Thông tin công c? phân tích c?u h?nh Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2659007
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Lưu ?Công c? phân tích c?u h?nh Outlook: đ? đư?c thay th? b?ng công c? phân tích c?u h?nh Office (OffCAT). Vui l?ng s? d?ng các liên k?t sau bi?t thông tin và t?i xu?ng các chi ti?t cho các công c? OffCAT.

Thông tin c?u h?nh phân tích công c? (OffCAT) 2812744Office
http://support.Microsoft.com/kb/2812744/en-US


Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT) là m?t chương tr?nh cung c?p m?t báo cáo chi ti?t v? h? sơ Outlook hi?n t?i c?a b?n. Báo cáo này bao g?m nhi?u tham s? v? h? sơ c?a b?n và đánh d?u ki?m b?t k? v?n đ? đ? bi?t mà nó t?m th?y trong h? sơ c?a b?n. Đ?i v?i b?t k? v?n đ? đư?c li?t kê trong báo cáo, b?n đư?c cung c?p liên k?t đ?n m?t bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) phác th?o các gi?i pháp cho v?n đ?. N?u b?n đang giúp bàn chuyên nghi?p, b?n c?ng có th? lưu báo cáo t?p đ? có th? giao di?n báo cáo trong công c? phân tích c?u h?nh Outlook trên m?t ?ng d?ng mà công c? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.Vui l?ng s? d?ng các d?u ki?m trang đ? chuy?n sang ph?n liên quan.Làm th? nào đ? B?t đ?u OCAT và t?o báo cáo

Kh?c ph?c s? c? các v?n đ? c?p nh?t OCAT

Hi?n nay v?n đ?/câu h?i thư?ng g?p (FAQ)

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t OCAT

G?i ph?n h?i

Thông tin thêm

cài đ?t chuyên bi?t

S? d?ng liên k?t sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t công c? phân tích c?u h?nh Outlook:

Công c? OCAT đ? đư?c thay th? b?ng công c? OffCAT. Liên k?t sau đây s? thay v? đưa b?n đ?n trang t?i xu?ng cho OffCAT. Tuy nhiên, các bư?c dư?i đây đang đư?c duy tr? đ? tham kh?o OCAT.

T?i xu?ng OffCAT

Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t công c? phân tích c?u h?nh Outlook, h?y kí nh?p vào máy tính c?a b?n là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên c?c b?. N?u b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t OCAT như m?t ngư?i dùng không có quy?n qu?n tr?, b?n s? nh?n đư?c l?i sau khi cài đ?t chuyên bi?t OCAT.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2679074


Đ?ng th?i H?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng sau.

Yêu c?u h? th?ng


hệ điều hành đư?c h? tr?:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista Gói b?n ghi d?ch v? 2
 • Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 3
T?i xu?ng này ho?t đ?ng v?i các chương tr?nh Office sau:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003 (gián tuy?n quét ch?)

Sau đây là b?t bu?c (t?i thi?u):

 • .NET kh? năng l?p tr?nh h? tr?
N?u b?n không có tính năngh? tr?Kh? năng l?p tr?nh .NETnhư m?t ph?n c?a cài đ?t chuyên bi?t Office c?a b?n, b?n s? nh?n đư?c l?i sau khi b?n kh?i đ?ng máy quét:

Outlook .net h? tr? kh? năng l?p tr?nh chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Vui l?ng cài đ?t chuyên bi?t (chương tr?nh và tính năng trên Windows Vista ho?c Windows 7, thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Windows XP) ho?c ch?y m?t quét gián tuy?n.

L?i này đư?c hi?n th? trong h?nh dư?i đây.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2774284
Vui l?ng s? d?ng các bư?c sau đ? thêm tính năng .NET kh? năng l?p tr?nh h? tr? đ? cài đ?t chuyên bi?t Office.

Windows7 và Windows Vista

 1. Thoát Outlook.
 2. B?m B?t đ?u và sau đó b?m vào Pa-nen Đi?u khi?n
 3. Trong Pa-nen đi?u khi?n, b?m vào chương tr?nh.
 4. Sau đó, b?m đaams và tính năng.
 5. Trong Danh sách S?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ch?n s?n ph?m Microsoft Office c?a b?n và sau đó b?m thay đ?i.
 6. Khi đư?c nh?c, ch?n Thêm ho?c lo?i b? tính năng và sau đó nh?p vào ti?p t?c.
 7. Trong cây tính năng Tu? ch?n cài đ?t chuyên bi?t , m? r?ng các nút ch?n m?t cho Microsoft Outlook.
 8. B?m vào bi?u tư?ng bên c?nh .NET kh? năng l?p tr?nh h? tr? và sau đó ch?n ch?y t? Máy tính c?a tôi.

