi?t k? b?i v? các Tiêu chu?n Display Adapter (VGA) tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n Ch? đ? an toàn.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra khi b?n có m?t bên th? ba OEM đi?u khi?n thi?t b? ho?c d?ch v? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

Đ? g? r?i ?ng x? này, xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base:
242495 G? r?i qu?n l? ngu?n đi?n chuyên sâu trong Windows 2000
246243 X? l? s? c? d?ng 0x9F thông báo l?i trong Windows 2000
N?u không có nh?ng bài vi?t s? giúp b?n gi?i quy?t nh?ng t?t máy hành vi, s? d?ng các bư?c trong các ph?n sau đây đ? giúp b?n t?m các đi?u khi?n thi?t b? ho?c d?ch v? đó gây ra hành vi t?t máy.

Đi?u này bài vi?t có ch?a nh?ng ph?n sau:
 • Làm th? nào đ? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn
 • Làm th? nào đ? lưu m?t b?n sao c?a các tr?nh đi?u khi?n đư?c ch?y
 • Làm th? nào đ? lưu m?t b?n sao c?a các d?ch v? ch?y
 • Làm th? nào đ? so sánh các tr?nh đi?u khi?n đang ch?y
 • Làm th? nào đ? t?o m?t c?u h?nh th? hai cho các v?n đ? tr?nh đi?u khi?n
 • Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? v?i d?ch v?
 • Làm th? nào đ? t?o m?t c?u h?nh th? hai cho d?ch v? các v?n đ?
 • Làm th? nào đ? s? d?ng m?t cài đ?t song song đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh đó gây ra hành vi t?t máy

Làm th? nào đ? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn

LƯU ?: Th? t?c sau đây gi? đ?nh r?ng b?n có th? đóng c?a c?a b?n máy tính khi nó ? ch? đ? an toàn. Đôi khi m?t ngư?i lái xe có th? tr? nên th?p hơn ho?c tr?nh đi?u khi?n trên l?c cho m?t ngư?i lái xe t?i trong ch? đ? an toàn; Đi?u này c?ng có th? ngăn ch?n máy tính t? t?t khi nó ? ch? đ? an toàn. N?u v?n đ? là v?i m?t d?ch v?, kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, theo các bư?c trong các "Làm th? nào đ? lưu m?t b?n sao c?a các d?ch v? mà đang ch?y" ph?n, và sau đó làm theo các bư?c trong ph?n "Làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t d?ch v? Problem" ? đây bài vi?t.

Kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn và đăng nh?p v?i quy?n qu?n tr?. Đ? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính, b?m và gi? phím F8, và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn trên Windows 2000 Kh?i đ?ng tr?nh đơn.

N?u b?n nh?n đư?c m?t "STOP: 0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
261807 DirectCD 3,01 ngăn ch?n b?t đ?u trong ch? đ? Safe Mode trong Windows 2000

Làm th? nào đ? lưu m?t b?n sao c?a các tr?nh đi?u khi?n đang ch?y

Đ? lưu m?t b?n sao c?a các tr?nh đi?u khi?n đang ch?y:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy tính của tôi bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c c?a b?n, và sau đó b?m Qu?n l? đ? m? máy tính qu?n l?.
 2. Dư?i Công c? h? th?ng, m? r?ng H? th?ng thông tin.
 3. M? r?ng Môi trư?ng ph?n m?m, và sau đó b?m vào các Trình điều khiển thư m?c.
 4. B?m vào các Tên c?t đ? s?p x?p các tr?nh đi?u khi?n theo tên, và sau đó b?m vào các Trạng thái c?t đ? s?p x?p c?t c?a nhà nư?c. Lưu ? r?ng t?t c? các tr?nh đi?u khi?n mà đang ch?y đư?c hi?n th? trong th? t? ch? cái.
 5. Xu?t chuy?n danh sách tr?nh đi?u khi?n:
  1. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t chuy?n danh sách.
  2. Trong các Tên tệp h?p, lo?i tr?nh đi?u khi?n.
  3. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào Văn b?n (Comma phân cách) (*.csv).
  4. Lưu t?p tin vào đ?a m?m ho?c ? m?t v? trí khác, và sau đó xác minh lưu t?p như Drivers.csv.

