Cach kt ni mt phin ban co tn cua SQL Server 2005 hoc SQL Server 2000 bng cach s dung cng cu khach trong phin ban May chu SQL trc

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 265808 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Microsoft SQL Server 2005 va Microsoft SQL Server 2000 gii thiu nhiu phin ban khac nhau. Tuy nhin, nhng cng cu khach nh Trinh phn tich Truy vn hoc ISQL/W, la nhng cng cu sn co kem theo cac phin ban May chu SQL trc cua Microsoft, co th gp kho khn khi kt ni vi cac phin ban co tn khng mc inh. Vi du, nu ban c gng kt ni vi mt phin ban co tn bng cach s dung \\tn_may_tinh\tn_phin_ ban, cng cu khach co th tra lai thng bao li sau y:
Li: \\tn_may_tinh\tn_phin_ban
khng th kt ni vi may chu \\tn_may_tinh\tn_phin_ban
May chu: TB 67, Mc 61, Trang thai 1 [Microsoft][ May chu SQL ODBC] May khach khng th thit lp kt ni.

THNG TIN THM

Ban phai co Cu phn Truy nhp D liu Microsoft (MDAC) phin ban 2.6 hoc mt phin ban mi hn kt ni vi mt phin ban co tn bng cach s dung inh dang \\tn_may_tinh\tn_phin_ban. Chung ti khuyn ban nn nng cp cng cu khach va phin ban MDAC lam vic vi SQL Server 2005 hoc SQL Server 2000.

Tuy nhin, mt giai phap co th hiu qua la s dung bi danh may chu trn may tinh chi cai t cac phin ban cng cu khach trc va MDAC. Xin lu y rng giai phap nay cung cp chc nng co gii han. Ban khng th s dung Trinh quan ly Doanh nghip SQL Server 7.0 cua Microsoft quan ly SQL Server 2005 hoc SQL Server 2000, mc du ban co th kt ni vi mt phin ban co tn cua SQL Server 2005 hoc mt phin ban co tn cua SQL Server 2000 bng cach s dung cac cng cu khach Trinh phn tich Truy vn va Osql.exe cua SQL Server 7.0 hoc bng cach s dung cac cng cu khach ISQL/W va Isql.exe cua Microsoft SQL Server 6.5.

Cac bc sau y m ta cach cu hinh bi danh may chu s dung khe cm TCP/IP hoc cac ng ng co Tn trc tip kt ni vi mt phin ban co tn cua SQL Server 2000 hoc mt phin ban co tn cua SQL Server 2005 ma khng cn chi inh phin ban co tn.

Cu hinh bi danh may chu s dung khe cm TCP/IP

Chu y cu hinh bi danh may chu s dung khe cm TCP/IP, ban phai cung cp tn may chu va tn cng TCP/IP.
 1. Xac inh s cng TCP/IP cua phin ban May chu SQL.

  SQL Server 2005
  1. M Trinh quan ly Cu hinh cua May chu SQL ri m rng Cu hinh Mang QL Server 2005.
  2. Bm Giao thc danh cho TnPhinban ri bm up TCP/IP pa-en phai.

   Chu y TnPhinban la trinh gi ch danh cho phin ban co tn cua SQL Server 2005.
  3. Trn tab Giao thc, chu y gia tri cua muc Nghe Tt ca.
  4. Bm vao tab ia chi IP:
   • Nu gia tri cua Nghe Tt ca la co, s cng TCP/IP cho phin ban SQL Server 2005 nay la gia tri cua muc Cng ng TCP bn di IPAll.
   • Nu gia tri cua Nghe Tt ca la khng, s cng TCP/IP cho phin ban SQL Server 2005 la gia tri cua muc Cng ng TCP cho ia chi IP cu th.
   Chu y Nu gia tri cua muc Cng ng TCP cha c t, ban phai t t gia tri nay. bit thm thng tin v cach cu hinh may chu nghe trn cng TCP cu th, hay truy nhp Web site sau y cua Mang li Nha phat trin Microsoft (MSDN): http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms177440.aspx
  5. Bm OK.
  SQL Server 2000
  1. Trn may chu ang chay SQL Server 2000, khi ng Tin ich Mang li May chu.
  2. Bm vao tab Chung ri chon phin ban ma ban mun t danh sach Phin ban.
  3. Bm TCP/IP ri bm Thuc tinh. S cng TCP/IP cho phin ban nay c hin thi. Hay ghi nh s nay s dung sau nay.
 2. Cu hinh bi danh may chu trn may tinh khac.

