Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có l?i, Excel 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2655178 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có. Ch?n ít d? li?u ho?c đóng các ?ng d?ng khác.

L?i x?y ra khi b?n:
  • M? ho?c lưu m?t b?ng tính Excel
  • M? m?t b?ng tính Excel tài li?u tham kh?o m?t tên tương đ?i t? m?t b?ng tính
  • S? d?ng m?t tên đư?c xác đ?nh trong m?t công th?c trong m?t b?ng tính Excel
  • Xác đ?nh ho?c xoá m?t tên trong m?t b?ng tính Excel

B?n có nh?n đư?c l?i này trong m?t phiên b?n c?a Microsoft Excel?

Đ? xem thông tin v? làm th? nào đ? gi?i quy?t l?i này trong m?t phiên b?n c?a Microsoft Excel, nh?p vào liên k?t phù h?p v?i phiên b?n Excel c?a b?n:

Excel 2007 l?i: Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có.
Excel 2003 l?i: Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có.

Gi?i pháp

Lưu ?: Trư?c khi ti?p t?c đi đ?n các phương pháp gi?i quy?t, h?y đ?m b?o b?n đ? đ?t trong văn ph?ng C?p Nh?t đư?c cài đ?t:Gi? đ?n ngày v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t Windows.

Sau khi b?n đ? cài đ?t các b?n C?p Nh?t có s?n, ki?m tra xem n?u b?n v?n c?n có v?n đ?. Ti?p t?c v?i nh?ng phương pháp gi?i quy?t n?u b?n v?n g?p v?n đ?.

Chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo nh?ng phương pháp đư?c cung c?p trong bài vi?t này theo th? t?. Tuy nhiên, n?u b?n đ? t?ng c? g?ng m?t trong nh?ng phương pháp đ? kh?c ph?c l?i này và nó đ? không giúp đ?, b?n có th? nh?y đ?n m?t phương pháp nhanh chóng t? danh sách này:

Phương pháp 1: Ki?m tra xem b?n vư?t quá gi?i h?n không

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin v? cách ki?m tra gi?i h?n Excel 2010.

Phương pháp 2: H?y ch?c ch?n r?ng ch? có m?t m?u Excel là ho?t đ?ng

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin v? làm th? nào đ? ki?m tra n?u ch? có m?t ví d? c?a Excel là ho?t đ?ng.

Phương pháp 3: Đóng m?i ?ng d?ng

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin v? làm th? nào đ? đóng t?t c? các ?ng d?ng.

Phương pháp 4: Th? nghi?m Excel trong ch? đ? an toàn

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin v? làm th? nào đ? b?t đ?u Excel trong ch? đ? an toàn.

Cách 5: T?t ngăn xem trư?c trong Windows Explorer (Windows 7 ch?)

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin v? cách t?t ngăn xem trư?c.

Phương pháp 6: Ti?t ki?m như t?p Excel b?ng tính n?u b?n s? d?ng tên tương đ?i

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin.

Phương pháp 7: Thay đ?i đ?nh ngh?a tên tài li?u tham kh?o các t? bào tr?c ti?p

Click vào đây đ? hi?n th? thông tin.

Tham kh?o

N?u thông tin trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này không giúp đ? gi?i quy?t l?i trong Excel 2010, ch?n m?t trong các tùy ch?n sau:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2655178 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbmt KB2655178 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2655178

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com