Làm th? nào đ? lưu m?t b?n sao c?a các d?ch v? đang ch?y

Đ? lưu m?t b?n sao c?a các d?ch v? đang ch?y:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy tính của tôi bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c c?a b?n, và sau đó b?m Qu?n l? đ? m? máy tính qu?n l?.
 2. Trong qu?n l? máy tính, xác đ?nh v? trí và m? r?ng D?ch v? và các ?ng d?ng.
 3. Nh?p vào D?ch v?, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t trên các Xem tr?nh đơn.
 4. B?m vào các Tr?ng thái c?t, và sau đó b?m các Tr?ng thái c?t m?t l?n n?a đ? s?p x?p các d?ch v? theo tr?ng thái v?i vi?c b?t đ?u d?ch v? ? đ?u danh sách.
 5. Xu?t chuy?n danh sách d?ch v?:
  1. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t chuy?n danh sách.
  2. Trong các Tên tệp h?p, lo?i d?ch v?.
  3. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào Văn b?n (Comma phân cách) (*.csv).
  4. Lưu t?p tin vào đ?a m?m ho?c ? m?t v? trí khác, và sau đó xác minh lưu t?p như Services.csv.
 6. T?t máy tính c?a b?n.

Làm th? nào đ? so sánh các tr?nh đi?u khi?n đang ch?y

Đ? so sánh các tr?nh đi?u khi?n đang ch?y cho các tr?nh đi?u khi?n đư?c ch?y trong ch? đ? an toàn:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, đăng nh?p và sau đó làm theo bư?c 1 thông qua 5 trong ph?n "Làm th? nào đ? lưu m?t b?n sao c?a các tr?nh đi?u khi?n r?ng đang ch?y" trong bài vi?t này.
 2. So sánh các tr?nh đi?u khi?n đang ch?y cho các tr?nh đi?u khi?n mà đang ch?y khi b?n kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn:
  1. B?t đ?u Microsoft Excel ho?c chương tr?nh b?ng tính khác mà có th? m? t?p tin văn b?n phân cách b?ng d?u ph?y (.csv), và sau đó m? Drivers.csv t?p tin mà b?n đ? lưu khi b?n kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn. Lưu ? r?ng b?n có th? mu?n in t?p này trên máy tính khác n?u máy tính c?a b?n không có m?t chương tr?nh b?ng tính đư?c cài đ?t.
  2. So sánh danh sách tr?nh đi?u khi?n đang ch?y trên c?a b?n máy tính v?i danh sách các tr?nh đi?u khi?n đ? ch?y trên máy tính c?a b?n trong an toàn ch? đ?. Lưu ? r?ng b?t k? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đang ch?y trên máy tính c?a b?n mà đ? không ch?y khi máy tính c?a b?n đ? trong ch? đ? an toàn có th? gây đây t?t máy hành vi.
  3. N?u b?n có th? xác đ?nh b?t k? tr?nh đi?u khi?n OEM bên th? ba mà đang ch?y, h?y th? g? b? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n thi?t b?. B?n c?ng có th? g? b? hay vô hi?u hoá thi?t b? trong Device Manager. Lưu ? r?ng n?u b?n g? b? cài đ?t m?t Plug và Chơi thi?t b? trong Device Manager, Windows 2000 có th? redetect đi?n tho?i khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. B?n có th? c?n đ?n th? ch?t lo?i b? ph?n c?ng ho?c đ?i tên OEM Inf. t?p cài đ?t cho thi?t b? đó.

   Khi b?n cài đ?t m?t Tr?nh đi?u khi?n OEM, chương tr?nh Windows Installer sao OEM oemsetupInf. t?p tin vào thư m?c %SystemRoot%\INF, và sau đó đ?i tên các oemsetupInf. t?p đ? OEM#Inf., nơi # là m?t gia tăng s? cho m?i đi?u khi?n OEM có th? đư?c cài đ?t.

   Sau khi b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n OEM, ch?y Windows Explorer, và sau đó t?m th?i di chuy?n b?t k? %SystemRoot%\INF\Oem#Inf. và OEM#.PNF t?p tin (nơi #là m?t s?) vào m?t v? trí khác. N?u b?n mu?n xác đ?nh m?t c? th? OEM#Inf. t?p, b?n có th? m? t?p tin trong Notepad.Đ? có thêm thông tin v? tr?nh đi?u khi?n thi?t b?, b?m các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   199276 Làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows 2000
   268852 Làm th? nào đ? l?c lư?ng Windows 2000 s? d?ng tr?nh đi?u khi?n tương thích tiêu chu?n VGA
 3. Sau khi b?n g? b? ho?c vô hi?u hóa thi?t b? đó gây ra hành vi t?t máy, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n nhi?u l?n đ? xác minh r?ng nó t?t m?t cách chính xác, và sau đó liên l?c v?i nhà s?n xu?t OEM đ? báo cáo các hành vi và yêu c?u n?u không có tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t cho các thi?t b?.
LƯU ?: N?u b?n s? d?ng thi?t b? đó gây ra hành vi t?t máy ch? đôi khi, b?n có th? t?o m?t c?u h?nh ph?n c?ng m?i mà trong đó b?n có th? b?t đ?u c?a b?n máy tính v?i thi?t b? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá. B?n có th? cài đi?n tho?i như vô hi?u hóa trong c?u h?nh ph?n c?ng m?c đ?nh c?a b?n, và đ?t thi?t b? v?n đ? như Kích ho?t cho c?u h?nh ph?n c?ng m?i.