  SQL Server 2000
  1. Khi ng Tin ich Mang li May khach.
  2. Trn tab Chung, xac minh rng TCP/IP hin thi trong danh sach bn di Giao thc c bt theo th t.
  3. Bm vao tab Bi danh ri bm Thm.
  4. Bn di Th vin mang li, chon TCP/IP.
  5. Trong hp vn ban Tn may chu, nhp ia chi IP cua may chu ang chay SQL Server 2005.

   Chu y ia chi IP ma ban nhp vao y la ia chi c cu hinh s dung s cng TCP/IP.
  6. Bm bo chon hp kim Xac inh ng cng ri nhp s cng cua phin ban SQL Server 2005 vao hp vn ban S cng.
  7. Nhp tn vao hp vn ban Bi danh may chu ri bm OK.
  SQL Server 7.0
  1. Khi ng Tin ich Mang li May khach.
  2. Trn tab Chung cua hp thoai Cu hinh Bi danh May chu , bm Thm ri bm TCP/IP.
  3. Nhp tn bi danh vao hp vn ban Bi danh May chu. Bi danh co th cha bt ky tn nao.
  4. Nhp tn may tinh SQL Server 2000 hoc ia chi IP SQL Server 2000 vao hp vn ban Tn May tinh. Khng thm tn phin ban.
  5. Trong hp vn ban S Cng, nhp s cng ma ban a ghi lai bc 1. Bm OK hai ln.
  SQL Server 6.5
  1. Khi ng Tin ich Cu hinh May khach cua May chu SQL.
  2. Bm tab Nng cao ri bm Thm/Sa i.
  3. Nhp tn bi danh vao hp vn ban May chu.
  4. Chon Khe cm TCP/IP lam tn DLL.
  5. Trong chui kt ni, nhp tn cua may tinh ang chay May chu SQL, theo sau la du phy (",") va s cng ma ban a ghi lai bc 1. Vi du:
   ComputerA, 1523
   Khng thm tn phin ban. Bm Thm/Sa i.
  6. Bm Xong.

   Chu y SQL Server 6.5 khng h tr kt ni tin cy vi TCP/IP. Do vy, ban co th gp thng bao li sau y khi s dung khe cm TCP/IP tao kt ni tin cy vi SQL Server 2000 bng cach s dung cng cu khach cua SQL Server 6.5:
   TB 18452, Mc 14, Trang thai 1: ng nhp cho ngi dung 'tn_ngi_dung' khng thanh cng. Ly do: Khng lin kt vi kt ni tin cy cua May chu SQL. DB-Th vin: ng nhp khng ung.
   S dung ng dn co Tn tao kt ni tin cy khi ban s dung cac cng cu khach cua SQL Server 6.5.
By gi, ban co th s dung bi danh may chu kt ni vi phin ban co tn cua SQL Server 2005 hoc phin ban co tn cua SQL Server 2000 bng cach s dung cac cng cu khach Trinh phn tich Truy vn va Osql.exe cua SQL Server 7.0 hoc bng cach s dung cac cng cu khach ISQL/W va Isql.exe cua SQL Server 6.5.

Cu hinh bi danh may chu s dung ng dn co Tn

Chu y cu hinh mt bi danh s dung ng dn co Tn, ban phai cung cp tn may chu va tn ng dn.
 1. Nhp tn ng dn cua phin ban may chu.

