Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác đư?c tr? l?i khi các phương pháp STUnion() đư?c g?i là gi?a m?t th?m h?nh h?c và m?t trư?ng h?p GEOMETRYCOLLECTION trong m?t truy v?n SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2660646 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) như m?t file t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) s?a ch?a phát hành.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t trư?ng h?p h?nh h?c và m?t GEOMETRYCOLLECTION trư?ng h?p có ch?a các đa giác giao nhau trong Microsoft SQL Server 2008.
 • B?n t?o m?t truy v?n mà các cu?c g?i các STUnion() phương pháp gi?a haitrư?ng h?p.
 • B?n c? g?ng ch?y truy v?n.

Trong trư?ng h?p này, giao đi?m c?a các GEOMETRYCOLLECTION trư?ng h?p c?a đa giác không đư?c ch?a trong k?t qu? mà các STUnion() phương pháp tr? v?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra do m?t m? l?i trong cácSTUnion() phương pháp.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 SP3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 Service Pack 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2648098 Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành


THÔNG TIN THÊM

Đ? t?o l?i v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y truy v?n sau đây trong Microsoft SQL Server Management Studio:
  DECLARE @p1 geometry = 'GEOMETRYCOLLECTION (POLYGON ((0 0, 1 1, 1 0, 0 0)), POLYGON ((0.5 0, 1.5 1, 1.5 0, 0.5 0)))';
  DECLARE @p2 geometry = 'POINT(0 1)';
  SELECT @p1.STUnion(@p2)
 2. B?m vào các K?t qu? không gian tab c?a k?t qu? đó tr? l?i b?i truy v?n.
N?u giao đi?m c?a hai tam giác t? các tham s? đ?u tiên là m?t tích, sau đó b?n đ? sao chép các v?n đ? thành công.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2660646 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2660646 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2660646

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com