AppLocker con đư?ng t?nh tr?ng không ho?t đ?ng khi tên t?p ch?a k? t? qu?c t? trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2659440 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n b?t tính năng AppLocker trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n h?y t?o m?t quy t?c AppLocker b?ng cách c?u h?nh m?t đi?u ki?n đư?ng d?n cho phép ?ng d?ng ch?y trên máy tính.
 • B?n c? g?ng ch?y m?t ?ng d?ng có tên t?p tin th?c thi có ch?a k? t? qu?c t?. Ví d?, tên t?p tin c?a các ?ng d?ng là Sübinacl.exe.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? ch?y các ?ng d?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.013 ngư?i04-Feb-201212: 24Không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2191550,17604-Feb-201210: 19x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2191597,79204-Feb-201212: 04x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2191529,69604-Feb-201212: 05x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219153,972,46404-Feb-201212: 13Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219153,916,65604-Feb-201212: 13Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.013 ngư?i04-Feb-201212: 46Không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2191561,44004-Feb-201210: 21x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21915148,48004-Feb-201212: 26x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2191534,30404-Feb-201212: 27x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219155,561,20004-Feb-201212: 33x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2191550,68804-Feb-201212: 05x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219153,972,46404-Feb-201212: 13Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219153,916,65604-Feb-201212: 13Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.013 ngư?i04-Feb-201211: 40Không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.21915131,07204-Feb-201209: 39IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2191539,42404-Feb-201211: 16IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.21915282,62404-Feb-201211: 16IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2191574,24004-Feb-201211: 18IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2191511,130,22404-Feb-201211: 27IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.2191550,68804-Feb-201212: 05x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219153,972,46404-Feb-201212: 13Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219153,916,65604-Feb-201212: 13Không áp d?ng

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng ch? ch? trong con đư?ng khi b?n c?u h?nh các đi?u ki?n quy t?c đư?ng d?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đi?u ki?n quy t?c đư?ng d?n trong AppLocker, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? các đi?u ki?n quy t?c đư?ng d?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng AppLocker, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? tính năng AppLocker
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_59de1cfe298615a7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,227
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_6ec26e532b81dc09.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)12: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_b5fcb881e1e386dd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,231
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_cae109d6e3df4d3f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)13: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_c05162d4164448d8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.356 ngư?i
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)12: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_6ec26e532b81dc09.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)12: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_59dfc0f429841ea3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,229
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_6ec412492b7fe505.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15289
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)13: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_c05162d4164448d8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.356 ngư?i
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)12: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21915_none_6ec26e532b81dc09.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)04-Feb-2012
Th?i gian (UTC)12: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2659440 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2659440 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2659440

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com