  SQL Server 2005
  1. M Trinh quan ly Cu hinh cua May chu SQL ri m rng Cu hinh Mang QL Server 2005.
  2. Bm Giao thc danh cho TnPhinban ri bm up ng dn co Tn pa-nen xa nht phia bn phai.
  3. Trn tab Giao thc, chu y gia tri cua muc Tn ng dn. Gia tri cua muc Tn ng dn chi inh ng dn co tn ma May chu SQL nghe trn o.

   Chu y Nu gia tri cua muc Tn ng dn cha c t, ban phai t t gia tri nay. bit thm thng tin v cach cu hinh mt may chu nghe trn ng dn thay th, hay truy nhp Web site MSDN sau y: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms189321.aspx
  4. Bm OK.
  SQL Server 2000
  1. Trn may chu ang chay SQL Server 2000, khi ng Tin ich Mang li May chu.
  2. Trn tab Chung, bm vao phin ban ma ban mun t danh sach Phin ban.
  3. Bm ng dn co Tn ri bm Thuc tinh. Hay ghi nh tn ng dn s dung sau nay.
 2. Cu hinh bi danh may chu trn may tinh khac.

  SQL Server 2000
  1. Khi ng Tin ich Mang li May khach.
  2. Trn tab Chung, xac minh rng ng dn co tn nm trong danh sach bn di Giao thc c bt theo th t.
  3. Bm vao tab Bi danh ri bm Thm.
  4. Bn di Th vin mang li, chon ng dn co Tn.
  5. Trong hp vn ban Tn ng dn, nhp tn ng dn cua may chu ang chay SQL Server 2005. Sau o, thay th du chm (.) u tin trong tn ng dn bng ia chi IP cua may chu ang chay SQL Server 2005. Vi du: nu tn ng dn ma ban ly t phin ban SQL Server 2005 la \\.\pipe\MSSQL$Instance\sql\query, ban phai nhp \\IPAddess\pipe\MSSQL$Instance\sql\query.

   Chu y "IPAddress" la trinh gi ch danh cho ia chi IP cua may chu ang chay SQL Server 2005.
  6. Nhp tn vao hp vn ban Bi danh may chu ri bm OK.
  SQL Server 7.0
  1. Khi ng Tin ich Mang li May khach.
  2. Trn tab Chung cua hp thoai Cu hinh Bi danh May chu , bm Thm ri bm ng dn co Tn.
  3. Nhp tn bi danh vao hp vn ban Bi danh May chu. Bi danh co th cha bt ky tn nao.
  4. Nhp tn ng dn ma ban a ghi lai t bc 1.
  5. am bao rng ban thay i "." (du chm) thanh tn thc cua may tinh ang chay May chu SQL. Vi du:
   \\ComputerA\pipe\MSSQL$s2000\sql\query
   Khng thm tn phin ban. Bm OK hai ln.
  SQL Server 6.5
  1. Khi ng Tin ich Cu hinh May khach cua May chu SQL.
  2. Bm tabNng cao.
  3. Nhp tn bi danh vao hp vn ban May chu.
  4. Chon ng dn co Tn lam tn DLL.
  5. Trong chui kt ni, nhp tn ng dn ma ban a ghi lai bc 1.
  6. am bao rng ban thay i "." (du chm) thanh tn thc cua may tinh ang chay May chu SQL.

   Vi du:
   \\ComputerA\pipe\MSSQL$s2000\sql\query
   Khng thm tn phin ban.
  7. Bm Thm/Sa i ri bm Xong.
By gi ban co th s dung bi danh may chu kt ni vi phin ban bng cach s dung cac cng cu khach Trinh phn tich Truy vn va Osql.exe cua SQL Server 7.0 hoc bng cach s cung cac cng cu khach ISQL/W va Isql.exe cua SQL Server 6.5.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 265808 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
T? kha:
kbsqlsetup kbinfo KB265808

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com