Labojums: Nevajadz?gu atjaunin?jumus abonentu, p?c tam, kad j?s to atk?rtoti inicializ?t, ja jauns raksts pievienots SQL Server 2008 publik?cijas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2658234 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
Microsoft izplata Microsoft SQL Server 2008 SP2 labojumu k? viena lejupiel?d?jamo failu. Jo labojumi ir kumulat?vi, katru jauno release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 SP2 noteikt izlai?anu.

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • J?uzst?da sapludin??anas replic??anas public??ana vid? Microsoft SQL Server 2008.
  • Dinamisk? filtr?t? publik?ciju un pas?t?t?js ir vides un abonents jau ir sinhroniz?ta ar izdev?ju.
  • Pievienojat jaunu rakstu public??anu. Tas rada jaunu momentuz??mumu un jaunu dinamisko momentuz??mumu.
  • Replic??anas darbu un abonentam ir sinhroniz?ti ar izdev?ju.
  • J?s atk?rtoti inicializ?t abonents.

?aj? situ?cij?, kad abonents tiek sinhroniz?ts p?c tam, kad tas ir iestat?ts uz reinitialized, liel?ko da?u ievietot visas tabulas tiek veikta. Tom?r tiek izpild?tas visas rindas no tikko ievietot?s tabulas atjaunin?jumus. Tas izraisa l?nu veiktsp?ju, ja raksts ir liela.

Piez?me ?? probl?ma rodas ar?, ja j?s pievienojat jaunu abonentu, t? viet?, lai reinitializing eso?o abonenta.

RISIN?JUMS

Kumulat?vais atjaunin?jums 8 SQL Server 2008 2. servisa pakotne

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vais atjaunin?jums 8 par SQL Server 2008 Service Pack 2. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?? kumulat?v? atjaunin?juma pakotne sist?mai SQL Server 2008 2. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2648096 8. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 2. servisa pakotne
Piez?me Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 Service Pack 2 nosaka atbr?vo?anu. Ieteicams izv?rt?t, lietojot jaun?ko noteikt izlai?anu, kur? ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2402659 SQL Server 2008 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 2. servisa pakotne

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2658234 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 16. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2658234 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2658234

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com