Làm th? nào đ? t?o m?t c?u h?nh th? hai cho các v?n đ? tr?nh đi?u khi?n

Đ? cài đi?n tho?i như vô hi?u hóa trong c?u h?nh ph?n c?ng m?c đ?nh c?a b?n và sau đó thi?t l?p thi?t b? v?n đ? như kích ho?t trong c?u h?nh ph?n c?ng m?i:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề, và sau đó nh?p vào C?u h?nh ph?n c?ng trên các Ph?n c?ng tab.
 3. Nh?p vào Sao, lo?i không t?t máy trong các Đ? h?p, và sau đó b?m Ok đ? lưu m?t b?n sao c?a h? sơ.
 4. Trên các Ph?n c?ng tab, b?m vào Qu?n l? thi?t b?.
 5. Trong Qu?n l? thi?t b?, b?m chu?t ph?i vào thi?t b? ngăn c?n vi?c máy tính c?a b?n t? t?t, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. Trong các S? d?ng thi?t b? h?p, b?m vào Làm không dùng thi?t b? này trong c?u h?nh ph?n c?ng hi?n t?i (t?t).
Khi b?n làm đi?u này, máy tính c?a b?n t?t b?nh thư?ng khi b?n b?t đ?u nó v?i c?u h?nh m?c đ?nh. Khi b?n mu?n s? d?ng thi?t b? mà gây ra hành vi t?t máy, kh?i đ?ng máy tính v?i s? m?i, t?t máy h? sơ có đi?n tho?i đư?c kích ho?t.

N?u v?n đ? t?t máy không có gây ra b?i m?t đi?u khi?n thi?t b?, hành vi có th? đư?c gây ra b?i m?t d?ch v? bên th? ba. G? r?i các d?ch v? trong cùng m?t cách r?ng b?n troubleshot các tr?nh đi?u khi?n.

Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? v?i d?ch v?

Đ? g? r?i m?t v?n đ? máy tính c?a b?n là có v?i m?t d?ch v?:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, đăng nh?p và sau đó so sánh các d?ch v? đang ch?y v?i các d?ch v? đang ch?y khi b?n b?t đ?u máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy tính của tôi bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c c?a b?n, và sau đó b?m Qu?n l? đ? m? máy tính qu?n l?.
  2. Xác đ?nh v? trí và m? r?ng D?ch v? và Các ?ng d?ng.
  3. Nh?p vào D?ch v?, và sau đó nh?p vào Chi ti?t trên các Xem tr?nh đơn.
  4. B?m vào các Tr?ng thái c?t, và sau đó b?m các Tr?ng thái c?t m?t l?n n?a đ? s?p x?p các d?ch v? theo tr?ng thái v?i vi?c b?t đ?u d?ch v? ? đ?u danh sách.
  5. B?t đ?u Excel ho?c m?t chương tr?nh khác c?a b?ng tính có th? m? t?p tin văn b?n phân cách b?ng d?u ph?y, và sau đó m? Services.csv t?p tin mà b?n lưu. Lưu ? r?ng b?n có th? mu?n in t?p này trên máy tính khác n?u c?a b?n máy tính không có m?t chương tr?nh b?ng tính đư?c cài đ?t.
  6. So sánh danh sách các d?ch v? đang ch?y ngày c?a b?n máy tính v?i danh sách các d?ch v? đang ch?y trong ch? đ? an toàn. Löu yù raèng d?ch b?t k? bên th? ba v? đang ch?y trên máy tính c?a b?n mà không ch?y khi máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn có th? gây t?t máy này hành vi.
  7. N?u b?n có th? xác đ?nh d?ch v? OEM bên th? ba ch?y, c? g?ng g? b? ho?c vô hi?u hoá d?ch v?.
 2. Sau khi b?n g? cài đ?t ho?c vô hi?u hoá d?ch v? là gây ra hành vi t?t máy, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n nhi?u l?n đ? xác minh nó t?t m?t cách chính xác, và sau đó liên l?c v?i h?ng OEM đ? báo cáo các hành vi và h?i n?u có m?t b?n c?p nh?t s?n dùng đ? gi?i quy?t t?t máy hành vi.
LƯU ?: N?u b?n ch? s? d?ng các d?ch v? đó gây ra t?t hành vi đôi khi, b?n có th? t?o m?t c?u h?nh ph?n c?ng m?i mà trong đó b?n có th? kh?i đ?ng máy tính v?i d?ch v? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá. B?n có th? thi?t l?p các d?ch v? như vô hi?u hóa trong c?u h?nh ph?n c?ng m?c đ?nh c?a b?n, và đ?t v?n đ? thi?t b? khi đư?c kích ho?t cho c?u h?nh ph?n c?ng m?i.

