Programma Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu resursus k??das, Excel 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2655178 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Tiek par?d?ts t?l?k redzamais k??das zi?ojums.

Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu, izmantojot pieejamos resursus. Izv?lieties maz?ku datu apjomu vai aizveriet citas lietojumprogrammas.

?? k??da rodas, ja ir:
  • Atv?rt vai saglab?t Excel darbgr?matu
  • Atv?rt Excel darbgr?matu, kas nor?da relat?vo nosaukumu no citas darbgr?matas
  • Izmantojiet defin?ts v?rds un uzv?rds formul? Excel darbgr?matu
  • Noteikt vai dz?st nosaukumu Excel darbgr?mat?

J?s sa?emat ?o k??das cit? Microsoft Excel versij??

Lai uzzin?tu, k? nov?rst ?o k??du cit? Microsoft Excel versij?, noklik??iniet uz saites, kas atbilst programmas Excel versij?:

Excel 2007 k??da: Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu, izmantojot pieejamos resursus.
Excel 2003 k??da: Excel nevar pabeigt ?o uzdevumu, izmantojot pieejamos resursus.

Risin?jums

Piez?me. Pirms turpin?t uz risin?juma metodes, p?rliecinieties, vai jums ir instal?ti jaun?kie Office atjaunin?jumi :Sekojiet jaun?kaj?m tendenc?m, izmantojot jaun?kos Windows.

P?c atjaunin?jumu instal??anas p?rbaudiet, vai jums joproj?m ir probl?ma. Ja joproj?m rodas probl?mas, p?rejiet pie risin?juma metodes.

Ieteicams izmantot apl?kotos veidus sec?b? ?aj? rakst?. Tom?r, ja iepriek? jau izm??in?j?t k?du no metod?m, lai nov?rstu ?o k??du, un tas nepal?dz?ja, varat ?tri p?riet uz citu metodi ?tri ?aj? sarakst?:

1. metode: P?rbaudiet, vai p?rsniedz ierobe?ojumu

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu inform?ciju par to, k? p?rbaud?t Excel 2010 ierobe?ojumus.

2. metode: P?rliecinieties, vai darbojas tikai viena programmas Excel

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu inform?ciju par to, k? p?rbaud?t, ja tikai vienas programmas Excel darbojas.

3. metode: Aizveriet visas lietojumprogrammas

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu inform?ciju par to, k? izsl?gt visas lietojumprogrammas.

4. metode: Testa programmu Excel dro?ais re??ms

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu inform?ciju par to, k? start?t programmu Excel dro?ais re??ms.

5. metode: izsl?gt priek?skat?juma r?ts programm? Windows Explorer (Windows 7)

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu inform?ciju par to, k? izsl?gt priek?skat?juma r?t?.

6. metode: Saglab?t k? Excel darbgr?matas faila, ja izmantojat relat?vo nosaukumi

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu inform?ciju.

7. metode: Main?t defin?tie nosaukumi atsauces ??n?m tie?i

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu inform?ciju.

Uzzi?as

Ja ?aj? zin??anu b?ze rakst? sniegt? inform?cija nepal?dz?ja nov?rst k??das programm? Excel 2010, atlasiet k?du no ??m opcij?m:

Rekviz?ti

Raksta ID: 2655178 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 20. augusts - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2655178 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2655178

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com