"L?dzu, gaidiet viet?jo sesijas p?rvaldnieks" zi?ojums paliek vair?kas min?tes, atvienojot no datora, kur? darbojas Windows Server 2008 R2 pieteik?an?s procesa laik?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2661001 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • M??inot pieteikties dator?, kur? darbojas Windows Server 2008 R2 un kur? ir instal?ts att?l?s darbvirsmas pakalpojumu lomu.
 • Pieteik?an?s procesa laik? j?atvieno no servera, kam?r L?dzu, uzgaidiet, par viet?jo sesijas p?rvaldnieks zi?ojums tiek par?d?ts pieteik?an?s ekr?n?.
??d? gad?jum? rodas kav??an?s zi?a paliek vair?kas min?tes p?c tam, kad atvienojat no servera. Turkl?t dators p?rst?j rea??t, iedegas, ja citi lietot?ji m??ina pieteikties dator?.

Piez?me Kav??an?s ir palielin?jusies, ja daudzi lietot?ji, m??iniet atvienot no servera, taj? pa?? laik? pieteik?an?s procesa laik?.

IEMESLS

Probl?ma rodas t?d??, ka att?l?s proced?ras izsaukuma pakalpojums nepareizi apstr?d? Tstheme.exe procesu neizdoties start??ana.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir j?darbojas Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Turkl?t ir nepiecie?ama instal?ta att?l?s darbvirsmas pakalpojumu lomu.Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums nav, lai main?tu re?istra.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?cija sist?mai Windows Server 2008 R2". MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogu (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
RPCSS.dll6.1.7600.21128510,46416-Jan-201206: 30x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21128_NONE_C68D2E5A707B6B38
RPCSS.dll6.1.7601.21899512,51216-Jan-201206: 28x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21899_NONE_C82904146DD980D0
Win32k. sys6.1.7600.211283,148,28816-Jan-201204: 08x64Nav piem?rojams
Win32k. sys6.1.7601.218993,148,28816-Jan-201204: 00x64Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_0b5b418c22e97efb0dab72d0c541d036_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_b6a9d8ac704493b0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)09: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_1b0a3314f15aecc5d4de9d471fb00a1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_9958fa7b677c009c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums710
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)09: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_3272521ad4e88fe871a00c5e05c4d0dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_fc763c783eb63087.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums710
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)09: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_3f019f32ace7671a2486327cb8df665d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_9df647f732c8870e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)09: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_82fa65fc7508031a48f53b7cb670f222_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_cde95da96d239e82.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)09: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_b5533d22760cd644dd834b012c02d8a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_93531ef724238110.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)09: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d5e2e37b5cf11018b4411306e473dd25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_2616e5d13461ea28.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)09: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_f9525308fac855a80d72c86200f21870_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_47a633ef5b8e022a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)09: 21
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-rpcss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_c68d2e5a707b6b38.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,005
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)07: 05
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-Windows-com-Base-QFE-rpcss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_c82904146dd980d0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,005
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)07: 41
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_15b5cc18cd2236bc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,090
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)06: 58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_1751a1d2ca804c54.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,090
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)07: 29
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21128_none_200a766b0182f8b7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)05: 48
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21899_none_21a64c24fee10e4f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)16-Jan-2012
Laika (UTC)06: 28
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2661001 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 16. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2661001 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2661001

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com