"Xin vui l?ng ch? cho đ?a phương Session Manager" tin thư thoại v?n cho vài phút khi b?n ng?t k?t n?i t? máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 trong quá tr?nh kí nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2661001 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c? g?ng kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 và có vai tr? Terminal Services cài đ?t chuyên bi?t. Ho?c b?n c? g?ng kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 và có vai tr? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Trong quá tr?nh kí nh?p, b?n ng?t k?t n?i t? máy ch? trong khi "H?y ch? cho Local Session Manager"tin thư thoại đư?c hi?n th? trên màn h?nh kí nh?p.
Trong trư?ng h?p này, thư v?n c?n trên màn h?nh cho m?t vài phút sau khi b?n ng?t k?t n?i t? máy ch?. Ngoài ra, máy tính ng?ng đáp ?ng không liên t?c khi ngư?i dùng khác c? g?ng đ? kí nh?p vào máy tính.

Lưu ? Các tin thư thoại v?n c?n trên màn h?nh lâu hơn n?u nhi?u ngư?i dùng c? g?ng ng?t k?t n?i t? máy ch? cùng m?t lúc trong quá tr?nh kí nh?p.

Nguyên nhân

V?n đ? x?y ra v? b?n ghi d?ch v? g?i th? t?c t? xa không chính xác x? l? kh?i đ?ng th?t b?i c?a quá tr?nh Tstheme.exe.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows Server 2008 R2. Ho?c b?n ph?i có vai tr? b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows Server 2008.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
RPCSS.dll6.0.6002.22988553,47228 Tháng 12 năm 201102: 51x 86
Win32k.sys6.0.6002.229882,055,68028 Tháng 12 năm 201101: 21x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
RPCSS.dll6.0.6002.22988721,92028 Tháng 12 năm 201103: 43x 64
Win32k.sys6.0.6002.229882,772,99228 Tháng 12 năm 201101: 58x 64
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh sách, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
RPCSS.dll6.1.7600.21128510,46416 Tháng Giêng, 201206: 30x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21128_NONE_C68D2E5A707B6B38
RPCSS.dll6.1.7601.21899512,51216 Tháng Giêng, 201206: 28x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21899_NONE_C82904146DD980D0
Win32k.sys6.1.7600.211283,148,28816 Tháng Giêng, 201204: 08x 64không áp d?ng
Win32k.sys6.1.7601.218993,148,28816 Tháng Giêng, 201204: 00x 64không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,078
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_11c416affbf03c92703404c2513f661e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_d4439f11ef3be0a0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e42c12f8359df3d746a082729e10111a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_84ce314590af7275.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-Windows-com-Base-QFE-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_6bec8281545d7e17.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,714
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_bb15203fb104499b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,543
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d5daa1e52a557d4f12480476bd54926d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_034a7c8816148242.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e0fcfed7753fe23b90d3073c13614226_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_1a606d5a9e05ee97.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_c80b1e050cbaef4d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,010
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_1733bbc36961bad1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,559
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,102
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22988_none_218866159dc27ccc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,013
Ngày (UTC)28 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0b5b418c22e97efb0dab72d0c541d036_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_b6a9d8ac704493b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)09: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1b0a3314f15aecc5d4de9d471fb00a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_9958fa7b677c009c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)09: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3272521ad4e88fe871a00c5e05c4d0dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_fc763c783eb63087.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)09: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3f019f32ace7671a2486327cb8df665d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_9df647f732c8870e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)09: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_82fa65fc7508031a48f53b7cb670f222_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_cde95da96d239e82.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)09: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b5533d22760cd644dd834b012c02d8a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_93531ef724238110.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)09: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d5e2e37b5cf11018b4411306e473dd25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_2616e5d13461ea28.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)09: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f9525308fac855a80d72c86200f21870_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_47a633ef5b8e022a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)09: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-rpcss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_c68d2e5a707b6b38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.005 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)07: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-rpcss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_c82904146dd980d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.005 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)07: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_15b5cc18cd2236bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,090
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)06: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_1751a1d2ca804c54.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,090
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)07: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_200a766b0182f8b7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,178
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)05: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_21a64c24fee10e4f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,178
Ngày (UTC)16 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)06: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2661001 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2661001 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2661001

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com