  Thi?t đ?t này đư?c hi?n th? trong h?nh dư?i đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2679095

 9. Nh?p vào ti?p t?c.
 10. Nh?p vào đóng khi c?p nh?t cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t.

Windows XP

 1. Trên menu B?t đ?u , đi?m cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách các chương tr?nh hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ch?n s?n ph?m Microsoft Office c?a b?n và sau đó b?m thay đ?i.
 4. Khi đư?c nh?c, ch?n Thêm ho?c lo?i b? tính năng và sau đó nh?p vào ti?p t?c.
 5. Trong cây tính năng Tu? ch?n cài đ?t chuyên bi?t , m? r?ng các nút ch?n m?t cho Microsoft Outlook.
 6. B?m vào bi?u tư?ng bên c?nh .NET kh? năng l?p tr?nh h? tr? và sau đó ch?n ch?y t? Máy tính c?a tôi.

  Thi?t đ?t này đư?c hi?n th? trong h?nh dư?i đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2679096

 7. Nh?p vào ti?p t?c.
 8. Nh?p vào đóng khi c?p nh?t cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t.

 • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0
Lưu ? Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t công c? phân tích c?u h?nh Outlook s? nh?c b?n cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET 2.0 n?u nó chưa đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2659507


Trong trư?ng h?p này, các liên k?t đư?c cung c?p đ? cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET s? đưa b?n t?i xu?ng các Khuôn kh? .NET 3.5 gói b?n ghi d?ch v? 1. Đi?u này thay th? Khuôn kh? .NET 2.0. Sau khi đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng cho Khuôn kh? .NET, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t công c? phân tích c?u h?nh Outlook.

Quay l?i đ?u trang

Làm th? nào đ? B?t đ?u OCAT


Kh?i đ?ng Outlook c?u h?nh phân tích công c?, nh?p vào bi?u tư?ng Microsoft OCAT trên menu B?t đ?u . N?u b?n không th?y bi?u tư?ng Microsoft OCAT trên menu B?t đ?u , h?y t?m nó trong Microsoft Outlook c?u h?nh phân tích công c? trên menu T?t c? các chương tr?nh .

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2781137


Làm th? nào đ? t?o m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng OCAT


Sau khi OCAT B?t đ?u, b?m B?t đ?u quét trong c?a s? đ? t?o m?t báo cáo c?a h? sơ Outlook c?a b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778010


N?u Outlook không ho?t đ?ng khi b?n kh?i đ?ng máy quét, OCAT Hi?n th? thông báo sau đây.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778011


Báo cáo đ?y đ? nh?t OCAT quét, đ?m b?o r?ng Outlook đang ch?y khi b?n kh?i đ?ng máy quét.

Trong t?nh hu?ng mà b?n không th? ti?p t?c Outlook ch?y đ? lâu đ? B?t đ?u quét, b?n v?n có th? ti?n hành quét cơ b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, ch?n Offline quét trong danh sách th? xu?ng tác v? và sau đó b?m B?t đ?u quét.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778012


Ngoài ra, n?u b?n đang ch?y OCAT trên m?t máy tính có cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2003, b?n đư?c thông báo ch? gián tuy?n quét có th? đư?c th?c hi?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778013M?c dù m?t quét di?n đàn có nhi?u h? sơ chi ti?t như quét tr?c tuy?n, m?t quét di?n đàn v?n có th? cung c?p đ? thông tin đ? giúp b?n gi?i quy?t b?t k? v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i v?i Outlook.

Đ? quét tr?c tuy?n, b?n có th? nh?n đư?c d?u ki?m nh?c đ? truy c?p OCAT cho thông tin đư?c lưu tr? trong Outlook. Đ? truy c?p này, ch?n cho phép truy c?p cho, ch? 1 phútvà sau đó b?m cho phép.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2659517


Lưu ? L?i nh?c này có th? không t? đ?ng có t?p trung. Đ? hi?n th? d?u ki?m nh?c này, b?m vào bi?u tư?ng Outlook trên thanh tác v? Windows.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778033


Sau khi quá tr?nh quét hoàn t?t, b?m vào giao di?n báo cáo này quét c?u h?nh đ? hi?n th? báo cáo đư?c t?o ra b?i OCAT.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2778034


