Văn ph?ng 2010 C?p Nh?t tích l?y cho năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2658222 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t cho năm 2012 gói ch?a hotfixes m?i nh?t cho các ?ng d?ng Microsoft Office 2010 l?i suite và máy ch? Microsoft Office 2010.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đ? đư?c bao g?m trong gói trư?c. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

GI?I PHÁP

Làm th? nào đ? có đư?c nh?ng năm 2012 cumulative update C?p Nh?t gói

M?t t?p đư?c h? tr? cumulative update C?p Nh?t gói đang có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho ti?p theo C?p Nh?t gói ch?a hotfix trong các gói tích l?y C?p Nh?t.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t c? th? tích l?y gói. Đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y năm 2012


M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? b? Office 2010 đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB).

Văn ph?ng 2010 khách hàng thông tin C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
x 86 ace-x-none.msp, x 64 ace-x-none.msp
2598026Mô t? c?a gói hotfix truy c?p 2010 (x 86 ace-x-none.msp, x 64 ace-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Truy c?p 2010
Acewss-x-none.msp, Stslist-x-none.msp
2597943Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix truy c?p 2010 (Acewss-x-none.msp, Stslist-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Truy c?p 2010
Truy c?p-x-none.msp
2597935Mô t? c?a truy c?p 2010 hotfix gói (truy c?p-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Truy c?p 2010
Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp
2597949Mô t? c?a Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Excel 2010
Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp
2597940Mô t? c?a Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Excel 2010
x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp
2597142Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (x 86 Excel-x-none.msp, x 64 Excel-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Excel 2010
x 86 ime-ja-jp.msp, x 64 ime-ja-jp.msp
2598023Mô t? c?a gói hotfix Office 2010 (x 86 ime-ja-jp.msp, x 64 ime-ja-jp.msp): Tháng hai 28, 2012
Văn ph?ng 2010
GFX-x-none.msp
2597948Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Gfx-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Văn ph?ng 2010
Stslist-x-none.msp
2597945Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office 2010 (x-none.msp-Stslist): Tháng hai 28, 2012
Văn ph?ng 2010
Mso-x-none.msp, Msores-x-none.msp
2597941Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Mso-x-none.msp, Msores-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Văn ph?ng 2010
B?ng ch?ng-en-us.msp
2597938Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Proof-en-us.msp): Tháng hai 28, 2012
Văn ph?ng 2010
x 86 Oart-x-none.msp, x 64 Oart-x-none.msp
2597148Mô t? c?a gói hotfix Office 2010 (x 86 Oart-x-none.msp, x 64 Oart-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Văn ph?ng 2010
filterpack-x-none.msp
2597139Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office 2010 (x-none.msp-filterpack): Tháng hai 28, 2012
Văn ph?ng 2010
x 86 outexum-x-none.msp, x 64 outexum-x-none.msp
2598024Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (x 86 outexum-x-none.msp, x 64 outexum-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Outlook 2010
x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook-x-none.msp
2597137Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Outlook 2010
x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp
2597145Mô t? c?a gói hotfix PowerPoint 2010 (x 86 Powerpoint-x-none.msp, x 64 Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp): ngày 28 tháng 2 năm 2011
PowerPoint 2010
D? án-x-none.msp
2597942Mô t? c?a d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
D? án 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp
2597939Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
SharePoint Workspace 2010
Visio-x-none.msp, Vviewer-x-none.msp
2597140Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Visio 2010 (Visio-x-none.msp, Vviewer-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Visio 2010
Word-x-none.msp
2598021Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (Word-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Word 2010
B?n C?p Nh?t máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Duetserver-x-none.msp
2597130Mô t? v? doanh nghi?p song ca cho Microsoft SharePoint và SAP hotfix gói (Duetserver-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Song ca Enterprise cho Microsoft SharePoint và SAP
Fsserver-x-none.msp
2597131Mô t? nhanh chóng t?m ki?m Server 2010 SharePoint hotfix gói (Fsserver-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Nhanh chóng t?m ki?m Server 2010 cho SharePoint
wacwfe-x-none.msp
2598022Mô t? c?a các ?ng d?ng Web Office hotfix gói (wacwfe-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Văn ph?ng Web Apps
Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp
2598025Mô t? v? các d?ch v? PerformancePoint SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp): Tháng hai 28, 2012
PerformancePoint d?ch v? cho SharePoint Server 2010
Ppsmawfe-x-none.msp
2597936Mô t? v? các d?ch v? PerformancePoint SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
PerformancePoint d?ch v? cho SharePoint Server 2010
Pjsrvwfe-x-none.msp, Pjsrvmui-xx-xx.msp
2597932Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp, Pjsrvmui-xx-xx.msp): Tháng hai 28, 2012
Project Server 2010
Pjsrvwfe-x-none.msp
2597138Mô t? c?a d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
Project Server 2010
Searchdctm-x-none.msp
2597934Mô t? c?a SharePoint 2010 Indexing Connector Documentum hotfix gói (Searchdctm-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
SharePoint 2010 đánh ch? m?c Connector cho Documentum
Ifswfe-x-none.msp
2597144Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ifswfe-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012
SharePoint Server 2010

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong các bài vi?t KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2658222 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2658222 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2658222

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com