K??da, m??inot nos?t?t vai sa?emt e-pasta zi?ojumus programm? Outlook 2010 vai Outlook 2013 0x8004010F

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
?o probl?mu izraisa boj?ts Outlook profils. Varat izveidot jaunu profilu, lai nov?rstu ?o probl?mu.

Simptomi

M??inot nos?t?t vai sa?emt e-pasta zi?ojumus programm? Outlook 2010, varat sa?emt k?du no ?iem k??das zi?ojumiem:

0x8004010F: nevar piek??t outlook datu fails.

vai

0x8004010F: oper?cija neizdev?s. Objektu nevar atrast.

Risin?jums

Lai nov?rstu k??du 0x8004010F, nosakiet Outlook noklus?juma datu faila pa?reiz?jo atra?an?s vietu un p?c tam izveidojiet jaunu Outlook profils. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

1. darb?ba. Outlook noklus?juma datu faila atra?ana

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  S?kt
  , un p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
 2. Vad?bas panel? noklik??iniet uz e-pastu.
 3. Pasta iestat??ana ? Outlook dialoglodzi?? noklik??iniet uz R?d?t profilus.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: R?d?t profilus
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 4. Atlasiet pa?reiz?jo Outlook profils un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: rekviz?ti
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 5. Pasta iestat??ana ? Outlook dialoglodzi?? noklik??iniet uz Datu faili.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: datu faili
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 6. Atlasiet cilni Datu failus dialoglodzi?? Konta iestat?jumi un atz?m?jiet (b?s atz?me noklus?juma datu faila) profila noklus?juma datu faila nosaukumu un atra?an?s vietu.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: ciln? datu faili
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 7. Noklik??iniet uz izsl?gt.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

2. solis - jauna Outlook profila izveide

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Video: K? izveidot jaunu Outlook profils


Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
UUID =7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

1. metode: IMAP vai POP3 e-pasta konta izveide, izmantojot autom?tisko konta iestat??anu.

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Svar?gi! Ja e-pasta serveris atbalsta gan IMAP, gan POP3, autom?tisko konta iestat??anu, p?c noklus?juma tiks izveidots IMAP konts. Jums b?s nepiecie?ams, izpildiet ?os nor?d?jumus, lai izveidotu POP3 kontu. Tom?r e-pasta serveris atbalsta tikai POP3, Autom?tiska konta iestat??ana izveidotu POP3 kontu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  S?kt
  , un p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
 2. Pasta iestat??ana ? Outlook dialoglodzi?? noklik??iniet uz R?d?t profilus.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: R?d?t profilus
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 3. Cilne Visp?r?giMail dialoglodzi?? noklik??iniet uz pievienot.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: pievieno?ana
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 4. Jauna profila dialoglodzi?? ierakstiet jaun? profila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. dialoglodzi?? Pievienot jaunu kontu , ievadiet savu e-pasta konta inform?ciju un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: pievienot jaunu kontu
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 6. Kad esat pabeidzis konfigur?t kontu, noklik??iniet uz Finish (pabeigt).
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

2. metode: IMAP vai POP3 e-pasta konta manu?la izveide

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  S?kt
  , un p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
 2. Pasta iestat??ana ? Outlook dialoglodzi?? noklik??iniet uz R?d?t profilus.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: R?d?t profilus
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 3. Cilne Visp?r?giMail dialoglodzi?? noklik??iniet uz pievienot.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: pievieno?ana
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 4. Jauna profila dialoglodzi?? ierakstiet jaun? profila nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Pievienot jaunu kontu dialoglodzi?? atlasiet manu?li konfigur?t servera iestat?jumus vai papildu serveru tipusun p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: manu?li konfigur?t servera.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 6. piedal?ties pakalpojumu dialoglodzi?? atlasiet Interneta e-pastsun p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: interneta e-pasta
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 7. Dialoglodzi?? Interneta e-pasta iestat?jumi ievadiet konta inform?ciju.
 8. Noklik??iniet uz Konta iestat?jumu p?rbaude , lai p?rbaud?tu sava konta.
  Piez?me. Ja neesat p?rliecin?ts par pareizu konta inform?ciju, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedz?ju.

 9. Atlasiet Outlook datu failam, un p?c tam noklik??iniet uz P?rl?kot.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Skat?t att?lu: eso?o Outlook datu fails
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ekr?nuz??mums ??s darb?bas.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 10. dialoglodzi?? Atv?rt Outlook datu fails , atrodiet un atlasiet Outlook datu fails, kuru iepriek? atrad?t. Noklik??iniet uz Labi.
 11. Noklik??iniet uz T?l?k.
 12. Konta iestat?jumu test??ana dialoglodzi?? noklik??iniet uz izsl?gt.
 13. Noklik??iniet uz Finish (pabeigt).
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

3. darb?b? ? konfigur?jiet jaunu Outlook profils k? noklus?juma profilu

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Ja v?laties iestat?t jauno Outlook profils k? noklus?juma profilu, r?kojieties ??di:
 1. Visp?r?gi Mail dialoglodzi?? atlasiet vienm?r lietot ?o profilu.
 2. Noklik??iniet uz nolai?am? saraksta zem vienm?r lietot ?o profiluun p?c tam atlasiet jauno profilu.
 3. Noklik??iniet uz Labi , lai aizv?rtu dialoglodzi?u pasta .
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Piez?me: ja jums ir vair?ki. pst faili nav noklus?juma un ir j?iek?auj Outlook profil?, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet programmu Outlook.
 2. Cilni failu , noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Atlasiet Atv?rt Outlook datu fails.
 4. Atrodiet mapi, kur? ir citi j?su. pst failu, atlasiet to un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Tikko pievienotais. pst fails tiks par?d?ts navig?cijas r?t?.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 2659085
P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 22. decembris
Attiecas uz:: Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2659085
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.