Quay l?i đ?u trangKh?c ph?c s? c? các v?n đ? c?p nh?t OCAT

N?u b?n g?p s? c? v?i các quy t?c t? đ?ng C?p Nh?t ch?c năng OCAT, b?n có th? s? d?ng các bư?c sau đây theo cách th? công "C?p Nh?t" t?p tin c?u h?nh quy t?c s? d?ng logic d? t?m OCAT.
 1. Duy?t t?i v? trí Internet sau.

  http://www.Microsoft.com/Office/ocat/2.5/en/ocat.config.xml

 2. Trên menu t?p trong tr?nh duy?t c?a b?n, b?m Lưu dư?i d?ng.
 3. Lưu t?p trên ? c?ng c?a b?n OCAT.config.xml.
 4. M? t?p OCAT.config.xml trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad.
 5. Ki?m tra phiên b?n c?a t?p s? d?ng giá tr? tham s? ConfigVersion . Dư?i đây là m?t giá tr? ví d?:

  ConfigVersion = "2.0.1209.10"
 6. Xác đ?nh phiên b?n c?a t?p OCAT.config.xml b?n đ? s? d?ng OCAT.
  1. M? m?c tin thư thoại sau:

   %AppData%\Microsoft\OCAT\En
  2. S? d?ng tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad, m? t?p OCAT.config.xml .
  3. Ki?m tra phiên b?n c?a t?p s? d?ng giá tr? tham s?ConfigVersion . Dư?i đây là m?t giá tr? ví d?:

   ConfigVersion = "2.0.0.4"
 7. So sánh s? phiên b?n ? bư?c 5 và bư?c 6.3.

  Chú ?: trong ví d? trên phiên b?n 2.0.1209.10 là cao hơn phiên b?n 2.0.0.4.
 8. N?u s? phiên b?n trong bư?c 5 so v?i s? phiên b?n trong bư?c 6.3, sau đó s? d?ng các bư?c sau đ? c?p nh?t t?p quy t?c s? d?ng OCAT. N?u s? phiên b?n đó, sau đó d?ng ? đây khi b?n không c?n ph?i C?p Nh?t t?p tin c?u h?nh quy t?c t?i th?i đi?m này.
  1. Thoát kh?i OCAT n?u ch?y.
  2. Đ?i tên t?p OCAT.config.xml trong c?p %appdata%\Microsoft\OCAT\En . Chúng tôi khuyên b?n ch? c?n thêm s? phiên b?n vào tên t?p. S? d?ng phiên b?n t? bư?c 6.3, t?p s? đư?c đ?i tên thành:

   OCAT.config.xml.2.0.0.4
  3. Sao chép t?p OCAT.config.xml lưu trong bư?c 3 đ?n m?c tin thư thoại %appdata%\Microsoft\OCAT\En .
  4. B?t đ?u OCAT.
  5. Trong ngăn bên trái, nh?p vào liên k?t V? OCAT đ? xác nh?n b?n đang s? d?ng phiên b?n c?a t?p c?u h?nh quy t?c.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2781138

Quay l?i đ?u trang


Hi?n nay v?n đ?/câu h?i thư?ng g?p (FAQ)

Ph?n này s? đư?c c?p nh?t thư?ng xuyên như các v?n đ? m?i đư?c phát hi?n Vui l?ng ki?m xu?t ? đây thư?ng xuyên đ? xem có m?c m?i.
Quay l?i đ?u trang

 • OCAT không làm vi?c v?i Outlook 2003 không?

  Có, OCAT Phiên b?n 2 (và sau đó) làm vi?c v?i Outlook 2003, nhưng ch?gián tuy?n quét.

 • Có th? OCAT đư?c vi?t k?ch b?n đ? ch?y trên máy tính khách nơi OCAT đư?c cài đ?t chuyên bi?t không?

  Có. OCAT Phiên b?n 2 (và sau đó) bao g?m phiên b?n dòng lệnh có th? đư?c công.
 • M?t s? tính năng m?i đư?c t?m th?y trong OCAT Phiên b?n 2?
  • T? đ?ng t?i xu?ng các quy t?c phát hi?n m?i
  • T? đ?ng t?i xu?ng các c?p nh?t t?p cài đ?t chuyên bi?t OCAT
  • S? d?ng công c? CalCheck quét l?ch c?a b?n cho các v?n đ? đ? bi?t
  • Thêm nhi?u quy t?c phát hi?n m?i
  • Phiên b?n dòng lệnh OCAT
  • Giao di?n ngư?i dùng hi?n đ?i m?i (màu s?c, bi?u tư?ng và phông ch?)
  • Đóng m? ngăn bên trái
  • C?i ti?n h? tr? đ? ch?y Office 2013 Click-to-run và các phiên b?n Outlook trên cùng m?t máy tính
  • Có th? đ?c các báo cáo đư?c t?o ra b?i OCAT b?ng cách s? d?ng các phiên b?n khác nhau c?a t?p .xml c?u h?nh.
  • Đ? lưu m?c cu?i cùng đư?c s? d?ng đ? nh?p ho?c xu?t báo cáo
  • C?i thi?n ch?c năng tra c?u
  • Trang Chào m?ng liên k?t đ?n bài vi?t v? s? c? thư?ng g?p Outlook trong Office 365