Làm th? nào đ? t?o m?t c?u h?nh th? hai cho các v?n đ? d?ch v?

Đ? t?o m?t c?u h?nh th? hai, đ?t các d?ch v? như vô hi?u hóa trong c?a b?n m?c đ?nh c?u h?nh ph?n c?ng, và sau đó thi?t l?p thi?t b? v?n đ? như kích ho?t cho các c?u h?nh ph?n c?ng m?i:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Các vấn đề.
 3. Nh?p vào C?u h?nh ph?n c?ng trên các Ph?n c?ng tab.
 4. Nh?p vào Sao, lo?i không t?t máy trong các Đ? h?p, và sau đó b?m Ok đ? lưu m?t b?n sao c?a h? sơ.
Đ? vô hi?u hoá d?ch v? m?t trong c?u h?nh m?c đ?nh:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, và sau đó nh?p vào Cho t?p ho?c c?p.
 2. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i Services.msc.
 3. Trong các T?m trong h?p, b?m vào Đ?a phương Harddrives, và sau đó nh?p vào T?m ki?m ngay.
 4. B?m đúp vào các Services.msc t?p tin.
 5. Trong các D?ch v? h?p tho?i h?p, b?m chu?t ph?i vào các d?ch v? đó gây ra t?t hành vi, và sau đó b?m Thu?c tính.
 6. Nh?p vào Vô hi?u hoá trên các Đăng nh?p Tab đ? vô hi?u hoá d?ch v? trong c?u h?nh m?c đ?nh.
Khi b?n làm đi?u này, máy tính c?a b?n t?t b?nh thư?ng khi b?n b?t đ?u nó v?i c?u h?nh m?c đ?nh. Khi b?n mu?n s? d?ng thi?t b? mà gây ra hành vi t?t máy, kh?i đ?ng máy tính v?i s? m?i, t?t máy h? sơ có đi?n tho?i đư?c kích ho?t.

Làm th? nào đ? s? d?ng m?t cài đ?t song song đ? nh?n bi?t các tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh đó gây ra hành vi Shutdown

Cài đ?t m?t b?n sao m?i c?a Windows 2000 trên m?t phân vùng riêng trên máy tính c?a b?n. Sau khi b?n cài đ?t các b?n sao m?i, cài đ?t tr?nh đi?u khi?n bên th? ba (ho?c các chương tr?nh cài đ?t ho?c b?t đ?u d?ch v?) t?i m?t th?i gian trên song song c?a b?n cài đ?t. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n nhi?u l?n m?i khi b?n cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n m?i ho?c chương tr?nh. Khi cài đ?t song song cu?c tri?n l?m cùng t?t máy hành vi, qua chương tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh mà b?n cài đ?t là tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh đó gây ra hành vi t?t máy. Đ? gi?i quy?t các hành vi này, lo?i b? tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh t? cài đ?t g?c. Sau khi b?n làm đi?u này, xóa b? cài đ?t song song.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? mà b?n có th? có v?i t?t, ch? đ? ch?, và ch? đ? ng? đông, b?m vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257562 Ng? đông và ch? đ? ch? không s?n dùng khi s? d?ng tiêu chu?n VGA
237551 Nâng cao tính năng qu?n l? ngu?n đi?n b? vô hi?u hoá v?i các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
259889 Ch? tùy ch?n không có s?n trong c?u h?nh đa-b? x? l?
255182 Ng? đông Tab là không có s?n trong quy?n l?c công c? tùy ch?n trong b?ng đi?u khi?n
197477 H? th?ng không th? đi đ?n ch? đ? ch?, v? các...
257199 Thông báo l?i tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c hi?n th? khi máy tính nh?p ch? ho?c Hibernate Mode
247480 Thông báo l?i sau khi thi?t l?p tr?ng thái ng? đông trên máy tính v?i Modem
247290 Tùy ch?n ch? đ? ch? APM là m?t tích trên máy tính mà không có m?t pin
252471 Thông báo l?i: Ngư?i qu?n l? lưu tr? lưu đ?ng t? ch?i yêu c?u đ? ng? đông ho?c đ?nh ch? h? th?ng
259623 Ch? tính năng có s?n trên các máy tính v?i m?t pin ho?c ACPI
211205 Dell và máy tính xách tay IBM không có th? đ?nh ch?
247238 Ch? đ? ch? trong Shut Down không có s?n t?i IBM ThinkPad 380XD khi APM đư?c kích ho?t
211271 Có th? không Hibernate Windows 2000 sau khi cài đ?t ho?c g? cài đ?t McAfee AntiVirus 3.1.4

Thu?c tính

ID c?a bài: 266169 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbpowerman kbsafemod w2000drvsign w2000power w2000safemode kbmt KB266169 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266169

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com