 • OCAT báo cáo không phù h?p v?i ban đ?u khi b?n xem m?t báo cáo đư?c chuy?n nh?p t? máy tính khác

  N?u b?n xem m?t báo cáo OCAT ban đ?u đư?c t?o ra trong OCAT ch?y trên máy tính khác, báo cáo có th? xu?t hi?n khác nhau trên máy tính c?a b?n. Đi?u này x?y ra khi phiên b?n t?p tin c?u h?nh trên máy tính ngu?n không kh?p v?i phiên b?n t?p tin c?u h?nh trên máy tính c?a b?n.

  S? d?ng các bư?c sau đ? nh?n d?ng phiên b?n t?p tin c?u h?nh đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ngu?n khi báo cáo đư?c t?o ra.
  1. M? t?p .xml đ? xu?t t? máy ngu?n b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad.
  2. Ki?m tra đư?ng g?n trên cùng c?a các t?p ch?ach?y ConfigName = "T?p tin c?u h?nh máy ch? OCAT" . Ví d? sau cho bi?t các t?p tin c?u h?nh là phiên b?n 2.0.0.2 khi báo cáo đư?c t?o ra.

   <Run configname="OCAT Master Configuration File" configversion="2.0.0.2"></Run>
  S? d?ng các bư?c sau đ? xác đ?nh phiên b?n c?a t?p c?u h?nh trên máy tính c?a b?n.
  1. B?t đ?u OCAT.
  2. Trong ngăn bên trái, b?mV? OCAT.
  3. Lưu ? giá tr? cho Phiên b?n t?p tin c?u h?nh. H?nh dư?i đây cho bi?t phiên b?n 2.0.1211.5.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2781139

  Trong trư?ng h?p mà không kh?p v?i phiên b?n t?p tin c?u h?nh, h?y s? d?ng các bư?c sau đây đ? xem báo cáo:
  1. Trong ngăn bên trái, b?m ch?n quét đ? xem.
  2. Nh?p quét máy tính khác.
  3. Sau khi quá tr?nh quét đ? đư?c nh?p, nh?n CTRL trên bàn phím c?a b?n trong khi b?n b?m vào giao di?n báo cáo quét này.


  B?n c?ng có th? C?p Nh?t OCAT trên máy tính v?i s? phiên b?n th?p hơn. N?u b?n C?p Nh?t OCAT trên máy tính ngu?n, h?y t?o m?t báo cáo m?i t? máy tính và sau đó xu?t m?t l?n n?a đ? đư?c phân tích trên máy tính th? hai.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t OCAT

Windows 8

 1. Trên màn h?nh B?t đ?u , B?t đ?u nh?p "ki?m soát" và sau đó ch?n Control Panel trong k?t qu? tra c?u.
 2. Trong Pa-nen đi?u khi?n trong chương tr?nh, ch?n d? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh.
 3. Trong danh sách các chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, ch?n Công c? phân tích c?u h?nh Microsoft Outlook, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
 4. B?m đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh.

Windows 7 và Windows Vista

 1. B?m B?t đ?u và sau đó b?m vào Pa-nen Đi?u khi?n
 2. Trong Pa-nen đi?u khi?n trong chương tr?nh, ch?n d? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh.
 3. Trong danh sách các chương tr?nh hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ch?n Công c? phân tích c?u h?nh Microsoft Outlook, và sau đó b?m lo?i b?.
 4. B?m đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh.

Windows XP

 1. Trên menu B?t đ?u , đi?m cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách các chương tr?nh hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ch?n Công c? phân tích c?u h?nh Microsoft Outlook, và sau đó b?m lo?i b?.
 4. B?m đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh.
Quay l?i đ?u trang


Thông tin thêmQuay l?i đ?u trang

Thu?c tính

ID c?a bài: 2659007 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 16.0
T? khóa: 
kbgraphxlink kbmt KB2659007 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2659007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com